Unit 14. What happened in the story? trang 56 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới


A. PRONUNCIATION 1. Mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. Pronunciation Bài 1

1. Mark the sentence intonation (). Then say the sentences aloud.

(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.)

1. What happened in the story?

2. First, she went to her grandmother's house.

3. Then the wolf ran to the house.

4. Next, the wolf jumped out of the bed.

5. In the end, the hunter killed the wolf.

Lời giải chi tiết:

1. What happened in the story? 

(Đã có gì xảy ra trong truyện?)

2. First, she went to her grandmother's house. 

(Đầu tiên, cô ấy tới nhà bà ngoại mình.)

3. Then the wolf ran to the house. 

(Rồi con sói chạy tới căn nhà.)

4. Next, the wolf jumped out of the bed. 

(Sau đó, con sói nhảy ra khỏi giường.)

5. In the end, the hunter killed the wolf. 

(Cuối cùng, người thợ săn đã giết con sói.)

A. Pronunciation Bài 2

2. Read and match. Then say the sentences aloud.

(Đọc và nối. Sau đó đọc to các câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1 – b

First, the crow was on the roof of the house with a piece of meat in his beak.

(Đầu tiên, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.)

2 – c

Then the fox asked, “Can you sing?”

(Rồi con cáo hỏi "Bạn có thể hát không?")

3 – d

Next, the crow opened his beak to sing and dropped his piece of meat.

(Sau đó quạ mở miệng hát và đánh rơi miếng thịt.)

4 – a

In the end, the fox ate the meat and ran away.

(Cuối cùng, con cáo ăn miếng thịt và chạy đi mất.)

B. Vocabulary Bài 1

1. Circle the odd one out. 

(Khoanh từ khác loại.)

1.

a. Snow White

b. Aladdin

c. Mai An Tiem

d. Kuala Lumpur

2.

a. crow

b. forest

c. mouse

d. hare

3.

a. wait

b. intelligent

c. clever

d. kind

4.

a. prince

b. queen

c. castle

d. king

5.

a. first

b. than

c. then

d. in the end

Lời giải chi tiết:

1. d  

2. b  

3. a

4. c

5. b

B. Vocabulary Bài 2

2.  Read and circle a or b. 

(Đọc và khoanh a hoặc b.)

1. What do you ______________ of Mai An Tiem?

a. like

b. think

2. The title of the story is The Fox and the ______________.

a. Hare

b. Crow

3. What do you think of the ______________ in the story The Lion and the Mouse?

a. dwarfs

b. mouse

4. In the end, the prince married the ______________, and they lived happily ever after.

a. king

b. princess

5. __________________ the tortoise walked and walked.

a. Than

b. Then

Lời giải chi tiết:

1. b

2. b  

3. b

4. b

5. b

1. What do you think of Mai An Tiem?

(Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?)

2. The title of the story is The Fox and the Crow.

(Nhan đề truyện là Con cáo và con Quạ.)

3. What do you think of the mouse in the story The Lion and the Mouse?

(Bạn nghĩ gì về con chuột trong truyện Sư tử và Chuột?)

4. In the end, the prince married the princess, and they lived happily ever after.

(Cuối cùng, hoàng tử đã lấy công chúa và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.) 

5. Then the tortoise walked and walked.

(Sau đó chú rùa cứ đi và đi.)

C. Sentence patterns Bài 1

1. Read and match. 

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 – c

2 – e

3 – b

4 – a

5 – d

1 – c

When did the story about Mai An Tiem begin? – A long time ago

(Truyện Mai An Tiêm bắt đầu từ khi nào? Từ rất lâu trước.)

2 – e  

Who are the characters in the story? – Mai An Tiem and his family.

(Nhân vật trong truyện là những ai? Mai An Tiêm và gia đình anh ấy.)

3 – b

What happened first? – King Hung got angry with Mai An Tiem. He sent him and his family to an island.

(Đầu tiên đã có chuyện gì? Vua Hùng nổi giận với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và gia đình anh ra một hòn đảo.)

