Getting started - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9


Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến

GETTING STARTED (Bắt đầu).

Look at the dress these people are wearing. Deciflo where each i>erson comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

1. She comes from Japan.

2. She comes from Vietnam.

3. He comes from Scotland.

4. She comes from India.

5. He comes from the western part of the United States.

6.She may come from one of the Islamic countries

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu