Lý thuyết tính toàn tự động trên bảng tính - Tin học 07


Lý thuyết tính toàn tự động trên bảng tính

BÀI 7: TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH

1. Kiểu dữ liệu trên bảng tính

- Dữ liệu trong ô tính có thể thuộc kiểu văn bản, số, ngày tháng và công thức. Công thức luôn bắt đầu bằng dấu "=", sau đó là biểu thức toán học.

2. Công thức trong bảng tính

- Khi nhập công thức vào ô tính, nếu tính toán với giá trị từ các ô dữ liệu khác thì trong công thức cần ghi địa chỉ của ô dữ liệu tương ứng. 

- Phần mềm bảng tính sẽ tự động tính toán và cập nhật kết quả nếu có thay đổi.

3. Sao chép ô tính chứa công thức

- Cách sao chép ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức:

  • Bước 1: Chọn ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức.

  • Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C để sao chép dữ liệu.

  • Bước 3: Đánh dấu ô hoặc vùng muốn sao chép dữ liệu đến.

  • Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V để dán dữ liệu.

-  Khi sao chép một ô có công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức

- Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.

4. Thực hành: Nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án

Nhiệm vụ

- Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án đề nhập dữ liệu dự kiến số lượng cây trồng cho dự án.

- Nhập dữ liệu cho trang tính. 

- Thiết lập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây của tất cả các loại. 

- Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính.

Hướng dẫn

Bước 1. Mở tệp THXanh.xlsx.

Bước 2. Nhảy chuột vào nút tại vùng tên trang tính đề tạo một trang tính mới. Nhập tên trang tính là 2. Dự kiến số lượng cây và nhập dữ liệu như Hình 7.9.

Bước 3. Nhập công thức = C4*D4 vào ô E4, sau đó sao chép công thức này xuống các ô E5 và E6.

Bước 4. Tại ô E7 thiết lập công thức tính tổng của cả ba loại cây dự kiến trồng. Cụ thể là nhập vào ô E7 công thức = E4+E5+E6

Bước 5. Định dạng chữ đậm và màu nền vàng cho ô A2 và hàng tiêu đề của bảng (hàng 3). Cột STT căn giữa. Điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị đủ dữ liệu

Bước 6. Lưu lại kết quả


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí