25 bài tập trắc nghiệm về thì Hiện tại tiếp diễn

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

My father…………..about the way I behave.

 • A always complained   
 • B always complains
 • C  has always complains   
 • D  is always complaining

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khi muốn diễn đạt sự bực tức hay phàn nàn về điều gì ta sử dụng cấu trúc: be + always + V-ing.

My father is always complaining about the way I behave. (Bố tôi luôn phàn nàn về cách cư xử của tôi!)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

 • A see
 • B will see
 • C am seeing
 • D have seen

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Câu này dịch như sau: Xin lỗi tôi không thể đến. Tôi dự định gặp bạn học của tôi ngày mai.

Dùng để diễn tả hành động có dự định trước trong tương lai, ta dùng 

S+ be+ going to + Vo hoặc S + be + Ving

=>Chọn C 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

We..................a  party next Saturday. Can you come?

 • A will have              
 • B are having           
 • C have 
 • D will have had 

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

The results of the research ____________that, presently, several East Asian countries _________ rapidly

 • A have indicated – were developing
 • B indicate – are developing 
 • C are indicated – have been developing
 • D had indicated – developed

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

–“What are you doing under the desk?” –“I ____________ to find my pen.”

 • A tried
 • B try
 • C have tried
 • D am trying

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

We’ve won a holiday for two to Florida. I ____________ my mum.

 • A am taking
 • B have taken
 • C take
 • D will talk

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

–“Is this raincoat yours?”

– “No. mine                     there behind the door.”

 • A is hanging
 • B has hung
 • C hangs
 • D hung

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

I don’t really work here, I_______until the new secretary arrives.

 • A just help out
 • B have just helped out
 • C am just helping out
 • D will just help out

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

How's the weather?

 • A It rain.
 • B It's rain.
 • C It's raining.
 • D It rainy.

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Keep silent! The baby ……………..

 • A sleeps
 • B is sleep
 • C sleeping
 • D is sleeping

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy có “Keep silent!” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một sự việc đang xảy ra nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn: be + V-ing. Vì chủ ngữ “the baby” là ngôi thứ 3 số ít nên động từ “be” chia là “is”. “is sleeping” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Hãy giữ yên lặng! Đứa trẻ đang ngủ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

We …………….. in grade 12 now.

 • A are      
 • B are being       
 • C being
 • D is

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A. Ta thấy trong câu có xuất hiện trạng từ “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Động từ chính cần chia là “be”, chia ở hiện tại hay tiếp diễn chỉ có 3 dạng: is/ am/ are. Vì chủ ngữ trong câu là “we” nên câu này ta phải chọn “are”. Câu này có nghĩa là: Bây giờ chúng tôi đang học khối 12.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

At the moment, our children …………….. in the garden.

 • A is playing
 • B playing
 • C are playing   
 • D are play

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy “at the moment” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn nên ta phải sử dụng cấu trúc: be + V-ing. “are playing” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Lúc này, bọn trẻ đang chơi trong vườn.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

It’s 7 o’clock in the morning, my mother …………… in the kitchen.

 • A cooks
 • B is cook          
 • C is cooking     
 • D cook

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy cụm từ “It’s 7 o’clock in the morning” cho biết một mốc thời gian xác định ở hiện tại và lúc này sự việc phải đang diễn ra nên ta chọn thì hiện tại tiếp diễn. “is cooking” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Giờ là 7 giờ sáng, mẹ tôi đang nấu ăn ở trong bếp.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

“Why ………………….?” my father said angrily.

 • A you always tell lie
 • B are you always tell lie
 • C are you always telling lie
 • D do you always tells lie

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy trong câu có xuất hiện trạng từ “always”, nhưng ta không sử dụng thì hiện tại đơn mà sử dụng thì hiện tại tiếp diễn bởi khi diễn tả một lời phàn nàn, phê bình về một điều gì khó chịu ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ “always”. Và vì đây là câu hỏi nên động từ “to be” phải đảo lên trước chủ ngữ, trạng từ always đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ chính. “are you always telling lie” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: “Tại sao con lúc nào cũng nói dối vậy?” bố tôi nói một các tức giận.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

I …………….. at home now.

 • A not staying
 • B aren’t staying
 • C am not staying
 • D stay

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy có trạng từ “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn nên sử dụng công thức: be + V-ing, là câu phủ định thì “not” phải đứng ngay sau động từ “be”. Chủ ngữ là “I”’ lên động từ “be” phải chia là “am”. “am not staying” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Bây giờ tôi đang không ở nhà.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Today Mr. and Mrs. Bike ………………. to work separately because one of them has to go to a meeting after work.

 • A drives
 • B drive
 • C is driving
 • D are driving

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Dựa vào ngữ cảnh của đề bài ta thấy sự việc ông bà Bike lái xe riêng đi làm chỉ tiếp diễn trong hôm nay nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt. Vì chủ ngữ là số nhiều nên động từ “be” chia là “are”. Câu này có nghĩa là: Hôm nay ông bà Bike lái xe đi làm riêng bởi vì một trong 2 người họ phải tới một cuộc hẹn sau giờ làm.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tom’s mother isn’t at home now so he ………….. dinner for himself.

 • A cooks
 • B cook
 • C is cooking     
 • D is cook

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy mệnh đề phía trước đưa ra ngữ cảnh, thời gian sự việc “nấu bữa tối” diễn ra đó là “bây giờ, mẹ Tôm không ở nhà”. Vậy câu này ta phải chia thì hiện tại tiếp diễn. “is cooking” là đáp án cần chọn.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

I ……………… in the room right now.

 • A am being    
 • B was being  
 • C have been being     
 • D am

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D. Ta thấy trong câu có trạng từ “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Động từ chính trong câu là “be” và khi chia ở hiện tại thì “be” có 3 dạng là “am/is/are”. Chủ ngữ là “I” nên “be” chia là “am”. Câu này có nghĩa là: Ngay bây giờ thì tôi đang ở trong phòng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Her brother ………………in Canada at present.

 • A working
 • B works
 • C is working  
 • D work

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Trong câu có trạng từ “at present” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. “is working” là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Hiện tại anh trai của cô ấy đang làm việc tại Canada.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

My mother ……………… dinner while my father ……………… the floor.

 • A cooks – is cleaning
 • B is cooking – cleans
 • C is cooking – is cleaning
 • D cooks – cleans

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. Ta thấy trong câu có liên từ “while” là dấu hiệu cho thấy có 2 hành động, sự việc đang đồng thời diễn ra cùng lúc nên cả 2 mệnh đề ta đều chia thì hiện tại tiếp diễn. is cooking – is cleaning là đáp án cần chọn. Câu này có nghĩa là: Mẹ tôi đang nấu bữa tối trong khi bố tôi đang lau nhà.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

The new cook…………….the soup at the moment.

 • A tastes
 • B has tasted   
 • C has been tasting
 • D is tasting

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Chúng ta xét 2 câu sau:

This soup tastes really delicious at the moment. (Món súp lúc này có vị thật sự rất ngon.)

The new cook is tasting the soup at the moment. (Người đầu bếp mới lúc này đang nếm thử món súp.)

Ta thấy động từ "taste" trong 2 câu được chia ở 2 thì khác nhau mặc dù trong câu đều có trạng từ "at the moment".

Khi nói đến đồ ăn, thức uống hay cái gì có vị như thế nào ta chỉ sử dụng thì hiện tại đơn và không bao giờ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

NHƯNG khi diễn tả hành động "nếm" đồ ăn thức uống thì ta hoàn toàn có thể sử dụng thì tiếp diễn để diễn đạt.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Either George or Robert……………to the meeting tonight.

 • A are coming  
 • B  is coming 
 • C have come    
 • D comes

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

……………… next to the beautiful girl over there at present?

 • A Your brother is sitting        
 • B Is your brother sitting
 • C Is your brother sit    
 • D Does your brother sit

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B. Is your brother sitting (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đây là một câu hỏi, với chủ ngữ là “your brother” (ngôi thứ 3 số ít tương ứng với “he”) nên ta sử dụng “to be” là “is” đứng trước chủ ngữ. Động từ “sit” nhân đôi phụ âm “t” rồi cộng “-ing”.)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Now she ………………… to her mother about her bad marks.

 • A is lieing
 • B lies     
 • C is lying
 • D lying

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C. is lying (Giải thích: Ta thấy “now” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Với chủ ngữ là “she” nên ta sử dụng “to be” là “is + lying”).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

I’m sorry I can’t come. I……………my school friend tomorrow.

 • A  see 
 • B will see 
 • C  am seeing                                
 • D have seen

Đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm