Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại) a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại)

Click tại đây để nghe:

a)  Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b)  Is that your pen? Đó là viết máy của bạn phải không?

No, it isn't. My pen is here.

Không, không phải. Viết máy của mình ở đây.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

a)  Is this your desk? Đây là bàn của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

b)  Is this your pencil sharpener?

Đây là gọt bút chì của bạn phải không?

No, it isn't. Không, không phải.

c)   Is that your pen? Đó là viết máy của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

d)  Is that your pencil case?

Đó là hộp bút chì của bạn phải không?

No, it isn't. Không, không phải.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Is this your book?

Đây là quyển sách của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải.

Is this your rubber?

Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải. Is this your pencil case?

Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. 

Không, không phải. Is that your school bag?

Đó là cặp của bạn phải không?

Yes, It is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải. Is that your pencil sharpener?

Đó là gọt bút chì của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No,it isn't. Không, không phải.

Is that your ruler?

Đó là thước của bạn phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn't. Không, không phải.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b          2. a         3. b

Audio script

1. Mai: Is this your pencil case?

Nam: Yes, it is.

2. Mai: Is that your notebook?

Nam: Yes, it is.

3. Mai: Is this your pen?

Nam: Yes, it is.

Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

1. Mary: Is this your rubber?

Mary: Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

2. Mary: Is this your pencil case?

Mary: Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Peter: No, it isn’t.

Peter: Không, không phải.

3. Mary: Is that your school bag?

Mary: Đó là cặp của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

4. Mary: Is that your book?

Mary: Đó là sách của bạn phải không?

Peter: Yes, it is.

Peter: Vâng, đúng rồi.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. This is a school bag.

2. Is this your school bag? Yes, it is.

That is a pencil case.

Is that your pencil case? No, it isn’t.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan