MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị). unit 7 SGK tiếng anh 9


MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị). ớ lớp Bảy. chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như : 1.LET’S + V + O/A. g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).

ớ lớp Bảy. chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như :

1.LET’S + V + O/A.

g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)

2.SHALL WE + V + O/A?

    1. g.: Shall we eat out this evening? (Tôi nay chúng ta Cut ờ tiệm đi.)
    2. Shall we help that old man ?(Chúng ta hãy giúp đã ông cụ kia nhéị?)

3.HOW / WHAT ABOUT + gerund / Noun?

  1. g.: What about going out for dinner?

(Chúng ta đi ăn tối ờ tiệm đi?)

How about a game of badminton?

(Chúng ta chơi một vân cẩu lỗng di?)

4 WHY DON’T WE + V + O/A?

  1. g.: Why don't we go to the movies? (Chúng ta di xem phim đi?)
  2. Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :

(Đồng ý)                                 - Yes, let’s.

     -    OK. Good idea.

           -    Great. Go ahead.

             -    Sounds interesting.

(Không đồng ý) * - No, let's not.

-    i don’t think it’s a good idea.

-    No. Why don’t we + V. . .?

Ờ bài nãy, chúng ta có thể dưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST. Is + suggest + gerund + O/A.

g.: I suggest going swimming. (Tôi đề nghị đi bơi..)

Tom suggested playing badminton.

(Tom dề nghị chơi cầu lông.)

s + suggest + that + s + should + V + O/A.

  1. g.: They suggest that everyone should save electricity.

(Họ đế nghị mọi người nên tiết kiệm diện.)

People suggested that the government should improve the education system.

(Dán chứng clề nghị chinh phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)

Chủ ỷ :

-       Từ “THAT” ờ mẫu cáu này không được bõ.

-       Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ờ thì present subjunctive (hiện tại già định / bàng thái)

g.: The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.(Bác sĩ đề nghị anh ấy uống rihiểu nước chanh.)

The toacher suggests that Bill do a lot of exercises.

(Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)

Ghi nhớ : Thì hiện tại giả dịnh / bảng thái có dạng gi ấn a dạng dơn giản I gốc.

*     hoặc với: “I think we should + V + O/A.”

(Tôi nglũ chúng ta nên .. .’)

  1. g.: I think we should collect old clothes.

(Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhặt quần áo cũ.)

I think we should not. permit children to ride motorbikes.

(Tôi nghĩ chúng ta không nên cho pliép trẻ con lái xe gắn máy.)


>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu