CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) unit 6 SGK tiếng anh 9


CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) : OPEN / LIKELY CONDITION ( Điều kiện mở / có thể xảy ra) còn được gọi là “ if clause type I (Mệnh đề điều kiện loại 1)

CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) : OPEN / LIKELY CONDITION ( Điếu kiện mở / có thể xảy ra) còn được gọi là “ if clause type I (Mệnh đề điều kiện loại 1)

1.   Form (Dạng)

  • e.g.: If the bike is not expensive, I’ll buy it.

(Nếu chiếc xe đạp không dát, lôi sẽ mua nó.)

  • If it doesn't rain, we’ll go for a picnic.

{Nếu 'trời không mưa, chúng tôi sẽ đi dã ngoại.)

2.   use (Cách dùng): Loại điếu kiện này được đùng diễn tả sự kiện có thể xảy ra ờ tương lai.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu