Lý thuyết trình bày bảng tính - Tin học 07


Lý thuyết trình bày bảng tính

BÀI 9: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH

1. Định dạng dữ liệu số

a) Định dạng dữ liệu số

- Dữ liệu số trong bảng tính được hiểu là các số nguyên hoặc số thực (là số có phần nguyên và phần thập phân). Tất cả các phần mềm bảng tính đều cho phép thiết lập các định dạng thể hiện các số này. 

- Để thực hiện định dạng các số tại một ô hoặc vùng dữ liệu, cần chọn vùng dữ liệu và chọn Home, nháy chuột vào mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Number để mở cửa sổ Format Cells. Sau đó nhập các tham số định dạng kiểu dữ liệu số thực trong của số Format Cells như Hình 9.2.

b) Định dạng dữ liệu kiểu phần trăm

- Khi nói đến tỉ lệ phần trăm chúng ta hiểu là tỉ lệ giữa hai giá trị, ví dụ a/b. Muốn mô tả tỉ lệ này thành các số phần trăm, chúng ta sẽ tỉnh (a/b) × 100(%). 

- Thao tác định dạng dữ liệu kiểu phần trăm như sau: đánh dấu vùng dữ liệu, trong của số Format Cells, chọn Number, chọn kiểu Percentage, nhảy chuột chọn OK.

c) Định dạng dữ liệu ngày tháng

- Các phần mềm bảng tính cho phép nhập dữ liệu ngày tháng theo khuôn dạng: mm/dd/yyyy

- Có thể định dạng số theo định dạng dữ liệu ngày tháng của Việt Nam (dd/mm/yyyy)

- Muốn thay đổi lại cách thể hiện ngày tháng, thực hiện như sau: đánh dấu vùng dữ liệu; trong cửa sổ Format Cells thực hiện các bước như Hình 9.5. 

2. Trình bày bảng tính

a) Các lệnh chèn, xoá, ẩn, hiện hàng và cột

- Xoá hàng, cột: Nháy chuột vào tên của cột hoặc hàng để chọn cột hoặc hàng muốn xoá. Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn Delete. Có thể chọn nhiều hàng (cột) đề xoá đồng thời.

- Chèn thêm một hàng, cột mới: Chọn hàng (dưới hàng muốn chèn) hoặc cột (bên phải cột muốn chèn). Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn, chọn lệnh Insert. Hàng mới sẽ được chèn vào bên trên hàng đã chọn, cột mới sẽ được chèn vào bên trái cột đã chọn.

– Làm ẩn, hiện hàng hoặc cột: Muốn ẩn hàng hoặc cột, chọn hàng hoặc cột, nhảy nút phải chuột vào chỗ chọn và chọn Hide. Muốn hiển thị lại, chọn các hàng, cột xung quanh vị trí hàng, cột ẩn đi, nháy nút phải chuột và chọn Unhide.

b) Lệnh gộp các ô của một vùng dữ liệu

- Đánh dấu vùng dữ liệu (các ô muốn gộp), chọn Home/Alignment/Merge/Center.

3. Tính chất của các hàm trên bảng tính

- Các hàm tính toán của bảng tính điện tử như SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX sẽ chỉ tính toán trên các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu dạng văn bản hoặc ô trống. 

4. Thực hành: hoàn thiện dữ liệu dự án trường học xanh

Nhiệm vụ

- Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến phân bổ cây.

- Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính.

- Thiết lập công thức tính chi phí trồng mỗi loại cây và chi phí của toàn bộ dự án

- Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính

Hướng dẫn

a) Tạo trang tính mới

- Mở tập bảng tính THXanh.xlsx

- Tạo thêm một trang tính mới đặt tên 5. Tổng kết

b) Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính

- Mở trang tính 4. Dự kiến kết quả. Sao chép toàn bộ dữ liệu của trang tính 4. Dự kiến kết quả sang trang tính 5. Tổng kết

- Trong trang tính 5, sửa lại tên bằng tại ô A2 là: Bảng 5. Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh.

c) Tính chi phí trồng mỗi loại cây và của toàn bộ dự án 

- Nháy chuột chọn cột D (cột của lớp 7A), nháy nút phải chuột và chọn Insert để chèn thêm cột

- Đặt tiêu đề cho cột mới tạo là Đơn giá.

- Mở trang tính 3. Tìm hiểu giống cây. Sao chép toàn bộ đơn giá của các loại cây từ dữ liệu trong trang tính này vào cột Đơn giá ở trang tính 5. Tổng kết 

- Tạo thêm cột Chi phí bên phải cột Trung bình (cột N).

- Nhập công thức tính Chi phí = Đơn giá × Tổng số cây cho các ô trong cột Chi phí.

- Để tính tổng chi phí mỗi loại cây và toàn bộ dự án tại các ô N9, N17, N24, N25 em có thể nhập công thức trực tiếp hoặc sao chép công thức từ các ô E9, E17, E24, E25 sang các ô N9, N17, N24, N25 tương ứng.

d) Định dạng dữ liệu cho trang tính

- Định dạng trang tính, có thể theo mẫu trong Hình 9.13

- Lưu lại kết quả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí