Bình chọn:
4.5 trên 124 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 SGK Tiếng Anh 11

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 unit 3 - A party

Xem chi tiết
Grammar - Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 Grammar - Unit 3 SGK Tiếng Anh 11

Danh động từ là một động từ thêm -ing vả có đặc tính của một danh từ. Danh động từ có thể viết ở các thể như sau:

Xem chi tiết
Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 11 Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 3 trang 35 SGK Tiếng Anh 11 Speaking - Unit 3 trang 35 SGK Tiếng Anh 11

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about the party. (Làm việc theo cặp. Hãy nói với bạn bè về buổi tiệc bạn từng tham dự.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 3 trang 36 SGK Tiếng Anh 11 Listening - Unit 3 trang 36 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 11 Writing - Unit 3 trang 37 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 39 SGK Tiếng Anh 11 Language Focus - Unit 3 trang 39 SGK Tiếng Anh 11

Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. using the words in brackets.

Xem chi tiết
Test yourself A - Unit 3 trang 42 SGK Tiếng Anh 11 Test yourself A - Unit 3 trang 42 SGK Tiếng Anh 11

I've known James for 25 years. We first met when he moved to my town. He went to a different school but we became friends because he lived next door to me.

Xem chi tiết