Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Work with a partner. Read the dialogue. Lien: You like watching sports, don’t you. Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t like watching them. I prefer documentaries.

Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn. Đọc đoạn hội thoại sau.)

Lien: You like watching sports, don’t you, Trung?

Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t like watching them. I prefer documentaries.

Lien: I'm the opposite. I love watching sports, and documentaries seem quite boring to me.

Trung: But you watch the news, don’t you?

Lien: Yes, every day. It’s very informative.

Trung: I enjoy it too. You don't like foreign films, do you?

Lien: No, I don’t.

Dịch bài:

Liên: Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung: Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hơn.

Liên: Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đối với mình rất chán.

Trung: Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên: Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung: Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?

Liên: Ừ, mình không thích.

Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

(Bây giờ hãy làm những đoạn hội thoại tương tự. Nói về những chương trình bạn thích và không thích.)

DAILY TELEVISION GUIDE

Thursday, Oct 16

VTV1

VTV2

VTV3

8.30 Folk Music

9.15 Documentary:

Dien Bien Phu Battle

6.00 Football: Newcastle vs. Southampton

10.00 Cartoon: Tom & Jerry

13.00 Learning English through Songs

11.30 Children’s Corner

18.15 Literature & Art

14.00 Health for Everyone

15.15 Film: Being a Mother (Viet Nam)

19.00 News

15.30 Gardening: How to Plant Pear Trees

21.00 Songs I Love

20.00 Safe Traffic News

21.30 Wildlife World

22.00 Sports: English Badminton

21.30 Drama: Love and Life

22.15 Weather Forecast

23.30 English News

Trả lời:

Conversation 1

You : You like watching cartoons, don’t you, Nam?

Nam : Not really. Some cartoons are dull, and I don't like watching them. I prefer “ Children's Corner".

You : I’m the opposite. I love watching cartoons, and “Children's Comer” seems quite boring to me.

Nam : But you watch “ Learning English through Songs”, don’t you?

You : Yes, nearly every show. It’s very entertaining.

Nam : I enjoy it, loo. You don’t like sports, do you?

You : No. I don’t.

Conversation 2

Thu : You like watching music, don’t you, Nga?

Nga : Not really. Some music shows are very noisy, and I don’t like watching them. I prefer folk music.

Thu : I’m the opposite. 1 lovo watching Science programs, and music programs seem quite boring to me, especially pop music.

Nga : But you watch “ Health for Everyone”, don’t you?

Thu : Yes, it’s very useful, it offers us very interesting scientific news in medicine.

Nga : I enjoy it, too. You don’t like drama shows, do you?

Thu : No, I don’t. Most of them are very dull.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan