Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam SGK Lịch sử 10 Cánh Diều


Hãy nêu khái quát quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 123 SGK Lịch Sử 10

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 17.2, 17.3 hãy nêu khái quát quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục 1 Bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định khái quát quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Quá trình hình thành khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam:

- Hình thành từ cơ sở gia đình và tình yêu quê hương đất nước. 

- Quá trình đấu tranh chống ngoại xâm và chinh phục thiên nhiên tạo nên tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Thời kỳ cổ trung đại: đoàn kết chặt chẽ giữa các tầng lớp nhân dân và sự hòa thuận trong nội bộ triều đình để chống ngoại xâm. 

- Thời kỳ cận- hiện đại: khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) khối đại đoàn kết đa được phát huy thông qua các hình thức mặt trận phù hợp với từng thời kỳ cách mạng.

? mục 2.1

Trả lời câu hỏi mục 2.1 trang 125 SGK Lịch Sử 10

Đọc thông tin và quan sát các hình từ 17.2 đến 17.7, hãy phân tích vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục 2.1 Bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước, giữ nước.

Lời giải chi tiết:

Vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước:

- Trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh quyết định cho mọi thắng lợi, bảo vệ tổ quốc.

- Có đường lối đúng đắn, và được tổ chức, tập hợp tinh thần tự lực, tự cường. 

- Đoàn kết dân tộc là nhân tố ổn định xã hội, tạo nền tảng xây dựng, phát triển đất nước.

- Trong thời kỳ hòa bình, đoàn kết dân tộc là nhân tố ổn định xã hội, tạo nền tảng phát triển xây dựng, phát triển đất nước.

- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của công cuộc xây dựng đất nước.

- Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh nền tàng, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp, cộng đồng người Việt trong công cuộc xây dựng đất nước.

- Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố khẳng định vị thế quốc gia trước những thách thức của thời đại

? mục 2.2

Trả lời câu hỏi mục 2.2 trang 126 SGK Lịch Sử 10

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình 17.7, 17.8, hãy nêu tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục 2.2 Bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Lời giải chi tiết:

Tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam hiện nay:

- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của công cuộc xây dựng đất nước.

- Là sức mạnh nền tảng, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Yếu tố khẳng định vị thế quốc gia trước những thách thức của thời đại mới như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên,…

- Đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc hiện nay, đại đoàn kết dân tộc là yếu tố không tách rời với việc khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam.

? mục 3.1

Trả lời câu hỏi mục 3.1 trang 126 SGK Lịch Sử 10

Đọc thông tin và tư liệu, hãy nêu và phân tích quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục 3.1 Bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc.

Lời giải chi tiết:

Quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước về chính sách dân tộc:

- Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chính sách dân tộc, coi đó là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay.

- Chính sách dân tộc được nhất quán theo nguyên tắc: “ Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển”.

? mục 3.2

Trả lời câu hỏi mục 3.2 trang 127 SGK Lịch Sử 10

Đọc thông tin và quan sát các hình 17.9, 17.10, hãy phân tích những nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Trình bày ý nghĩa của việc Đảng và Nhà nước ưu tiên thực hiện các chính sách đó đối với các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục 3.2 Bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định những nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Lời giải chi tiết:

Những nội dung cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước:

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào các dân tộc, gắn với kế hoạch phát triển chung của cả nước, đưa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vùng các nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Trung vào các vấn đề giáo dục- đào tạo, văn hóa, y tế,… nhằm nâng cao năng lực, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc tạo tiền đề và cơ hội để các dân tộc có đầy đủ điều kiện tham gia quá trình phát triển, trên cơ sở đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

- Chính sách liên quan đến quốc phòng- an ninh hướng đến củng cố các địa bàn chiến lược, giải quyết tốt vấn đề đoàn kết dân tộc và quan hệ dân tộc trong mối liên hệ tộc người, giữa các tộc người và liên quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa.

Ý nghĩa của việc Đảng và Nhà nước ưu tiên thực hiện các chính sách đó đối với các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay:

- Đảm bảo tính nhất quán, vừa có điều chỉnh trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế nhằm giải quyết thành công vấn đề dân tộc hiện nay và trong tương lai.

- Khai thác mọi tiềm năng của đất nước để phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc, thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 127 SGK Lịch Sử 10

Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được thể hiện như thế nào trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định những biểu hiện của sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời giải chi tiết:

- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của công cuộc xây dựng đất nước.

- Tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

- Là sức mạnh nền tảng, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và cả cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới.

- Là yếu tố không tách rời với việc khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam.

Vận dụng

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 127 SGK Lịch Sử 10

Nêu những hành động mà một công dân có thể thực hiện để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kiến thức mục bài 17 SGK.

Bước 2: Xác định những hành động thực hiện để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Lời giải chi tiết:

Những hành động mà một công dân có thể thực hiện để góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc:

- Nâng cao tinh thần yêu nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đến toàn dân về vai trò to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc.

- Là một công dân nên mang trên mình một trách nhiệm to lớn, sát cánh cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc dựng nước và bảo vệ Tổ quốc.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu