Lý thuyết kiểu dữ liệu danh sách - Tin học 10


Lý thuyết kiểu dữ liệu danh sách

BÀI 22: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

1. Kiểu dữ liệu danh sách

- Kiểu dữ liệu danh sách trong Python được khởi tạo như sau:

+ Trong đó các giá trị <vk> có thể có kiểu dữ liệu khác nhau (số nguyên, số thực, xâu kí tự,...)

- List là kiểu dữ liệu danh sách (dãy, mảng) trong Python. Tạo list bằng lệnh gán với các phần tử trong cặp dấu ngoặc [ ]. Các phần tử của danh sách có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau. Truy cập hoặc thay đổi giá trị của từng phần tử thông qua chỉ số: <danh sách> [< chỉ số>]

- Chỉ số của danh sách bắt đầu từ 0 đến len() -1, trong đó len() là lệnh tính độ dài danh sách

2. Duyệt các phần tử của danh sách

- Có thể duyệt lần lượt các phần tử của danh sách bằng lệnh for kết hợp với vùng giá trị của lệnh range().

3. Thêm phần tử vào danh sách

- Python có một số lệnh dành riêng (phương thức) cho dữ liệu kiểu danh sách. Cú pháp các lệnh đó như sau: <danh sách>.<phương thức>

- Lệnh thêm phần tử vào cuối danh sách là <danh sách>.append()


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.