Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK tiếng Anh lớp 3


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)a) What's your name? Bạn tên là gì? My name's Linda. Mình tên là Linda. b) How do you spell your name? Tên bạn đánh vần thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 2 (Bài học 2)

Câu 1

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

a 4    b 2       c 1       d 3

Audio script

1. Peter. My name's Peter.

Mai: Hello, Peter. My name's Mai.

2. Linda: My name's Linda. What's your name?

Quan: Hi, Linda. My name's Quan.

3. Mai: How do you spell your name?

Linda: L-I-N-D-A.

4. Quan: How do you spell your name?

Peter: P-E-T-E-R.

Tạm dịch:

1. Peter. Tên tôi là Peter.

Mai: Xin chào, Peter. Tôi tên là Mai.

2. Linda: Tên tôi là Linda. Tên bạn là gì?

Quân: Xin chào, Linda. Tên tôi là Quân.

3. Mai: Làm thế nào  đánh vần tên của bạn?

Linda: L-I-N-D-A.

4. Quân: Làm thế nào  đánh vần tên của bạn?

Peter: P-E-T-E-R.

Câu 2

Bài 5: Read and match(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - c     2 - b       3 - a

1. A: Hi. My name's Linda.

B: Hi, Linda. I'm Hoa.

A: What's your name?

B: My name's Peter.

A: How do you spell your name?

B: N-A-M.

Tạm dịch:

1. Xin chào. Mình tên là Linda.

Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa.

2. Bạn tên là gì?

Mình tên là Peter.

Tên bạn đánh vần thế nào?

N-A-M.

Câu 3

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

What's your name?

My name's Hoa.

How do you spell your name?

H-O-A.

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình tên là Hoa.

Tên bạn đánh vần thế nào?

H-O-A.

Loigiaihay.com

1

Bài 1: Look, listen and repeat(Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a) What's your name?

My name's Linda.

b) How do you spell your name?

L-l-N-D-A.

Tạm dịch:

a) Bạn tên là gì? Mình tên là Linda.

b) Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

2

Bài 2: Point and say(Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)   How do you spell your name?

L-l-N-D-A.

b)   How do you spell your name?

P-E-T-E-R.

Tạm dịch:

A) Tên bạn đánh vần thế nào? L-l-N-D-A.

b) Tên bạn đánh vần thế nào? P-E-T-E-R.

3

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What's your name?

My name's Hoa.

How do you spell your name?

What's your name?

My name's Quan.

How do you spell your name?

 Q-U-A-N.

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình tên là Hoa.

Tên bạn đánh vần thế nào?

H-0-A

Bạn tên là gì?

Mình tên là Quân.

Tên bạn đánh vần thế nào? Q-U-A-N.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài