Lý thuyết quy trình kĩ thuật nuôi thuỷ sản - Công nghệ 7


Môi trường nuôi thuỷ sản Thức ăn của thuỷ sản

BÀI 13: QUY TRÌNH KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

1. Môi trường nuôi thuỷ sản

Ảnh hưởng của nước tới các loài thuỷ sản như:

- Có khả năng hòa tan các chất vô cơ và hữu cơ. 

- Nhiệt độ của nước ổn định và điều hoà hơn nhiệt độ không khí trên cạn

- Thành phần khí oxygen thấp và Carbon dioxide cao hơn không khí trên cạn

Tình trạng chất lượng nước thể hiện qua màu sắc nước.

2. Thức ăn của thuỷ sản