4 – a  

How did the story end? – King Hung allowed Mai and Tiem and his family to go back home.

(Kết thúc truyện thế nào? Vua Hùng cho An Tiêm và gia đình anh ấy trở về nhà.)

5 – d  

What do you think of this story? – The family was lucky.

(Bạn nghĩ sao về truyện này? Gia đình đó thật may mắn.)

C. Sentence patterns Bài 2

2. Read and complete the text on the next page.

(Đọc và hoàn thành đoạn ở trang sau.)

a. The hare fell asleep on the road.

b. The tortoise did.

c. I’m reading the folktale.

d. The hare and the tortoise had a race.

e. A hare and a tortoise.

Linda: (1) _______________________

Mai: A folk tale? Great! What's it about?

Linda: (2) _______________________

Mai: What happened in the story?

Linda: (3) _______________________

Mai: Then what happened?

Linda: (4) _______________________

Mai: Who won the race in the end?

Linda: (5) _______________________ 

Lời giải chi tiết:

1 – c

2 – e

3 – d

4 – a

5 – b

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh:

Linda: I’m reading the folktale.

Mai: A folk tale? Great! What's it about?

Linda: A hare and a tortoise.

Mai: What happened in the story?

Linda: The hare and the tortoise had a race

Mai: Then what happened?

Linda: a. The hare fell asleep on the road.

Mai: Who won the race in the end?

Linda: The tortoise did.

Tạm dịch: 

Linda: Tớ đang đọc một truyện dân gian.

Mai: Truyện dân gian à? Hay đấy! Nó về cái gì?

Linda: Một chú thỏ và một chú rùa.

Mai: Đã có gì xảy ra trong truyện?

Linda: Chú thỏ và chú rùa đã có một cuộc đua.

Mai: Rồi chuyện gì xảy ra?

Linda: Chú thỏ đã ngủ giữa đường.

Mai: Cuối cùng thì ai thắng cuộc đua?

Linda: Chú rùa đã thắng. 

D. Speaking Bài 1

1. Read and reply. 

(Đọc và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

a. What story do you like best? (Cậu thích câu chuyện nào nhất?)

    I like Mai An Tiem.  (Mình thích chuyện về Mai An Tiêm?)

b. What happened in the story? (Chuyện gì đã xảy ra vậy?)

    Mai An Tiem exchanged watermelons for food and drink that helped his family survive in the island.

    (Mai An Tiêm đã đổi dưa hấu lấy đồ ăn thức uống, điều đó đã giúp gia đình anh có thế sinh tổn trên đảo.)

 c. What characters in the story do you like best? (Nhân vật nào cậu thích nhất?)

     I like Mai An Tiem best. (Mình thích Mai An Tiêm nhất.)

 d. What do you think of the characters in story? (Cậu nghĩ gì về những nhận vật trong truyện?)

    I think he is wise and hard-working. (Mình nghĩ Mai An Tiêm thật là khôn ngoan và chăm chỉ.)

D. Speaking Bài 2

2. Ask and answer the questions above.

(Hỏi và trả lời những câu hỏi trên.)

E. Reading Bài 1

1. Read and complete. 

(Đọc và hoàn thành.)

slowly         lesson           rest             racce             tortoise

The Hare and the Tortoise

One day, there was a (1) ________  between a hare and a (2) ________. “Ready, steady, go,” cried the animals in the forest. The hare ran very fast and soon passed the tortoise. He thought, “I'll win the race, but I want to have a (3) ________ first.” Soon he fell asleep under a tree. The tortoise walked and walked very (4) ________ . He didn't stop to rest. He passed the hare. Then he passed the line in the end! The animals cheered loudly for the winner. They woke up the hare. The hare began to run again, but it was too late. The (5) _______  of this story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

Phương pháp giải:

1. race

2. tortoise

3. rest

4. slowly

5. lesson

Đoạn văn hoàn chỉnh:

One day, there was a race between a hare and a tortoise.  “Ready, steady, go,” cried the animals in the forest. The hare ran very fast and soon passed the tortoise. He thought, “I'll win the race, but I want to have a rest first.” Soon he fell asleep under a tree. The tortoise walked and walked very slowly. He didn't stop to rest. He passed the hare. Then he passed the line in the end! The animals cheered loudly for the winner. They woke up the hare. The hare began to run again, but it was too late. The lesson  of this story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

 Bản dịch:

Thỏ và Rùa

Một ngày nọ, đã có một cuộc đua giữa một chú thỏ và một chú rùa. Thú vật trong rừng hò reo "Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy." Thỏ chạy rất nhanh và sớm vượt qua chú rùa. Cậu ta nghĩ "Mình sẽ thắng cuộc đua thôi, nhưng mình phải nghỉ trước đã." Rồi cậu ta ngủ dưới một cái cây. Rùa cứ đi và đi rất chậm chạp. Cậu ấy đã không dừng lại để nghỉ. Cậu ấy đã vượt qua chú thỏ. Rồi cậu đã cán vạch đích! Các loài thú vật lớn tiếng hò reo cho chú rùa. Chúng đã đánh thức chú thỏ. Chú thỏ lại bắt đầu chạy, nhưng đã quá muộn. Bài học cho truyện này là: Đi chậm thì tốt hơn là đi nhanh và bất cẩn.

E. Reading Bài 2

2. Read and write the answers. 

(Đọc và viết câu trả lời.)

1. Who are the main characters in the story?
 
2. Where did the story happen?
 
3. Who won the race?
 
4. What is the lesson of the story?

Lời giải chi tiết:

1. Who are the main characters in the story? (Nhân vật chính trong truyện là những ai?)

    The main characters are the hare and the tortoise. (Nhân vật chính là chú thỏ và chú rùa.)

2. Where did the story happen? (Câu chuyện diễn ra ở đâu?)

    The story happened in the forest. (Câu chuyện diễn ra trong khu rừng.)

3. Who won the race? (Ai đã thắng cuộc đua?)

    The tortoise won the race. (Chú rùa đã thắng cuộc đua.)

4. What is the lesson of the story? (Bài học của truyện này là gì?)

    The lesson of the story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly. 

    (Bài học của truyện là: Đi chậm thì tốt hơn là đi nhanh và bất cẩn.)

F. Writing Bài 1

1. Match the sentences with the pictures about The Golden Starfruit Tree.

(Nối các câu sau với những bức tranh về truyện Cây khế.)

Lời giải chi tiết:

1 – E

2 – A

3 – D

4 – B

5 – C

Tạm dịch: 

1- E

Người anh trai có hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.

2 - A 

Người em trai chỉ có một mảnh đất nhỏ và một cây khế.

3 - D

Một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng "Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi lớn đi mà đựng vàng."

4 - B

Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.

5 - C

Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một cái túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng cái túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển. 

F. Writing Bài 2

2. Complete the story. 

(Hoàn thành câu chuyện.) 

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind. ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind. The younger brother has a starfruit tree in his land. One day, huge bird stopped on the tree and ate the fruits, then it said "I will pay gold for the fruit. Bring a big bag for the gold". The younger brother did as the bird said, he put gold in the bag and climbed to the back of the bird to fly home. The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He waited for the bird and brought a very big bag to put gold in. He got in the bird's back to fly home but the bag was so heavy that he fell into the sea.

Tạm dịch:

Ngày xưa, có hai anh em trai nhận được của cải từ cha mẹ. Người anh tham lam, nhưng người em hiền lành. Người em trai có một cây khế trong vườn. Một ngày, có một con chim khổng lồ tới ăn quả khế và nói "Ta sẽ trả vàng cho quả  này, hãy mang theo túi to để đựng." Người em làm theo lời con chim nói, anh ấy cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà. Người anh tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đợi con chim tới và mang theo một cái túi rất to để đựng vàng. Anh ta leo lên lưng chim để bay về nhà nhưng cái túi quá nặng nên anh ta đã bị ngã xuống biển.


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.