Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 tiết 91.Bảng nhân 2 (trang 95 SGK)


Bài 1:Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?,Bài 3: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Kiến thức cần nhớ:

2 được lấy 1 lần, ta viết:

2 x 1 = 2

2 được lấy 2 lần, ta có:

2 x 2 = 2 + 2 = 4

Vậy: 2 x 2 = 4.

2 lấy được 3 lần, ta có:

2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6

Vậy: 2 x 3 = 6.

Bài 1:Tính nhẩm:

2 x 2 =                     2 x 8 =                      2 x 7 =

2 x 4 =                    2 x 10 =                     2 x 5 = 

2 x 6 =                     2 x 1 =                      2 x 9 =

                                                              2 x 3 =

Bài 2: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Bài 3: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

2 x 2 = 4                   2 x 8 = 16                     2 x 7 = 14

2 x 4 = 8                   2 x 10 = 20                    2 x 5 = 10

2 x 6 = 12                  2 x 1 = 2                       2 x 9 = 18

                                                                   2 x 3 = 6

Bài 2:

Số chân của 6 con gà là:

2 x 6 = 12 (chân)

Đáp số: 12 chân.

Bài 3:

Học sinh đếm thêm 2 và viết vào ô trống như sau:

Bài viết liên quan