PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ). unit 7 SGK tiếng anh 9


PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ). Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cã hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), tu on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ).

Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cã hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), turn on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

1.Dộng từ kép có thể phản cách (separable phrasal verbs) : give up. turn on. try on, put on      

Túc từ là danh tuừ có thể đứng trưởc hoặc sau tiểu từ.

s + V + tiếu tử + túc tử. e.g.: You should turn off the lights before leaving home.

(Bạn nên tát đèn trước khi rời khôi nhà.)

He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)

*      s + V + túc từ + tiếu từ.

e.g.: lie’s trying a jacket on.

He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuồc.)

b. Túc từ là đại  từ nhân xưng: luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.

g.: The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó di.)

Here’re the shoes. Try them on. [Giày đây.Thử chúng đi)

2.Động từ không thế phán cách ( Unseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.

    1. g.: You should look after your old parents.

(Bạn phái chăm sóc cha mẹ.)

                     He looks forward to his brother’s letter.

(Anh ấy mong thư anh của anh ấy.)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu