ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trang từ chỉ hậu quả)


ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trang từ chỉ hậu quả) : so / THEREFORE + clause. e g.: Tho Parkers are nice, so Van feels like a member of their family (Gia đình ông Parker tử tế, do đó/ ui thể Van cảm thấy như một thì h viên cùa gia đinh họ.)

ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trang từ chỉ hậu quả) : so / THEREFORE + clause.

e g.: Tho Parkers are nice, so Van feels like a member of their family

(Gia đình ông Parker tử tế, do đó/ ui thể Van cảm thấy như một thìrnh viên cùa gia đinh họ.)

It’s a very fine day; therefore, we decide to go for a picnic.

(Đó là một ngày rất đẹp trời; do đó / vi thế chùng tôi quyếtt định đi dã ngoại.)

He’s ill .Therefore, he can’t go to school.

(Anh ấy bệnh. Do đó, anh ẩy không di học dược.)

SO và THEREFORE đứng Irước mệnh đề chỉ hậu quá. Tuy nhiên, SO được ngăn cách với mệnh đê chánh bời dấu phẩy (a comma) hay từ AND; trái lại, THEREFORE bị ngãn cách bởi dấu Wy dâu chấm càu

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu