VERB + GERUND (Động từ + danh động từ) Unit 5 SGK tiếng anh 9


1.Động từ theo sau giới từ luôn luôn ờ dạng danh động từ (gerund), e.g.: He’s interested in speaking English.

B. VERB + GERUND. (Động từ + danh động từ).

Tiếng Anh có một số động từ có động từ theo sau ờ dạng danh động từ (gerund) như : MIND (quan tăm), AVOID (trành), MENTION (quan tâm). FINISH (làm xong), PRACTISE (thực /lành), POSTPONE (hoãn lại), IMAGINE (tường tượng), CONSIDER (xem xét), ENJOY (thưởng thức, thích thú), ADMIT (nhận), SUGGEST (dế nghị). CAN’T HELP {không thể không...), CAN’T BEAR CAN’T STAND (không thể chịu được),...

        e.g.: His son enjoys reading picture-books.

(Con trai óng ổy. thich đọc sách truyện tranh.)

               They postponed building a new school in the area.

(Bọ đã hoãn xây một trường mới ở khu vực này.)

1.Động từ theo sau giới từ luôn luôn ờ dạng danh động từ (gerund), e.g.: He’s interested in speaking English.

(Anh ấy thick.nôi tiếng Anh.)

His brother gave up smoking.

(Anh của anh ấy đã bỏ hút thuốc.)

2.Những động từ như : NEED (cần), REQUIRE (cần), DESERVE (đáng), WANT (cán),... có động từ theo sau ờ dạng danh động từ (gerund) khi chủ từ là từ chỉ đồ vật hay sự việc và có nghĩa bị động (passive meaning).

e.g.: This room needs repainting. (Phòng này cần được sơn lại.)

Your hair requires cutting. (Tác bạn cản được cát.)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước