Chương 3. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Nội chiến Quốc - Cộng diễn ra như thế nào

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Trình bày ngắn gọn cuộc Vạn lí trường chinh

Xem lời giải

Bài 5 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Xem lời giải

Bài 1 trang 28 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Xem lời giải

Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Hãy cho biết chủ trương trong phong trào đấu tranh của Xu-các-nô

Xem lời giải

Bài 3 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Điền vào chỗ chấm ở dưới bức ảnh tên, năm sinh, năm mất của nhân vật lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian sao cho đúng với sự kiện, ở bảng sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất