Lý thuyết công cụ hỗ trợ tính toán - Tin học 07


Lý thuyết công cụ hỗ trợ tính toán

BÀI 8: CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN

1. Hàm trong bảng tính

- Mỗi hàm trong bảng tính sẽ được xác định bởi:

  • Tên của hàm số (ví dụ SUM, AVERAGE).

  • Ý nghĩa hàm số (ví dụ tính tổng, trung bình).

  • Các tham số của hàm có thể là dãy bao gồm các số, địa chỉ, ô, địa chỉ vùng dữ liệu được viết cách nhau bởi dấu "," hoặc dấu “;”.

- Cách sử dụng hàm:

= <tên hàm>(<các tham số>)

- Cần nhập chính xác tên của hàm và các tham số của hàm. Khi nhập thông tin vùng dữ liệu trong tham số của hàm có thể dùng chuột chọn các ô hoặc vùng này. Tên hàm có thể dùng chữ in hoa hoặc in thường.

2. Một số hàm tính toán đơn giản

- Sử dụng các hàm SUM (tính tổng), AVERAGE (tính trung bình), MIN (tính giá trị nhỏ nhất). MAX (tính giá trị lớn nhất), COUNT (đếm) để thực hiện các yêu cầu.

- Lưu ý:

  • Tất cả các hàm trên đều chỉ xử lí các ô có dữ liệu số có trong tham số của hàm. Hàm sẽ bỏ qua các ô dữ liệu chứa văn bản hoặc ô trống.

  • Các phần mềm bảng tính thường dùng dấu chấm "." để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân, dùng dấu phẩy“,” để ngăn cách các chữ số hàng nghìn, hàng triệu,....

3. Thực hành: tính toán trên dữ liệu trồng cây thực tế

Nhiệm vụ

- Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án đề nhập dữ liệu dự kiến kết quả thực hiện dự án.

- Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính. 

- Thiết lập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây các loại mà mỗi lớp trồng được. - Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính.

Hướng dẫn

a) Tạo trang tính mới

- Mở tệp bảng tính THXanh.xlsx.

- Tạo thêm một trang tính mới đặt tên 4. Dự kiến kết quả.

b) Nhập và sao chép dữ liệu vào trang tính

- Nhập tại ô A2: Bảng 4. Dự kiến phân bổ cây cho các lớp.

- Mở lại trang tính 3. Tìm hiểu giống cây và sao chép vùng dữ liệu A3:C19 (3 cột đầu tiên STT, Loại cây, Tên cây) sang trang tính 4. Dự kiến kết quả tại địa chỉ A3.

- Nhập dữ liệu dự kiến phân bổ cho các lớp khối 7 được giao thực hiện dự án Trường học xanh như Hình 8.6.

c) Tính tổng số cây mỗi loại mà mỗi lớp trồng được

- Chèn thêm hai hàng trống ở trên hàng 9 bằng cách thực hiện hai lần các thao tác sau: Chọn cả hàng số 9, nháy nút phải chuột tại hàng 9 và chọn lệnh Insert.

- Thực hiện tương tự để chèn thêm hai hàng trắng ở trên hàng có số thứ tự 12.

- Tại ô D9 nhập công thức =SUM(D4:D8) để tính số cây hoa của lớp 7A, sau đó sao chép công thức này sang các ô bên cạnh tương ứng với các lớp 7B, 7C, 7D, 7E, 7G, TH.

- Thực hiện tương tự để tính tổng số cây ăn quả và cây bóng mát mà mỗi lớp đã trồng. 

d) Tính tổng số cây các loại mà mỗi lớp trồng được

- Tại ô D25 nhập công thức =D9+D17+D24 để tính tổng số cây đã trồng của lớp 7A.

- Sao chép công thức tại ô D25 sang các ô E25, F25, G25, H25, I25, J25 để tính tổng số cây của các lớp 7B, 7C, 7D. 7E, 7G, 7H.

- Tại hàng 3, bên cạnh cột 7H tạo thêm hai cột Tổng số câyTrung bình để tính tổng số mỗi cây và số cây trung bình mỗi lớp trồng.

- Tại ô K4, nhập hàm =SUM(D4:J4) tính tổng số cây Hoa mười giờ.

- Tại ô L4 nhập hàm =AVERAGE(D4:J4) tính số cây Hoa mười giờ trung bình của mỗi lớp

- Sao chép dữ liệu tại ô K4 xuống phía dưới cho đến ô K25, sau đó xóa đi dữ liệu tại các hàng trống là K10, K18 ứng với các hàng không có dữ liệu.

- Sao chép dữ liệu tại ô L4 xuống phía dưới cho đến ô L25, sau đó xoá đi dữ liệu tại các hàng trống là L10, L18.

e) Định dạng dữ liệu cho trang tính

- Định dạng chữ in đậm cho tiêu đề bảng.

- Hàng tiêu đề (hàng 3) định dạng chữ in đậm và có nền màu vàng.

- Định dạng chữ in đậm cho tất cả các ô chứa dữ liệu tổng hợp để làm nổi bật.

- Lưu lại kết quả.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí