Lý thuyết bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Công nghệ 7


Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

BÀI 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

1. Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Mục đích: đảm bảo thuỷ sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật; tạo thực phẩm sạch, bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản và bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất. 

2. Biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản