Trắc nghiệm Ngữ pháp Tính từ chỉ thái độ Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

worried
excited
If you are thinking too much about bad things, it means that you're .....
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

sad
tired
When you work too hard, you usually feel .....
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

happy
bored
When you have nothing interesting to do, you're usually .....
Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

interested
embarrassed
When you find something funny, you feel .....
Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

happy
sad
When you feel relaxed and satisfied, you are .....
Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

bored
embarrassed
My face is turning red. I feel ..... when I talk in front of my class.
Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

I am

because I get lost my money.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

 I am

. I want to sleep.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

Tomorrow is her birthday. She is too

to sleep now.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

 I pass the exam. Now I am so

with my efforts.

Câu 11 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

Last month, our class carried out a survey to discover the musical habits of some of our schoolmates. In groups, we planned a few questions, and then we asked different students. The results were quite surprising!

A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all. These results seem to suggest that we are more actively musical than we think.

Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't. Out of these, ten people play their musical instrument between 1 and 3 hours a week, and the other four between three and six hours a week. According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Read the passage and choose the best answer

I'm Paul. I live in Los Angeles. I love listening to music. Music is very important to me. I like different types of music but my favourite music is rap. I've got a radio in my bedroom and I like listening to Radio Sunshine when I do my homework. I always take my Discman to school.

My name is Peter and I am from New York. I like pop music. Music is a big part of my life. I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school. I always listen to music! I enjoy singing too. My parents hate listening to my music. I spend all my money on CDs. At the weekend I love going into the big shops in town to buy new CDs.

Hi, I'm June. I'm from Edinburgh. I love listening to classical music. We are a very musical family. My brother plays in a rock band and I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day after school and I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

worried
excited
If you are thinking too much about bad things, it means that you're .....
Đáp án
worried
excited
If you are thinking too much about bad things, it means that you're
worried
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Nếu bạn đang suy nghĩ quá nhiều về những điều tồi tệ, điều đó có nghĩa là bạn đang________.

worried (adj) lo lắng

excited (adj) hào hứng

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ worried phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: worried

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

sad
tired
When you work too hard, you usually feel .....
Đáp án
sad
tired
When you work too hard, you usually feel
tired
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Khi bạn làm việc quá chăm chỉ, bạn thường cảm thấy ____________.

sad (adj) buồn

tired (adj) mệt mỏi

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ tired phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: tired

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

happy
bored
When you have nothing interesting to do, you're usually .....
Đáp án
happy
bored
When you have nothing interesting to do, you're usually
bored
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Khi bạn không có gì thú vị để làm, bạn thường ________.

happy (adj) vui vẻ

bored (adj) buồn chán

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ bored phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: bored

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

interested
embarrassed
When you find something funny, you feel .....
Đáp án
interested
embarrassed
When you find something funny, you feel
interested
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Khi bạn tìm thấy điều gì đó vui nhộn, bạn cảm thấy ____________.

interested (adj) vui vẻ, thích thú

embarrassed (adj) bối rối, ngại ngùng

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ interested phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: interested

Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

happy
sad
When you feel relaxed and satisfied, you are .....
Đáp án
happy
sad
When you feel relaxed and satisfied, you are
happy
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Khi bạn cảm thấy thư giãn và hài lòng, bạn đang _____________.

happy (adj) vui vẻ

sad (adj) buồn

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ happy phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: happy

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Choose the best answer

bored
embarrassed
My face is turning red. I feel ..... when I talk in front of my class.
Đáp án
bored
embarrassed
My face is turning red. I feel
embarrassed
when I talk in front of my class.
Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cảm thấy _______ khi tôi nói chuyện trước lớp của mình.

bored (adj) buồn chán

embarrassed (adj) ngại ngưng, xấu hổ

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ embarrassed phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: embarrassed

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

I am

because I get lost my money.

Đáp án

I am

because I get lost my money.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Tôi _____ vì tôi bị mất tiền.

worried (adj) lo lắng

interested (adj) thú vị

relaxed (adj) thoải mái

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ worried phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: worried

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

 I am

. I want to sleep.

Đáp án

 I am

. I want to sleep.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Tôi ______. Tôi muốn đi ngủ.

satisfied (adj) hài lòng

tired (adj) mệt

excited (adj) hào hứng

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ tired phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: tired

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

Tomorrow is her birthday. She is too

to sleep now.

Đáp án

Tomorrow is her birthday. She is too

to sleep now.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Cô ấy quá ___ để ngủ bây giờ.

disappointed (adj) thất vọng

scared (adj) sợ hãi

excited (adj) hào hứng, phấn khích

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ excited phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: excited

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Choose the best answer

 I pass the exam. Now I am so

with my efforts.

Đáp án

 I pass the exam. Now I am so

with my efforts.

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Tôi vượt qua kỳ thi. Bây giờ tôi rất ______ với những nỗ lực của tôi.

tired (adj) mệt mỏi

sad (adj) buồn

satisfied (adj) hài lòng

Dựa vào ngữ cảnh câu, từ satisfied phù hợp về nghĩa hơn.

Đáp án: satisfied

Câu 11 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False

Last month, our class carried out a survey to discover the musical habits of some of our schoolmates. In groups, we planned a few questions, and then we asked different students. The results were quite surprising!

