Lý thuyết tham số của hàm - Tin học 10


Lý thuyết tham số của hàm

BÀI 27: THAM SỐ CỦA HÀM

1. Tham số và đối số của hàm

- Tham số của hàm được định nghĩa khi khai báo hàm và được dùng như biến trong định nghĩa hàm. 

- Đối số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm. 

- Khi gọi hàm, các tham số (parameter) sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số (argument) của hàm, số lượng giá trị được truyền vào hàm bằng với số tham số trong khai báo của hàm.

2. Cách sử dụng chương trình con

- Sử dụng chương trình con có thể giúp chia việc giải toán lớn thành giải quyết các bài toán nhỏ và phát huy được tinh thần làm việc nhóm; Chương trình chính có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu hơn; Nếu cần hiệu chỉnh, phát triển và nâng cấp cũng thuận tiện hơn






Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí