Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 120 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ,Bài 4: Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách,Bài 5: Hình nào đã khoanh vào số con hươu.

Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 4 =                      12 : 4 =             20 : 4 =                       28 : 4 =

36 : 4 =                    24 : 4 =             40 : 4 =                        32 : 4 =

Bài 2: Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Bài 3: Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào  số con hươu:

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

  8 : 4 = 2                   12 : 4 = 3           20 : 4 = 5                       28 : 4 = 7

36 : 4 = 8                   24 : 4 = 6           40 : 4 = 10                      32 : 4 = 8

Bài 2:

4 x 3 = 12               4 x 2 = 8                4 x 1 = 4                         4 x 4 = 16

12 : 4 = 3                8 : 4 = 2                4 : 4 = 1                       16 : 4 = 4

12 : 3 = 4                8 : 2 = 4                4 : 1 = 4

Bài 3: 

Số học sinh mỗi tổ là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

Bài 4:

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

Bài 5:

Ở hình a, có  số con hươu đã được khoanh vào.