Lý thuyết xâu kí tự - Tin học 10


Lý thuyết xâu kí tự

BÀI 24: XÂU KÍ TỰ

1. Xâu là một dãy các kí tự

- Xâu kí tự trong Python là dãy các kí tự Unicode. 

- Xâu có thể được coi là danh sách các kí tự nhưng không thay đổi từng kí tự của xâu. Truy cập từng kí tự của xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len() - 1.

- Python không cho phép thay đổi từng kí tự của một xâu. Điều này khác với danh sách. 

- Python không có kiểu dữ liệu kí tự. Kí tự chính là xâu có độ dài 1.

- Xâu rỗng được định nghĩa như sau:

2. Lệnh duyệt kí tự của xâu

- Có thể duyệt các kí tự của xâu bằng lệnh for tương tự như với danh sách s1in s2 trả lại giá True nếu s1 là xâu con của s2.

- Có hai cách duyệt kí tự của xâu

+ Cách thứ nhất biến i lần lượt chạy theo chỉ số của xâu kí tự s, từ 0 đến len (s) - 1. Kí tự tại chỉ sối là s[i]

+ Cách thứ hai duyệt theo từng kí tự của xâu s. Biến ch sẽ được gán lần lượt các kí tự của xâu stừ đầu đến cuối.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.