Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 5 trang 9 iLearn Smart Start


A. Listen and point. Repeat. B. Listen and fill in the blanks. Repeat. Role-play. C. Point, ask and answer. D. Play Magic finger.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen and point. Repeat. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


one: số 1 

two: số 2

three: số 3

four: số 4 

five: số 5

six: số 6

seven: số 7 

eight: số 8

nine: số 9 

ten: số 10 

Bài B

Video hướng dẫn giải

B. Listen and fill in the blanks. Repeat. Role-play. 

(Nghe và điền vào chỗ trống. Lặp lại. Đóng vai.)


How old are you? (Cậu mấy tuổi rồi?)

I'm seven. (Mình bảy tuổi.)

Phương pháp giải:

How old are you? (Cậu mấy tuổi rồi?)

I'm _____. (Mình ____ tuổi.) 

 

Lời giải chi tiết:

- How old are you? (Cậu mấy tuổi rồi?)

  I'm nine. (Mình chín tuổi.)

- How old are you? (Cậu mấy tuổi rồi?)

  I'm eight. (Mình tám tuổi.)

Bài C

Video hướng dẫn giải

C. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m … (Tôi …)

Lời giải chi tiết:

1. How old are you? - I’m three.

(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi 3 tuổi.)

2. How old are you? - I’m ten.

(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi 10 tuổi.)

3. How old are you? - I’m seven.

(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi 7 tuổi.)

4. How old are you? - I’m four.

(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi 4 tuổi.)

5. How old are you? - I’m six.

(Bạn bao nhiêu tuổi? - Tôi 6 tuổi.)

Bài D

Video hướng dẫn giải

D. Play Magic finger.

(Trò chơi Ngón tay ma thuật.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ dùng ngón tay của mình để vẽ một con số  bất kì trên lưng của một bạn khác và hỏi bao nhiêu tuổi. Bạn kia sẽ phải cảm nhận và cố gắng đoán đó là số mấy. 

Ví dụ: Một bạn sẽ vẽ số 7 trên lưng của bạn kia và hỏi tuổi “How old are you?”. Bạn kia đoán “I’m seven.”


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start - Xem ngay