Getting started - Unit 3 trang 22 Tiếng Anh lớp 9


Work with a partner. Look at the pictures and take tu s to talk about activities in the countryside

1. GETTING STARTED

Work with a partner. Look at the pictures and take turns to talk about activities in the countryside

(Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Nhìn vào tranh và lần lượt nói về các hoạt động ở nông thôn)

Trả lời:

1. A girl is planting/watering the vegetables.

2. Some boys are swimming in the river.

3. A girl is collecting eggs.

4. Some women are harvesting the rice

5. A man is feeding a pig.

6. A boy on the buffalo back is flying a kite.

7. The boys are playing football in the village common.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu