Unit 16: Historical Places - Những địa danh lịch sử

Bình chọn:
4.6 trên 132 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 10 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 10

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 16

Xem chi tiết
Reading - Unit 16 trang 166 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 16 trang 166 SGK Tiếng Anh 10

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. using the suggestions below. (Làm việc từng nhóm. Nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dùng những ý đề nghị dưới đây.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 16 trang 169 SGK Tiếng Anh 10

A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes.

Xem chi tiết
Listening - Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10

Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence. (Nghe và chọn A,B hoặc C điền đúng nhất câu.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 16 trang 174 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1. (Căn cứ vào những câu trả lời trên, viết bài mô tả biểu đồ được cung cấp ở Bài tập 1.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 16 trang 175 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.)

Xem chi tiết
Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself F trang 178 SGK Tiếng Anh 10

Listen and fill each blank with the missing word. Well, I think that living in Bangkok is very exciting, but I haven't lived here all my life.

Xem chi tiết


Gửi bài