30 bài tập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết nạn mù chữ, chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

 • A Cải cách giáo dục                                        
 • B Bổ túc văn hóa
 • C Bình dân học vụ                                           
 • D Thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 125)

Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần phải giải quyết. Ngày 8-9-1945, Chỉ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập nha Bình dân học vụ - cơ quan chuyên trách về chống “giặc dốt” và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xáo nạn mù chữ. 

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Bản Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện chính phủ nước Việt Nan Dân chủ Cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp ngày 6-3-1946 đã

 • A Thừa nhận quyền bình đẳng, tự quyết của nhân dân Việt Nam
 • B Công nhận sự thống nhất của nước Việt Nam
 • C Công nhận nền độc lập của nước Việt Nam
 • D Thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 129)

Trong Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tư do, có chính phủ riêng, nghị viên riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối liên hiệp Pháp.

ð Công nhân Việt Nam là một quốc gia thống nhất.

Các quyền bình đẳng, tự tuyết, quyền dân tộc cơ bản và công nhân nền độc lập của Việt Nam có trong Hiêp định Giơnevơ (1954).

Chọn đáp án: B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, để giải quyết cản bản nạn đói ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi

 • A “Người cày có ruộng”                                      
 • B   “Tăng gia sản xuất”
 • C “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”                   
 • D “Nhường cơm sẻ áo”.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 124)

Để giải quyết căn bản nạn đói sau Cách mạng tháng Tám, đảng đã đề ra biện pháp lâu dài và hàng đầu là tăng gia sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” (theo Sách giáo khoa hiện hành) là câu trích trong tài liệu nào dưới đây?

 • A “Toàn dân kháng chiến” Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
 • B “Tuyên ngôn độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • C “Kháng chiến nhất đinh thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh
 • D “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tich Hồ Chí Minh

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 118)

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chính sách gì đối với Pháp?

 • A Đối đầu trực tiếp về quân sự                       
 • B Không nhân nhượng về kinh tế
 • C Từ chối tham gia Liên hiệp Pháp                
 • D Hòa hoãn, nhân nhượng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 128)

Trước sự bắt tay của Trung Hoa Dân Quốc và Pháp thông qua Hiệp ước Hoa – Pháp (28-2-1946) đã đặt nước ta trước hai sự lựa chọn: hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc; hoặc hòa hoãn nhân nhượng Pháp để tránh tình trạng đối phó cùng một lúc với nhiều kẻ thù.

Ngày 2-3-1946, Ban Thường vu Trung ương Đảng họp, do Hồ Chí Minh chủ trì để chọn giải pháp “Hòa để tiến”. (hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp).

Ngày 6-3-1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với G.Xanhtơni – đai diện Chính phủ Pháp  - bản Hiêp định Sơ bộ.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Để giải quyết căn bản nạn đói, biện pháp hàng đầu là

 • A lập “Hũ gạo cứu đói”
 • B tổ chức “ngày đồng tâm"
 • C tăng gia sản xuất.
 • D chia lại ruộng công cho nông dân

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 124)

Lời giải chi tiết:

Để giải quyết căn bản nạn đói, tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Sách lược của Đảng và Chính phủ ta trước ngày 6 – 3- 1946 là

 • A hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc
 • B hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp ở Nam Bộ
 • C hòa hoãn với Pháp và Trung Hoa Dân quốc để chuẩn bị lực lượng
 • D đánh Pháp và đuổi quân Trung Hoa Dân quốc

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 127)

Lời giải chi tiết:

Trước 6-3-1946, trong hoàn cảnh phải đối phó với sự xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân quốc ở ngoài Bắc nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, Đảng, Chính phủ và Chủ tich Hồ Chí Minh vạch rõ: tránh trường hợp một mình đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, từ đó chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quna Trung Hoa Dân quốc.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Kẻ thù nào dọn đường, tiếp tay cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta?

 • A Các lực lượng phản cách mạng trong nước
 • B Bọn Việt quốc, Việt cách
 • C Bọn Nhật đang còn lại trên đất nước Việt Nam
 • D Đế quốc Anh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 121)

Lời giải chi tiết:

Sau năm 1945, từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Để đối phó với quân Trung Hoa Dân quốc Đảng, trước ngày 6-3-1946, Đảng ta đã có chủ trương như thế nào?

