Lý thuyết Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương GDCD 7 Chân trời sáng tạo


Truyền thống quê hương là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

1. Khái niệm về truyền thống quê hương.

Truyền thống quê hương là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Một số truyền thống quê hương tiêu biểu như: văn hóa, yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, cần cù lao động,…

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương.

Để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, chúng ta cần:

- Tìm hiểu về giá trị của truyền thống

- Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống

- Tích cực quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước

- Luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tuyên truyền lưu giữ những giá trị truyền thống

- Phê phán những việc làm, hành động thiếu trách nhiệm, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của quê hương, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của cộng đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí