30 bài tập Phong trào cách mạng 1930 - 1935 mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Từ năm 1930, kinh tế Việt nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ

 • A thủ công nghiệp             
 • B công nghiệp             
 • C thương nghiệp             
 • D nông nghiệp

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 90)

Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng, bắt đầu từ nông nghiệp. Lúc gạo sụt giá, ruộng đất bỏ hoang.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

 • A Đảng Cộng sản Đông Dương                         
 • B Đông Dương Cộng sản đảng.
 • C Đảng Dân chủ Việt Nam                                 
 • D Đảng Lao động Việt Nam

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 94)

Giữa lúc phong trào đấu tranh của quần chúng đang diễn ra quyết liệt, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Những khẩu hiệu đấu tranh nào dưới đây đã xuất hiện trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?

 • A  “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!” và “Ruộng đất về tay dân cày!”.
 • B  “Việt Nam độc lập!” và “Chủ nghĩa xã hội!”.
 • C  “Đả đảo chủ nghĩa phát xít!” và “Nhà máy về tay thợ thuyền!.
 • D   “Đả đảo bù nhìn!” và “Việt Nam độc lập”.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk tran 92)

Phong trào 1930 -1931 phát triển nhất vào tháng 9-1930 tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, tiêu biểu là cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12-9-1930. Khoảng 8000 nông dân kéo đến huyện lị với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”, “Nhà máy về tay thợ thuyền!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”..Đoàn biểu tình xếp thành hàng dài hơn 1 km tiến về thành phố Vinh. Khi đến gần Vinh, con số lên tới gần 3 vạn người và xếp thành hàng dài tới 3km.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đã xác định lãnh đạo của cách mạng Đông Dương là

 • A Giai cấp tư sản dân tộc
 • B Giai cấp tiểu tư sản trí thức
 • C Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân
 • D Giai cấp công nhân với đôi tiên phong là Đảng cộng sản

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 88)

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản (giai cấp công nhân) sẽ giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Sang tháng 9/1930 phong trào đấu tranh dâng cao đỉnh điểm ở đâu?

 • A Miền trung
 • B Nghệ An
 • C Nghệ An, Hà Tĩnh
 • D Hà Nội

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 92)

Trong phong trào 1930 – 1931, sang tháng 9 – 1930, phong trào đấu tranh dâng cao, nhất là hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những cuộc biểu tình của nhân dân có vũ trang tự vệ với hàng nghìn  người tham gia kéo đến huyện li, tỉnh lị đòi giảm sưu thuế. Các cuộc đáu tranh này được công nhân ở Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với đời sống của nhân dân Việt Nam?

 • A Nạn đói cướp bóc
 • B Nhân dân mâu thuẫn với thực dân Pháp
 • C Đời sống nhân dân khổ cực
 • D Nảy sinh thêm các tầng lớp xã hội mới

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 90

Lời giải chi tiết:

Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra đối với xã hội là làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động,

-         Nhiều công nhân bị sa thải, số người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.

-         Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm làm ra bán với giá thấp. Ruộng đất bị địa chủ người Pháp và người Việt chiếm đoạt. Nông dân ngày càng bi bần cùng hóa.

-         Thợ thủ công thất nghiệ, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa hiệu ….

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1929 – 1933 có đặc điểm gì nổi bật?

 • A Suy thoái
 • B Đang phát triển
 • C Phát triển
 • D Lệ thuộc Pháp

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 90

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ nông nghiệp. Lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang. Trong công nghiệp , sản lượng hầu hết các ngành đều suy giảm. Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong phong trào cách mạng 1930- 1931, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là 

 • A đòi giảm sưu, giảm thuế
 • B đòi thả tù chính trị
 • C đòi quyền lợi chính trị
 • D đòi tăng lương giảm giờ làm

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 91)

Lời giải chi tiết:

Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Trong đó mục tiêu của công nhân là đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra khi phong trào cách mạng nước ta như thế nào?

 • A Phong trào cách mạng nước ta đang tạm lắng xuống
 • B Phong trào cách mạng của quần chúng đang diễn ra quyết liệt.
 • C Phong trào cách mạng của ta bị Pháp đàn áp
 • D Phong trào cách mạng nước ta đang gặp khó khăn

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 94)

Lời giải chi tiết:

Giữa lúc phong trào cách mạng của quần chúng đang diễn ra quyết liệt, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10-1930.

Chọn đáp án: B

Sai lầm và chú ý: thời điểm phong trào 1930 – 1931 diễn ra mạnh mẽ nhất là cuối năm 1930 -1931, trong khi hội nghi họp vào tháng 10-1930 => Hội nghị họp khi phong trào cách mạng nước ta đang diễn ra sôi nổi. 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam được đồng chí Trần Phú xác định trong Luận cương chính trị của Đảng là

 • A Chống đế quốc và đánh đổ địa chủ
 • B Chống đế quốc và chống tay sai
 • C Đánh đổ đế quốc và đánh đổ phong kiến
 • D Đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc. 

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 95

Lời giải chi tiết:

Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định trong Luận cương chính trị là đánh đổ đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.  Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Hai khẩu hiệu chính mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là:

 • A “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” và “Đả đảo phong kiến”
 • B Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”
 • C “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Pháp” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”
 • D “Chống đế quốc” và “Chống phát xít”

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 91

Lời giải chi tiết:

Từ thắng 2 đến tháng 4-1930, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công  nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống: công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu thuế, …bên cạnh đó cũng xuất hiện những khâu hiệu chính trị như: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo phong kiến!”, “Thả tù chính trị….”.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933 là

 • A mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ
 • B mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp, công nhân với tư sản
 • C mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân lao động với thực dân Pháp và tay sai
 • D mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến, công nhân với tư sản.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 91

Lời giải chi tiết:

Mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933 là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ.

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được gọi là

 

 • A dân quân tự vệ.
 • B  hồng quân.
 • C tự vệ đỏ.
 • D cứu quốc quân.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 93.

Lời giải chi tiết:

Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh được gọi là các đội tự vệ đỏ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Nhân kỉ niệm ngày 1/5/1930, công nhận Việt Nam biểu tình nhằm mục tiêu

 • A đòi cải thiện đời sống nhân dân.
 • B đòi quyền lợi chính trị, văn hóa.
 • C đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập.
 • D đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và đoàn kết quốc tế. 

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng Việt Nam tiếp diễn như thế nào?

 • A Hoàn toàn chấm dứt.
 • B  Dần dần lặng xuống.
 • C Phát triển sôi nổi, mạnh mẽ hơn.
 • D Bùng nổ lẻ tẻ, yếu ớt.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 94.

Lời giải chi tiết:

Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng dần dần lắng xuống do chính sách đàn áp và khủng bố của Pháp.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào thời gian nào, ở đâu?

 

 • A  Tháng 3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).
 • B Tháng 7/1937 tại Thượng Hải (Trung Quốc).
 • C Tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc).
 • D Tháng 7/1935 tại Mát-xcơ-va (Liên Xô).

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 97.

Lời giải chi tiết:

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc).

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Phong trào cách mạng 1930 -1931 có ý nghĩa như

 • A Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này
 • B  Cuộc tập dượt thứ hai của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này
 • C Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa khủng bố của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này
 • D  Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa phát xít của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 95.

Lời giải chi tiết:

Phong trào 1930 -1931 có ý nghĩa như một cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã để lại bài học kinh nghiệm gì?

 

 • A tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
 • B  xây dựng khối liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc.
 • C xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
 • D tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 95.

Lời giải chi tiết:

Phong trào 1930 – 1931 đã để lại nhiều bài học quý báu về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công – nông và mặt trận dân tộc thống nhất, về tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở đâu?

 • A  Hà Nội – Hải Phòng.
 • B Hải Phòng – Quảng Ninh.
 • C Sài Gòn – Chợ Lớn.
 • D Nghệ An – Hà Tĩnh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk trang 92.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Nghệ An – Hà Tĩnh.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Chính sách nào không phải của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh?

 

 • A Mở lớp dạy chữ quốc ngữ, bài trừ các hủ tục.
 • B Xóa bỏ các thứ thuế vô lí.
 • C Ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
 • D Tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 93, 94, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Những chính sách của Xô viết Nghệ  Tĩnh bao gồm:

Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê,phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập  các tổ chức sản xuất  để nông dân giúp đỡ nhau

Văn hóa, xã hội: xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ vững, biết đoàn kết giúp đỡ  nhau.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng là:

 • A chưa xác định được âm mưu của kẻ thù và đối tượng của cách mạng.
 • B chưa đưa ra được phương pháp đấu tranh và hình thức đấu tranh phù hợp.
 • C chưa đề cập đến mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và thế giới.
 • D chưa xác định dúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản và tư sản dân tộc.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự kiện nào được gọi là bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?

 • A Chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách tiến bộ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
 • B Cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nhân ngày Quốc tế lao động 1-5.
 • C Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
 • D Những cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 92, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Tháng 5 trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5. Các cuộc đấu tranh này là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

=> Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là cuôc đấu tranh của công nhân và nông dân nhân ngày Quốc tế lao động 1-5.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Vì sao Nghệ - Tĩnh là địa phương đấu tranh mạnh nhất trong phong trào 1930 – 1931?

 • A Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân.
 • B Là nơi tập trung đông đảo giai cấp nông dân.
 • C Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước.
 • D Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Phong trào 1930 – 1931, đỉnh cao nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh vì nơi đây có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nơi đây luôn là mảnh đât đấu tranh vô cùng sôi nổi. Hơn nữa, chi bộ đảng được thành lập ở đây rất sớm với đội ngũ cán bộ đông đảo lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng dất dân cày” được thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam?

 • A  1936 – 1939.
 • B 1930 – 1931.
 • C  1939 – 1945.
 • D 1945 – 1946.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 suy luận.

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn 1930 – 1931, Đảng và nhân dân ta đấu tranh chống đế quốc và phong kiến chính vì thế khẩu hiệu mà đảng ta vận dụng là “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất cho dân cày”. Từ đó, phong trào đấu tranh của nhân dân cũng thực hiện đúng khẩu hiệu này, đưa phong trào 1930 – 1931 phát triển đến đỉnh cao là ở Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Chọn đáp án: B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

 • A  Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.
 • B Chính sách khủng bố dã man của thực dân Pháp.
 • C  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo đấu tranh.
 • D Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

suy luận.

Lời giải chi tiết:

Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế cộng sản là nguyên nhân khách quan bùng nổ phong trào cách mạng 1936 – 1939.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là xác định đúng đắn

 • A

  mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.

 • B nhiệm vụ chiến lược cách mạng.
 • C  hình thức đấu tranh chủ yếu.
 • D lực lượng tham gia.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

so sánh.

Lời giải chi tiết:

Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị đều xác định được những mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp. Chỉ có điểm khác là Luận cương chưa xác đúng mâu thuẫn nào là chủ yếu cần phải giải quyết trước nhất.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh té 1929 – 1933 của các nước tư bản vì

 • A khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng toàn cầu.
 • B là thuộc địa và phụ thuộc vào kinh tế Pháp.
 • C là thị trường tiêu thụ của các nước tư bản.
 • D nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân đối.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 90, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động đến nhiều nước tư bản trong đó có Pháp gây hậu quả nặng nề. Việt Nam là thuộc địa và phụ thuộc vào kinh tế Pháp nên cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng này. Cuộc khủng hoảng ở Việt Nam bắt đầu từ nông nghiệp và nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp, cũng như so với các nước trong khu vực. Hơn nữa, để bù đắp cho nền kinh tế đang bị ảnh hưởng ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Pháp cũng sẽ tăng cường vơ vét, bóc lột thuộc địa làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng sa sút.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Hai khẩu hiệu mà Đảng vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là:

 • A “Tịch thu ruộng đất của phong kiến và Việt gian” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.
 • B “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” và “Đả đảo phong kiến”.
 • C “Chống đế quốc” và “chống phát xít”.
 • D “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 91, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Bên canh các các cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân, cũng xuất hiện những khẩu hiệu hcinhs trị như “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!”, “Thả tù chính trị”…

Hơn nữa, phong trào 1930 – 1931 cũng mang tính triệt để khi nhắm đúng hai kẻ thù chính của dân tộc đó là đế quốc và phong kiến.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là:

 • A “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian”.
 • B  “Tự do dân chủ” và “cơm áo hòa bình”.
 • C “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.
 • D “Chống đế quốc” và “chống phát xít, chống chiến tranh”.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 91, 92, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trong những năm 1929 – 1933, cuôc khủng hoảng kinh tế diễn ra ảnh hưởng nặng nề đến các nước tư bản, trong đó có Pháp. Để bù đắp những thiệt hại đó, Pháp phải tăng cường khai thác và bóc lột ở thuộc đia. Nhân dân Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, vừa phải chịu ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp nên đời sống khổ cực. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, trong đó có hai mẫu cơ bản là: mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Lúc này, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp với hai nhiệm vụ chính đó là: chống Pháp giành độc lập dân tộc và đánh đổ phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày. Nhiêm vụ này tương ứng với hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Nội dung nào sau đây không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930:

 • A cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
 • B cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • C lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông, đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông để kéo họ về phe vô sản giai cấp”.
 • D  cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 94, 95, loại trừ.

Lời giải chi tiết:

Các đáp án A, B, D: đều là nội dung của Luận cương chính trị (10/1930).

Đáp án C: Luận cương chính trị chỉ nhắc đến đông lực cách mạng là công nông, chưa nhận thức được cai trò cỉa các giai cấp khác. Đây cũng chính là hạn chế của Luận cương so với Cương lĩnh chính trị.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.Hỏi bài