A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all. These results seem to suggest that we are more actively musical than we think.

Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't. Out of these, ten people play their musical instrument between 1 and 3 hours a week, and the other four between three and six hours a week. According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Đáp án

1. The class interviewed 20 students.

Đúng
Sai

2. Most of the students can play a musical instrument

Đúng
Sai

3. The guitar is more popular than the piano.

Đúng
Sai

4. All the students think that playing the piano is easy.

5. Six students often go to concerts.

Đúng
Sai
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. The class interviewed 20 students. (Lớp học phỏng vấn 20 học sinh.)

Thông tin: A higher number, eighteen students, say they like listening to music, as they find it relaxing. Only two people don't like listening to music at all.

Tạm dịch: Một con số khá cao, mười tám người, nói rằng họ thích nghe nhạc, vì họ thấy nó thư giãn. Chỉ có hai người không thích nghe nhạc chút nào.

Chọn T

2. Most of the students can play a musical instrument. (Hầu hết học sinh có thể chơi một nhạc cụ.)

Thông tin: Interestingly, fourteen people out of the twenty surveyed actually play a musical instrument, while only six people don't.

Tạm dịch: Thật thú vị, mười bốn trong số hai mươi người được khảo sát thực sự chơi một nhạc cụ, trong khi chỉ có sáu người không

Chọn T

3. The guitar is more popular than the piano. (Đàn guitar phổ biến hơn đàn piano.)

Thông tin: According to our survey, the best instrument to play is the guitar; eight people say it is their favorite instrument to play. Another four people like playing the piano,…

Tạm dịch: Theo khảo sát của chúng tôi, nhạc cụ tốt nhất để chơi là guitar; tám người nói rằng đó là nhạc cụ yêu thích của họ để chơi. Bốn người khác thích chơi piano,…

Chọn T

4. All the students think that playing the piano isn’t easy. (Tất cả các học sinh đều nghĩ rằng chơi piano không dễ dàng.)

Thông tin: Another four people like playing the piano, and they think it isn't very difficult.

Tạm dịch: Bốn người khác thích chơi piano, và họ nghĩ rằng nó không khó lắm.

Chọn F

5. Only six students often go to concerts. (Chỉ sáu học sinh thường đi xem hòa nhạc.)

Thông tin: Concerts are usually popular, especially pop concerts, but in this survey only eight people say they like going to concerts: six to pop concerts, and two to jazz concerts.

Tạm dịch: Các buổi hòa nhạc thường được yêu thích, đặc biệt là các buổi hòa nhạc pop, nhưng trong cuộc khảo sát này chỉ có 8 người nói rằng họ thích đi xem các buổi hòa nhạc: 6 đến các buổi hòa nhạc pop và 2 đến các buổi hòa nhạc jazz.

Chọn F

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Read the passage and choose the best answer

I'm Paul. I live in Los Angeles. I love listening to music. Music is very important to me. I like different types of music but my favourite music is rap. I've got a radio in my bedroom and I like listening to Radio Sunshine when I do my homework. I always take my Discman to school.

My name is Peter and I am from New York. I like pop music. Music is a big part of my life. I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school. I always listen to music! I enjoy singing too. My parents hate listening to my music. I spend all my money on CDs. At the weekend I love going into the big shops in town to buy new CDs.

Hi, I'm June. I'm from Edinburgh. I love listening to classical music. We are a very musical family. My brother plays in a rock band and I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day after school and I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Đáp án

1.

can play an instrument.


2. 

loves singing.


3.

’s favorite music is rap.


4. 

’s parent doesn’t like music.


5. 

doesn’t listen to Discman.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. ________ can play an instrument. (________ có thể chơi một nhạc cụ.)

Thông tin: (June) I play the violin in the school orchestra. I practice the violin every day

Tạm dich: Tôi chơi vi-ô-lông trong dàn nhạc của trường. Tôi tập đàn vi-ô-lông mỗi ngày

Đáp án: June

2. _______ love singing. (___________yêu ca hát.)

Thông tin: (Peter) I always listen to music! I enjoy singing too.

Tạm dich: Tôi luôn luôn nghe nhạc! Tôi cũng thích ca hát.

Đáp án: Peter

3. __________’s favorite music is rap. (Âm nhạc yêu thích của __________ là rap.)

Thông tin: (Paul) I like different types of music but my favourite music is rap.

Tạm dich: Tôi thích nhiều thể loại âm nhạc khác nhau nhưng âm nhạc yêu thích của tôi là rap.

Đáp án: Paul

4._______’s parent doesn’t like his music. (Bố mẹ của ._______ không thích âm nhạc của anh ấy.)

Thông tin: (Peter) My parents hate listening to my music.

Tạm dich: Bố mẹ tôi ghét nghe nhạc của tôi.

Đáp án: Peter

5. ________doesn’t listen to Discman. (_______không nghe đầu đĩa di động.)

Thông tin: (June) I always listen to Classic FM. I know my friends don't think I'm cool, but I don't mind.

(Paul) I always take my Discman to school.

(Peter) I have got a CD player in my bedroom and a Discman that I take to school.

Đáp án: June