SGK Tiếng Anh lớp 3 Mới Unit 9: What colour is it? - Nó màu gì?

Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại) a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1 (Bài học 1)

1

Bài 1: Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp tại)

a)  Is this your school bag?

Yes, it is.

b)  Is that your pen?

No, it isn't. My pen is here.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Đây là cặp của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi.

b) Đó là viết máy của bạn phải không?

Không, không phải. Viết máy của mình ở đây.

2

Bài 2: Point and say. 

(Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

a)  Is this your desk?

Yes, it is.

b)  Is this your pencil sharpener?

No, it isn't.

c)   Is that your pen?

Yes, it is.

d)  Is that your pencil case?

No, it isn't.

Tạm dịch:

a) Đây là bàn của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.

b) Đây là gọt bút chì của bạn phải không? Không, không phải.

c) Đó là viết máy của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.

d) Đó là hộp bút chì của bạn phải không? Không, không phải.

3

Bài 3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói).

Is this your book?

Yes, it is. / No, it isn't.

Is this your rubber?

Yes, it is.  / No, it isn't. 

Is this your pencil case?

Yes, it is. / No, it isn't. 

Is that your school bag?

Yes, It is. / No, it isn't. 

Is that your pencil sharpener?

Yes, it is./ No,it isn't.

Is that your ruler?

Yes, it is. / No, it isn't.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là quyển sách của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. /  Không, không phải.

Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là cặp của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là gọt bút chì của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là thước của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Câu 4

Bài 4: Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn).

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Is this your pencil case?

   Nam: Yes, it is.

2. Mai: Is that your notebook?

   Nam: Yes, it is.

3. Mai: Is this your pen?

    Nam: Yes, it is.

Lời giải chi tiết:

1. b          2. a         3. b

Câu 5

Bài 5: Look, read and write

(Nhìn, đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

1. Mary: Is this your rubber?

Peter: Yes, it is.

2. Mary: Is this your pencil case?

Peter: No, it isn’t.

3. Mary: Is that your school bag?

Peter: Yes, it is.

4. Mary: Is that your book?

Peter: Yes, it is.

Tạm dịch:

1. Mary: Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

2. Mary: Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Peter: Không, không phải.

3. Mary: Đó là cặp của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

4. Mary: Đó là sách của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

Câu 6

Bài 6: Let’s write. 

(Chúng ta cùng viết).

Lời giải chi tiết:

1. This is a school bag.

2. Is this your school bag?

Yes, it is.

3. That is a pencil case.

Is that your pencil case?

No, it isn’t.

Tạm dịch:

1. Đây là một cặp sách.

2. Đây có phải là cặp sách của bạn không?

Vâng, đúng vậy.

3. Đó là một chiếc bút chì.

Đó là hộp bút chì của bạn?

Không, không phải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 152 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.