20 bài tập giao thoa sóng mức độ thông hiểu

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp, cùng pha trên mặt nước. Những điểm cso biên độ dao động cực đại thì hiệu đường đi của hai sóng là (với k = 0; ±1; ±2….)

 • A d2 – d1 = kλ    
 • B d2 – d1 = (k+ 0,5)λ          
 • C d2 – d1 = kπ           
 • D d2 – d1 = 2kπ

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện cực đại giao thoa của hai sóng kết hợp cùng pha

Lời giải chi tiết:

Ta có Điều kiện cực đại giao thoa của hai sóng kết hợp cùng pha là d2 – d1 = kλ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Phần tử nước tại trung điểm O của đoạn AB không dao động. Hai nguồn sóng đó dao động

 • A  lệch pha nhau góc π/2.                                                       
 • B ngược pha nhau.
 • C lệch pha nhau góc π/3.                                                        
 • D cùng pha nhau.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và cùng pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng AB là

 • A số lẻ
 • B có thể chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số của nguồn
 • C có thể chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào khoảng cách giữa hai nguồn AB
 • D số chẵn

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về giao thoa sóng hai nguồn cùng pha

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Cách giải:

Số đường cực tiểu nằm trong khoảng AB là số chẵn

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là

 • A 1 cm.   
 • B 2 cm.   
 • C 8cm
 • D 4 cm

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

 Đáp án B

Trên đoạn thẳng AB khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là \(d = \frac{\lambda }{2} = 2cm\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn đồng bộ, trong khoảng giữa hai nguồn thì

 • A Số vân cực đại luôn bằng số điểm dao động cực đại trên đoạn nối hai nguồn.                
 • B Số vân cực đại luôn bằng số đường cực tiểu                                
 • C Số vân cực đại luôn lớn hơn số đường cực tiểu                           
 • D Số vân cực đại luôn bằng số điểm không dao động trên đường nối hai nguồn.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Trong thí nghiệm giao thoa hai sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ thì trong khoảng giữa hai nguồn, số vân cực đại luôn bằng số điểm dao động cực đại trên đoạn nối hai nguồn.

Lời giải chi tiết:

Trong thí nghiệm giao thoa hai sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ thì trong khoảng giữa hai nguồn, số vân cực đại luôn bằng số điểm dao động cực đại trên đoạn nối hai nguồn.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm AB dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là

 • A 4 cm
 • B 1 cm
 • C 8 cm
 • D 2 cm

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Hai cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn cách nhau nửa bước sóng.

Lời giải chi tiết:

Hai cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn cách nhau nửa bước sóng.

\({d_{\min }} = \frac{\lambda }{2} = 2cm\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng?

 • A Điều kiện để có giao thoa sóng là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là phải cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
 • B Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng trong không gian.
 • C Quỹ tích những điểm có biên độ cực đại luôn luôn là một hyperbole
 • D Tại những điểm không dao động, hiệu đường đi của hai sóng bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện có giao thoa sóng

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để có giao thoa sóng là các sóng phải là các sóng kết hợp nghĩa là phải cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1; S2 dao động với tần số 13 Hz và cùng pha. Tại điểm M cách A một đoạn 21 cm, cách B một đoạn 19 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 không có cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

 • A 46 cm/s.
 • B 28 cm/s.
 • C 40 cm/s.
 • D 26 cm/s.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khi xảy ra giao thoa với hai nguồn cùng pha trung trực của \({S_1}{S_2}\)

là cực đại ứng với k =0

M là cực đại, giữa M và trung trực \({S_1}{S_2}\) không còn cực đại nào khác → M là cực đại k = 0 →Ta có

\({d_1} - {d_2} = \lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow v = \left( {{d_1} - {d_2}} \right)f = 26\)cm/s

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp A, B (khác biên độ và pha ban đầu). Điều kiện tại một điểm bất kỳ dao động với biên độ cực tiểu là

 • A

  hai sóng ngược pha tại đó.

 • B

  hai sóng lệch pha nhau bất kỳ.

 • C

  hai sóng vuông pha tại đó.

 • D hai sóng cùng pha tại đó.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Vận dụng lí thuyết về giao thoa sóng

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để tại một điểm bất kì dao động với biên độ cực tiểu là hai sóng ngược pha tại điểm đó.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thắng đứng, phát ra hai sóng có cùng bước sóng 4 cm. Điểm M cách A, B lần lượt là d1 = 12 cm và d­2 = 24 cm thuộc vân giao thoa

 • A cực đại bậc 3.          
 • B cực tiểu thứ 3.                 
 • C cực đại bậc 4.          
 • D cực tiểu thứ 4.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Hai nguông cùng pha.

Tại M là vân cực đại khi \(\Delta d=k\lambda \)

Tại M có vân giao thoa cực tiểu khi : \(\Delta d=(k+\frac{1}{2})\lambda \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\Delta d=24-12=12=3.4\)

Vậy tại M có vân cực đại bậc 3

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \({{\text{u}}_{\text{1}}}\text{ = }{{\text{u}}_{\text{2}}}\text{ = 5cos (20 }\!\!\pi\!\!\text{ t +  }\!\!\pi\!\!\text{ )}\)cm và tạo ra hiện tượng giao thoa sóng. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Một điểm M trên mặt nước cách S1 đoạn 15 cm và cách S2 đoạn 20 cm. Điểm M thuộc đường

 • A cực tiểu thứ 4
 • B cực đại bậc 3
 • C cực tiểu thứ 3
 • D cực đại bậc 4

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Áp dụng điều kiện cực đại, cực tiểu đối với trường hợp hai nguồn cùng pha:

Cực đại: \({{\text{d}}_{\text{1}}}\text{- }{{\text{d}}_{\text{2}}}\text{= k }\!\!\lambda\!\!\text{ }\)

Cực tiểu: \({{\text{d}}_{\text{1}}}\text{- }{{\text{d}}_{\text{2}}}\text{= (m + 0,5) }\!\!\lambda\!\!\text{ }\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{  = v}\text{.T = 2 (cm)}\)

\({{\text{d}}_{2}}\text{- }{{\text{d}}_{1}}\text{= 5 = 2,5}\text{. }\!\!\lambda\!\!\text{ }\)

Do đó, điểm M thuộc đường cực tiểu thứ 3.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp giống nhau A và B  dao động với cùng biên độ 2 cm, cùng tần số 20 Hz, tạo ra trên mặt chất lỏng hai sóng truyền đi với tốc độ 40 cm/s. Điểm M trên mặt chất lỏng cách A đoạn 18 cm và cách B 7 cm có biên độ dao động bằng

 • A 4cm
 • B 0
 • C 2cm
 • D 2\sqrt{2}cm

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Áp dụng công thức tính biên độ trong giao thoa sóng.

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Hai nguồn cùng pha \( \Rightarrow {\varphi _A} = {\varphi _B} = 0\) ,  \({{\rm{A}}_1} = {A_2} = A = 2cm\)

Bước sóng:  \(\lambda  = v/f = 2cm\)

Biên độ dao động tổng hợp tại M là:  \({A_M} = 2{\rm{A}}c{\rm{os}}\left( {{{\pi (AM - BM)} \over \lambda } + {{{\varphi _A} - {\varphi _B}} \over 2}} \right) = 0\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn dao động cùng pha, những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng có giá trị nào trong các biểu thức nêu sau đây:  (Cho k là các số nguyên.)

 • A k\lambda
 • B (2k+1)\frac{\lambda }{2}
 • C (k+\frac{1}{2})\frac{\lambda }{2}
 • D (2k+1)\lambda

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về điều kiện có cực đại trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha.

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Sử dụng lí thuyết về điều kiện có cực đại trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha.

$${d_2} - {d_1} = k\lambda $$

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Giả sử A và Β là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là u = Acosωt. Xét điểm M bất kỳ trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:

 • A $$\Delta \varphi  = {{\pi ({d_2} - {d_1})} \over {2\lambda }}$$
 • B $$\Delta \varphi  = {{\pi ({d_2} - {d_1})} \over \lambda }$$
 • C $$\Delta \varphi  = {{\pi ({d_2} + {d_1})} \over \lambda }$$
 • D $$\Delta \varphi  = {{\pi ({d_2} + {d_1})} \over {2\lambda }}$$

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp : Độ lệch pha của hai điểm trên cùng phương truyền sóng.

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

+ Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:$$\Delta \varphi  = {{2\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)} \over \lambda }$$

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ,cùng pha tạo ra giao thoa trên mặt thoáng một chất lỏng,vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức đúng nào sau đây:

 • A \({d_2}--{d_1} = \left( {2k + 1} \right)\lambda ;\,\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)
 • B \({d_2}--{d_1} = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\lambda ;\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)
 • C \({d_2}--{d_1} = 2k\lambda ;\,\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)
 • D \({d_2}--{d_1} = k\lambda ;\,k = 0; \pm 1; \pm 2...\)

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức d2 – d1 = kλ với k = 0, ±1 ; ±2

Lời giải chi tiết:

Vị trí các điểm có biên độ cực đại được xác định bởi công thức d2 –d1 = kλ với k = 0, ±1 ; ±2

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn sóng cùng tần số và cùng pha. Biết λ là bước sóng, k là số nguyên. Những điểm tại đó biên độ dao động cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng :

 • A (k + 0,5)λ
 • B \(\left( {k + 0,5} \right).\frac{\lambda }{2}\)
 • C (2k + 1)λ
 • D

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện có cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha : \({d_2} - {d_1} = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\lambda \)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện có cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha : \({d_2} - {d_1} = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\lambda \)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

 • A dao động với biên độ cực đại  
 • B dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
 • C không dao động         
 • D dao động với biên độ cực tiểu

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Hai nguồn dao động cùng pha, các điểm nằm trên đường trung trực của đường nối hai nguồn là cực đại.

Lời giải chi tiết:

Hai nguồn dao động cùng pha, các điểm nằm trên đường trung trực của đường nối hai nguồn dao động với biên độ cực đại.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, người ta thấy các điểm trên mặt nước và cách đều hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại. Nhận xét nào sau đây là đúng về trạng thái dao động của hai nguồn?

 • A Hai nguồn dao động cùng pha.     
 • B Hai nguồn dao động vuông pha.
 • C Hai nguồn dao động lệch pha \(\Delta \varphi \).
 • D Hai nguồn dao động ngược pha.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

+ Trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: các điểm trên mặt nước và cách đều hai nguồn (đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn) luôn dao động với biên độ cực đại.

+ Trong giao thoa sóng hai nguồn ngược pha: các điểm trên mặt nước và cách đều hai nguồn (đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn) luôn dao động với biên độ cực tiểu.

Lời giải chi tiết:

Trong thí nghiệm giao thoa hồng trên mặt nước, người ta thấy các điểm trên mặt nước và cách đều hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại. Vậy hai nguồn dao động cùng pha.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt chất lỏng hai nguồn A và B dao động đồng pha, cùng tần số f = 5 Hz và cùng biên độ. Trên đoạn AB ta thấy hai điểm dao động cực đại liên tiếp cách nhau 2 cm. Vận tốc truyền pha dao động trên mặt chất lỏng là

 • A 10 cm/s.    
 • B 25 cm/s. 
 • C  20 cm/s.
 • D 15 cm/s.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

 Chọn đáp án C

+ Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn là \(0,5\lambda  = 2\,\,cm.\)

\( \to \lambda  = 4\,\,cm\)

\( \to \) Vận tốc truyền sóng \(v = \lambda f = 4.5 = 20\,\,{cm/s}.\)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hai nguồn S1, S2 cùng tần số, độ lệch pha không đổi, nằm sâu trong một bể nước. M và N là hai điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách tới S1và S2 bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. M nằm trên đường thẳng nối S1 và S2,  N nằm ngoài đường thẳng đó. Khi đó phần tử nước:

 • A Tại M dao động, tại N đứng yên            
 • B tại M và N đều dao động.
 • C tại M đứng yên, tại N dao động  
 • D tại M và N đều đứng yên.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vì hai nguồn M và N đều nằm trong nước nên sóng truyền đến chúng là sóng dọc. Điểm N không nằm trên đường thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó không cùng phương nên không xảy ra giao thoa. Điểm M nằm trên đoạn thẳng AB nên các sóng thành phần truyền đến nó cùng phương và tạo ra hiện tượng giao thoa. Do hiệu khoảng cách tới A và B bằng một số bán nguyên lần bước sóng, nên kết quả điểm M đứng yên.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 150 bài tập giao thoa sóng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.Hỏi bài