Unit 9: The Post Office - Bưu điện

Bình chọn:
4.2 trên 108 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 9

Xem chi tiết
Grammar - Unit 9 tiếng Anh 11 Grammar - Unit 9 tiếng Anh 11

Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

Xem chi tiết
Reading - Unit 9 trang 100 tiếng Anh 11 Reading - Unit 9 trang 100 tiếng Anh 11

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 9 trang 103 tiếng Anh 11 Speaking - Unit 9 trang 103 tiếng Anh 11

Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo bài đối thoại và sau đó trả lời câu hỏi ở bài đối thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

Xem chi tiết
Listening - Unit 9 trang 105 tiếng Anh 11 Listening - Unit 9 trang 105 tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 107 tiếng Anh 11 Writing - Unit 9 trang 107 tiếng Anh 11

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 9 trang 109 tiếng Anh 11 Language focus - Unit 9 trang 109 tiếng Anh 11

Explain what the words below mean, using the phrases from the box.

Xem chi tiết
Test yourself C - Unit 9 trang 111 tiếng Anh 11 Test yourself C - Unit 9 trang 111 tiếng Anh 11

Listening to the conversation: (Lắng nghe cuộc trò chuyện.).

Xem chi tiết


Gửi bài