COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) unit 8 SGK tiếng anh 9


COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES (Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ) E.g: Is this the letter ? You wanted me to post it.

COMBINING SIMPLE SENTENCES WITH ADJECTIVE CLAUSES

(Kết hợp câu đơn với mệnh đề tính từ)

E.g: Is this the  letter ? You wanted me to post it.

                         !________________________!

                               which/ that

(Phải đây là lá thứ? Anh muốn tôi gửi nó.)

=> Is this the letter (which/ that) you wanted me to post?

 

This is the hotel. We stayed at it last summer.

                 !_______________!

                    where

Đế kết hợp 2 câu đơn với mệnh đề tính từ, chúng ta thực hiện những bước sau:

  1. tìm từ liên hệ với nhau (cùng chi một người / sự việc) ở hai câu,
  2. xác định câu nào là mệnh dẻ tinh từ.

Thường câu chi sự việc xây ra trước;

Câu chi sự việc đang diên tiến;

Câu chỉ sự việc có tính lảu đài, sự kiện hiển nhiên 


        3.thay từ liên hệ bông dại từ quan hệ tương ứng;

       4.viêt mệnh dể tinh từ với <lại từ ừ dầu càu ngay sau từ liên hệ kìa

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu