30 bài tập Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi được đề ra năm 1950 bao gồm mấy điểm chính

 • A 2
 • B 3
 • C 4
 • D 5

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 139, 140)

Dựa vào viện trợ của Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi mong muốn kết thúc chiến tranh với 4 điểm chính:

-         Gấp rút tâp quân Âu - Phi xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh và ra sức phát triển ngụy quân xây dựng “quân đội quốc gia”.

-          Lập tuyến phòng thủ "Boong ke" (công sự bằng xi măng cốt sắt) và một "Vành đai trắng" bao quanh trung du và đồng bằng Bắc bộ. 

-         Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho được vùng tạm chiếm, vơ vét sức người sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng.

-         Đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, gián điệp, thổ phỉ; kết hợp oanh tạc bằng phi pháo với chiến tranh tâm lí và chiến tranh kinh tế.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950 – 1953 là

 • A “phục vụ nhân dân”                                                    
 • B     “dân tộc hóa”
 • C “phục vụ kháng chiến”                                                
 • D “đại chúng hóa”

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 143)

Trong giai đoạn 1951 – 1953, Đảng ta đã xây dựng hậu phương miền Bắc phát triển về mọi mặt: chính trị, kinh tế và văn hóa, giáo dục, y tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế: ta tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục (từ năm 1950), thực hiện ba phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với đời sống xã hội.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Tháng 9-1951, Mỹ kí với Chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây?

 • A Hiệp ước tương trợ lẫn nhau                        
 • B Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương
 • C Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ              
 • D Hiệp ước kinh tế Việt – Mĩ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 139)

Bên cạnh việc ràng buộc Pháp bằng “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” (23-12-1950). Mĩ còn kí với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ” nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Trong những năm 1950 -1953, “phục vụ kháng chiến” là một trong ba phương châm đươc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xã định trong

 • A công cuộc cải cách giáo dục                        
 • B công cuộc cải cách văn hóa
 • C đề cương văn hóa Việt Nam                        
 • D sự nghiệp phát triển văn hóa

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 143)

Trong giai đoạn 1951 – 1953, ta xây dựng hậu phương kháng chiến về mọi mặt: chính trị, kinh tế và văn hóa, giáo dục, y tế. Riêng về giáo dục, ta tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục (từ năm 1950) thực hiện theo ba phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với đời sống xã hội.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong những năm 1950 – 1953 là

 • A “phát triển xã hội”                                        
 • B “phục vụ sản xuất”
 • C “phục vụ chiến đấu”                                     
 • D “đại chúng hóa”.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 143)

Trong giai đoạn 1951 – 1953, Đảng ta đã xây dựng hậu phương miền Bắc phát triển về mọi mặt: chính trị, kinh tế và văn hóa, giáo dục, y tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế: ta tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục (từ năm 1950), thực hiện ba phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với đời sống xã hội.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953 Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định

 • A đẩy mạnh cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm
 • B đẩy mạnh sản xuất và chấn chính chế độ thuế khóa
 • C phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất
 • D mở cuộc vận động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 142)

Trong giai đoạn 1951 – 1953, đảng và nhân dân ta thực hiện xây dựng hậu phương phát triển về mọi mặt. Về kinh tế, để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và một đợt cải cách ruộng đất tại 53 xã thuộc vùng tự do ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Từ sau năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

 • A Dân chủ Campuchia.
 • B Cộng sản Đông Dương.
 • C  Nhân dân Cách mạng Campuchia
 • D Lao động Việt Nam.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 27.

Lời giải chi tiết:

Từ  năm 1951, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia lãnh đạo nhân dân Campuchia kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Kế hoạch nào của Pháp đã đưa cuộc chiến tranh Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của ta trở nên phức tạp, khó khăn?

 • A Nava.
 • B Đơ Lat Đơ Tatxinhi.
 • C Rơve.
 • D Bô lae.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 140.

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch Đờ lát Đờ Tatxinhi đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhất là ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Một thoả thuận của hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật (8-9-1951) là

 • A Mĩ không được đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản
 • B Mĩ viện trợ quân sự Nhật
 • C Mĩ phải rút toàn quân đội khỏi lãnh thổ Nhật Bản
 • D Mĩ được đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 53.

Lời giải chi tiết:

Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kí kết (8-91951) đặt nền tảng cho quan hệ mới giữa hai nước. Theo đó, Nhật Bản chấp nhận đứng dưới “chiếc ô” bảo hộ hạt nhân của Mĩ, để cho Mĩ đóng quân và xây dung căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật Bản.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Các nước sáng lập Cộng đồng than - thép châu Âu (1951) gồm

 

 • A Pháp – CHLB Đức – Bỉ - Italia – Hà Lan – Lúcxămbua.
 • B Anh - Pháp  – Bỉ - Italia – Hà Lan – Lúcxămbua.
 • C Anh - Pháp – CHLB Đức – Italia – Hà Lan – Tây Ban Nha.
 • D  Pháp – CHLB Đức – Bỉ - Italia – Hà Lan – Bồ Đào Nha.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 50.

Lời giải chi tiết:

Ngày 18-4-1951, sáu nước Tây Âu là: Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua đã thành lập Công hòa than thép châu Âu.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất” là phương châm của

 • A phong trào xóa nạn mù chữ.
 • B cuộc cải cách ruộng đất.
 • C cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
 • D cuộc cải cách giảo dục.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 143.

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn 1951 – 1953, ta tiếp tục công cuộc cải cách giáo dục (từ năm 1950), thực hiện theo ba phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, nhà trường gắn với đời sống xã hội.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng đến nhân dân, tại Đại hội Đảng (2/1951) cho xuất bản báo

 

 • A Đại đoàn kết
 • B Tiền phong
 • C Nhân dân.
 • D  Thanh niên.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 140.

Lời giải chi tiết:

Đại hội đảng tháng 2/1951 đã quyết định xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

Chọn đáp án: C 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Để bồi dưỡng sức dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định

 • A đẩy mạnh cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm.
 • B đẩy mạnh sản xuất và chấn chỉnh chế độ thuế khóa.
 • C phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.
 • D mở cuộc vận động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 142.

Lời giải chi tiết:

Để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã thông qua những văn kiện quan trọng nào?

 

 • A Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam và Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
 • B Chỉ thị toàn dân kháng chiến, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
 • C Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
 • D Báo cáo chính trị và Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 140.

Lời giải chi tiết:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã thông qua Báo cáo chính trị (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (Tổng bí thư Trường Chính).

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Môt trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong những năm 1950 – 1953 là

 

 • A  “Phục vụ nhân dân”
 • B “Dân tộc hóa”  
 • C “Phục vụ kháng chiến”.
 • D “Đại chúng hóa”.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 sgk trang 143. 

Lời giải chi tiết:

Phương châm của cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong những năm 1950 là: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh đã

 • A Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt
 • B Trình bày rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam.
 • C Trình bày phương hướng đấu tranh giành độc lập dân tộc.
 • D Nhấn mạnh phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk trang 140. 

Lời giải chi tiết:

Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh đã Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành tổ chức nào?

 • A Mặt trận Liên Việt.
 • B Mặt trân quốc dân Việt Nam.
 • C Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
 • D  Mặt trận Liên hiệp Việt Nam.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 sgk trang 141. 

Lời giải chi tiết:

Đầu tháng 3 năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Để vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi (1950) thực dân Pháp chú trọng

 • A Tập trung xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.
 • B Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.
 • C Xây dựng phòng tuyến công sự bằng xi măng cốt sắt.
 • D Đánh phá hậu phương kháng chiến bằng biệt kích, thổ phỉ

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk trang 140. 

Lời giải chi tiết:

Trong kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi, Pháp chủ trương tiến hành chiến tranh tổng lực và bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi với mong muốn

 • A xây dựng nguỵ quân 
 • B giành lại quyền chủ động
 • C kết thúc nhanh chiến tranh     
 • D tiêu diệt chủ lực của ta

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 139

Lời giải chi tiết:

Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Vì sao nói Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên?

 

 • A Vì đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • B Vì đã quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng riêng.
 • C Vì đã đề ra được đường lối kháng chiến của cả ba nước Đông Dương.
 • D Vì đã đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng và tổ chức của Đảng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 140, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp:

-  Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị  do Hồ Chủ tịch trình bày  tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng  qua các thời kỳ, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng VN là đánh đuổi đế quốc, tay sai, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn, thực hiện “Người cày có ruộng “ phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Tách Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập ở VN, Lào, Cam-pu-chia mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng phù hợp với từng dân tộc.

- Ở Việt Nam, lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng hoạt động công khai.

- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng.

=> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) có tác dụng quyết định đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tiến lên

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Mục đích của Mĩ khi kí với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ” (9-1951) là

 • A tăng cường quan hệ hữu nghị Việt – Mĩ.
 • B viện trợ kinh tế cho chính quyền Bảo Đại.
 • C viện trợ quân sự cho chính quyền Bảo Đại.
 • D  trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 (2 – 1951) đánh dấu bước ngoặt mới nào đối với sự phát triển của cách mạng nước ta?

 • A Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • B Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta.
 • C Là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
 • D Thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho từng nước Đông Dương.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 141, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Đai hội đại biểu lần thứ II (2-1951) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Mục đích của đế quốc Pháp – Mĩ khi kí “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” (12/1950) là gì?

 

 • A giúp đỡ Pháp thực hiện chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, hoàn thành quá trình tái xâm lược Việt Nam.
 • B Viện trợ quân sự để thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • C Viện trợ quân sự - kinh tế - tài chính cho thực dân Pháp để từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
 • D Trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào với Mĩ, chuẩn bị cho sự thay thế của Mĩ cho Pháp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 139, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Tháng 5-1949, Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính của Mĩ cho Pháp và tay sai. Qua đó, Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Đối với cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đánh dấu bước ngoặt gì mới với Đảng ta?

 

 • A Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với ta.
 • B Đổi tên và đưa Đảng ra hoạt động công khai.
 • C Thống nhất các mặt trận.
 • D Thành lập các chính đảng cộng sản riêng ở từng nước.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 140, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trong Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Đây là bước ngoặt mới đối với Đảng ta.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Tháng 12 năm 1950, Mỹ ký với Pháp văn bản nào dưới đây để Mỹ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương?

 

 • A Hiệp dịnh phòng thủ chung Đông Dương.
 • B Hiệp định phòng thù toàn diện Đông Dương.
 • C Hiệp ước hợp tác kinh tế Mỹ - Pháp
 • D Hiệp ước hợp tác kinh tế Đông Dương.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 139, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ngày 23-12-1950. Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Liên minh nhân dân Việt – Miên - Lào (3/1951) được thành lập từ các tổ chức nào của 3 nước Đông Dương?

 • A Mặt trận đoàn kết Campuchia - Mặt trận dân tộc thống nhất Lào - Mặt trận Liên Việt.
 • B Mặt trận Khơ Me Ítxarắc - Mặt trận Lào Ítxala – Mặt trận Liên Việt.
 • C  Mặt trận dân tộc thống nhất Khơ Me – Mặt trận Lào yêu nước – Mặt trận Việt Minh.
 • D Mặt trận Khơ Me Ítxarắc - Mặt trận Lào Ítxala - Mặt trận Việt Minh.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

 sgk 12 trang 141, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Ngày 11-3-1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme Ítxarắc, Mặt trận Lào Ítxala họp Hội nghị đại biểu để thành lậ Liên minh Nhân dân Việt – Miên – Lào.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Sự kiện nào thể hiện Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương?

 • A Ngày 7-2-1950, Mĩ chính thức công nhận chính phủ Bảo Đại.
 • B Ngày 13-5-1950, Pháp thông qua kế hoạch Rơ-ve.
 • C Tháng 7-1950, Mĩ đặt phái đoàn cố vấn quân sự đặc biệt MAAG ở Việt Nam.
 • D Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 139, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Từ tháng 5-1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu vào chiến tranh xâm lược Đông Dương. Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp và tay sai, qua đó, Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951) quyết định thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng riêng vì lí do nào?

 • A  Để tạo điều kiện cho các mạng mỗi nước lần lượt giành thắng lợi.
 • B  Để phù hợp với đặc điểm phát triển của mỗi nước.
 • C Để phù hợp với xu hướng phát triển của cách mạng.
 • D Để không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 140, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Đại hội thags 2-1951 đã quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác Lê-nin riêng có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 • A  chủ trương thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
 • B quyết định phát động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ.
 • C họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.
 • D mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 142, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn xây dựng hậu phương kháng chiến chống Pháp (1951 – 1953), năm 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cục diện mới của cuộc kháng chiến chống Pháp sau chiến thắng Biên giới thu đông năm 1950 là gì?

 • A Sự thay đổi trong tương quan lực lượng theo chiều hướng có lợi cho ta.
 • B Ta chủ động tiến công và phản công địch ngày càng lớn.
 • C Ta giành thế chủ động và đẩy Pháp vào thế bị động trên toàn Đông Dương.
 • D Pháp không còn đủ thế và lực để mở các chiến dịch quân sự lớn.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Suy luận.

Lời giải chi tiết:

- Đáp án A lựa chọn vì sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới, tương quan lực lượng thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt, lực lượng vũ trang 3 thứ quân đã được hình thành.

- Đáp án B loại vì chỉ trong chiến dịch Hòa Bình đông – xuân 1951 – 1952 thì ta mới chủ động phản công và tiến công địch, còn các chiến dịch khác từ sau chiến dịch Biên giới thì ta đều chủ động tiến công.

- Đáp án C loại vì sau chiến dịch Biên giới ta mới chỉ giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, phải từ sau thắng lợi của chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954 thì ta mới giành quyền chủ động trên toàn chiến trường Đông Dương.

- Đáp án D loại vì sau chiến dịch Biên giới ta chủ động mở, Pháp mở các chiến dịch tiến công nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ nhưng thất bại như: chiến dịch.

Chọn: A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.