 • A Tập trung lực lượng bao vây Trung Hoa Dân quốc trong các thành phố
 • B Tập trung quân chủ lực đánh ngay khi chúng vừa tiến vào biên giới nước ta
 • C Kêu gọi nhân dân nhất tề đứng lên chống lại quân Trung Hoa Dân quốc
 • D Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 127)

Lời giải chi tiết:

Trước ngày 6-3-1946, trong hoàn cảnh phải đối phó với cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, sự uy hiếp của quân Trung Hoa Dân Quốc ở ngoài Bắc nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ: tránh trường hợp phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, từ đó chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Theo nội dung của Hiệp định Sơ bộ, chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia:

 • A độc lập, tự do
 • B độc lập, dân chủ
 • C tự do
 • D dân chủ

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 128)

Lời giải chi tiết:

Một trong những nội dung của Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) là: Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viên riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng quân Đồng minh  nào vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp lực lượng phát xít Nhật?

 • A Quân Anh
 • B Quân Pháp
 • C Quân Trung Hoa Dân Quốc
 • D Quân Anh và quân Pháp

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(sgk trang 121)

Lời giải chi tiết:

Sau ngày 2-9-1945, quân đội các nước đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đã lũ lượt kéo vào nước ta.

-Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: Trung Hoa Dân quốc.

-Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: quân Anh.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ngày 9- 11- 1946,Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua văn kiện lịch sử nào?

 • A Luận cương chính trị của Đảng
 • B Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam
 • C . Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng
 • D Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(Sgk trang 123)

Lời giải chi tiết:

Trong kì họp đầu tiên của Quốc hội tại Hà Nội đã bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.

Sau đó, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội thống qua ngày 9-11-1946,

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Những khó khăn sau cách mạng tháng Tám đặt nước ta ở tình thế như :

 • A “ngàn cân treo bó tóc”
 • B “ngàn cân treo sợi tóc”
 • C “ngàn cân treo sợi chạc”
 • D “ngàn cân treo sợi dây dù”

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 122)

Lời giải chi tiết:

Những khó khăn ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm: khó khăn về ngoại xâm và nội phản, giặc đói, giặc dốt, khó khăn về tài chính; chính quyền còn non trẻ;…=> Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cuộc vận động xây dựng "Quỹ độc lập"; phong trào "Tuần lễ vàng" nhằm giải quyết khó khăn gì sau cách mạng tháng Tám? 

 • A Nạn đói 
 • B Nạn dốt
 • C Khó khăn về tài chính
 • D Chính quyền non trẻ 

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 125)

Lời giải chi tiết:

Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân cả nước. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động, nhân dân ta hăng hái đóng góp tiền, của, vàng bạc ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương gì để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A Thành lập hệ thống trường học các cấp
 • B Kêu gọi nhân dân cả nước tham gia xóa nạn mù chữ
 • C Ra Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ
 • D Nhanh chóng mở khai giảng các trường học cấp phổ thông

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 125). 

Lời giải chi tiết:

Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độc văn hóa cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết. Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ - cơ quan chuyển trách về chống giặc dốt và kêu gọi nhân dân cả nước tham gia xóa nạn mù chữ.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc?

 • A Thực dân Pháp
 • B Quân Trung Hoa dân quốc
 • C Đế quốc Anh
 • D Quân Nhật

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 121.

Lời giải chi tiết:

Vừa ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã gặp muôn vàn khó khăn, trong đó có nạn ngoại xâm. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc là gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh.

Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946 không thu được kết quả vì:

 • A Pháp lập chính phủ Nam Kì tự trị, âm mưu tách Nam Bộ khỏi Việt Nam
 • B Pháp có những hành động khiêu khích, chuẩn bị chiến tranh
 • C Pháp đẩy mạnh xâm lược vũ trang ở Nam Bộ Việt Nam
 • D Pháp không công nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 129

Lời giải chi tiết:

Do sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ta, cuộc đàm phán chính thức giữa hai Chính phủ Việt Nam và Pháp được tổ chức tại Phôngtennơblô (Pháp) từ ngày 6-7-1946. Cuộc đàm phàn thất bại vì Pháp ngoan cố không chịu công nhân độc lập và thống nhất của nước Ta Trong lúc đó, tại Đông Dương, quân Pháp tăng cường những hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt – Pháp ngày càng căng thẳng, có nguy cơ nổ ra chiến tranh.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Sau Cách mạng tháng Tám, để giải quyết căn bản nạn đói có tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi

 • A Thành lập "Hũ gạo cứu đói", tổ chức "ngày đồng tâm".
 • B "Tấc đất tấc vàng", "không một tấc đất bỏ hoang".
 • C "Tăng gia sản xuất! tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!"
 • D Bãi bỏ các thứ thuế vô lý của chế độ cũ, giảm tô 25%.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

sgk trang 124

Lời giải chi tiết:

Để giải quyết căn bản nạn đói, tăng gia sản xuất là biện pháp hàng đầu và có tính chất lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa”.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?

 • A 1945.
 • B 1946.
 • C 1954.
 • D 1959.

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Một trong những thuận lợi của Viêt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

 • A Quân Trung Hoa Dân Quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật
 • B Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được ngân hàng Đông Dương
 • C Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật
 • D Nhân dân giành quyền làm chủ đất nước

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang  122)

Tuy sau năm 1945, nước ta gặp muôn vàn khó khăn thử thách, đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi cơ bản:

-         Nhân dân ta giành được quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, gắn bó với chế độ.

-         Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng suốt lãnh đạo.

-         Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946?

 • A Hòa hoãn, tránh xung đột                               
 • B Thương lượng để chấm dứt xung đột
 • C Đối đầu trực tiếp về quân sự                           
 • D Vừa đánh vừa đàm phán

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Từ ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, ta nhân nhượng với Tưởng để tập trung đánh Pháp ở miền Nam nên mối quan hệ giữa Việt Nam với Pháp trong khoảng thời gian này là đối đầu trực tiếp về quân sự.

Sau đó, từ ngày 6-3-1946 đến ngày 19-12-1946, Tưởng và Pháp câu kết với nhau bằng việc kí Hiệp ước Hoa – Pháp, đảng đã chủ trương hòa với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi nước ta, tránh môt lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù và có thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Trong văn kiện ngoại giao nào dưới đây, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhân nhượng đối phương về không gian để có thời gian đưa cách mạng tiếp tục tiến lên?

 • A Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam
 • B Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946
 • C Tạm ước Việt – Pháp ngày 14-9-1946
 • D Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 128)

Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (Hồ Chí Minh) với đại diện Chỉnh phủ Pháp (G. Xanhtơni) bản Hiệp định sơ bộ.

Kí Hiệp định Sơ bộ hòa hoãn với Pháp, ta đã tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lai nhiều kẻ thù cùng một lúc, đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta, có thêm thời gian củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp về sau.

Chọn đáp án: B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Bức tranh chung của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau ngày Cách mang tháng Tám 1945 như thế nào?

 • A Bị các nước đế quốc bao vây, cấm vận
 • B Trong tình trạng “Ngàn cân treo sợi tóc”
 • C Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
 • D Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 121, 122, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

1. Ngoại xâm và nội phản

* Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc  kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai nhưViệt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) hòng giành lại chính quyền.

* Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam)

- Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

- Trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống cách mạng.

- Như vậy kẻ thù còn đông và mạnh.

2. Đối nội

- Chính quyền cách mạng vừa thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu.

- Nạn đói cuối 1944 đầu 1945 chưa khắc phục được; nạn lụt lớn làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ; hạn hán kéo dài.

- Cơ sở công nghiệp chưa phục hồi, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân nhiều khó khăn.

- Ngân sách Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá  của Trung Hoa Dân Quốc tung ra thị trường, làm tài chính nước ta rối loạn.

=> Đất nước đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Từ ngày 6-3-1946, Đảng và Chính phủ thực hiện chủ trương “Hòa để tiến” với thế lực ngoại xâm nào sau đây?

 • A Quân Nhật                                  
 • B Quân Pháp                                  
 • C  Quân Trung Hoa Dân Quốc
 • D Quân Anh

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 128, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Pháp và Trung Hoa Dân quốc đã kí với nhau hiệp ước Hoa – Pháp (28-2-1946).

Hiệp ước Hoa – Pháp đã đặt nhân dân ta đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp, không cho chúng đổ bộ lên miền Bắc; hoặc hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để tránh tính trạng phải đối phó với một lúc nhiều kẻ thù.

Ngày 3-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, do Hồ Chí Minh chủ trì đã chọn giải pháp “hòa để tiến”. Đến chiều ngày 6-3-1946, ta kí với Pháp Hiệp đinh Sơ bộ.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Để củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng, một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính phủ lâm thời đã công bố sự kiện gì?

 • A Tổng tuyển cử trong cả nước.
 • B Thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến
 • C Bầu Ban dự thảo Hiến pháp
 • D Xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 (Sgk trang 122)

Lời giải chi tiết:

Để xây dựng chính quyền cách mạng, chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chính phủ lâm thời công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 6-1-1946, vươt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu bầu  được 333 đại biểu  ở ba miền Bắc – Trung – Nam.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Sau năm 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù chủ yếu là

 

 • A  Tưởng   
 • B Anh  
 • C Pháp
 • D Nhật

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 121, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Sau năm 1945, Việt Nam phải đối mặt với ngoại xâm và nội phản thi Pháp là kẻ thù chủ yếu và nguy hiểm nhất:

- Pháp đã có dã tâm xâm lược Việt Nam từ trước đó, sau Cách mạng tháng tám 1945 Pháp vẫn chưa từ  bỏ âm mưu xâm lược nước ta.

- Pháp có nhiều hành động chống phá cách mạng nước ta.

+ Ngày 2-9-1945, khi nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng “Ngày Độc lập”, thực dân Pháp đã xả súng vào dân chúng, làm 47 người chết và nhiều người bị thương.

+ Ngày 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đem quân đánh úp trụ sở Ủy ban  Nhân dân Nam bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn => mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Tại sao tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho các đảng Việt Quốc và Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội?

 

 • A Việt Quốc và Việt Cách là những đảng phái yêu nước cách mạng.
 • B Việt Quốc và Việt Cách có nhiều người yêu nước, có địa vị chính trị.
 • C  Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai.
 • D Nhằm tập hợp hai lực lượng này để tiến hành kháng chiến chống Pháp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 127, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai, tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I đồng ý nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong quốc hội thông qua bầu cử cùng với 4 ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Về phương diện pháp lí, Chính phủ Pháp đã công nhận yếu tố nào trong các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) với Chính phủ Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa nhưng trên thực tế chúng không thực hiện?

 

 • A Yếu tổ thông nhất.
 • B Yếu tố toàn vẹn lãnh thổ.
 • C Yếu tố độc lập.
 • D Yếu tố chủ quyền.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

 suy luận.

Lời giải chi tiết:

Về phương diện pháp lí, Chính phủ Pháp đã công nhận yếu tố nào trong các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) với Chính phủ Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa nhưng trên thực tế chúng không thực hiện yếu tố chủ quyền. Điều này được thể hiện ở điều khoản Việt Nam đồng ý cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Để giải quyết nạn đói mang tính chiến lược lâu dài, biện pháp nào dưới đây là cơ bản nhất?

 • A Phát động ngày đồng tâm.
 • B  Kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài.
 • C Chia lại ruộng công cho dân nghèo.      
 • D Tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Để tạo cơ sở pháp lí cho chính quyền cách mạng, Chính phủ lâm thời tiến hành

 • A Tổng tuyển cử.
 • B ban hành Hiến pháp mới.
 • C đấu tranh ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt.
 • D ra sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 122, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Để tạo cơ sở pháp lí cho chính quyền cách mạng, Chính phủ lâm thời đã tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước.

Ngày 06/01/1946, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và đã bầu ra 333 đại biểu.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.Hỏi bài