Unit 12 - An Overcrowded World - Một thế giới đông đúc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phonetics - Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới Phonetics - Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới

Mark (') the stress for the words below. Đánh dấu (') vào trọng âm của các từ dưới đây.

Xem chi tiết
 Vocabulary & Grammar –  Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới Vocabulary & Grammar – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới

Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally. Nhìn vào bảng chữ sau và tìm ra 10 tính từ sử dụng để mô tả một khu vực. Các từ có thể đọc từ trên xuống, từ dưới lên hoặc chéo.

Xem chi tiết
Speaking – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới. Speaking – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới.

Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn bè.

Xem chi tiết
Reading - Unit 12 –  SBT  tiếng Anh 7 mới Reading - Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới

Look at the photos only and answer the questions. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

Xem chi tiết
Writing – Unit 12 –  SBT tiếng Anh 7 mới Writing – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới

Do you agree or disagree with the statements below? Write two or three sentences to explain. Bạn đồng ý hay không đồng ý với các quan điểm dưới đây. Viết hai đến ba câu để giải thích.

Xem chi tiết
Test Yourself 4 - Kiểm tra cá nhân 4 Test Yourself 4 - Kiểm tra cá nhân 4

Fine the word which is pronounced differently in the part underlined. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại.

Xem chi tiết


Gửi bài