Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1. Trình bày vai trò của nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 2. Phân tích hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Lấy ví dụ cụ thể...

Xem lời giải

Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1. Vai trò và đặc điểm của ngành trồng trọt. 2. Nhận xét và giải thích sự phân bố các cây lương thực chính trên thế giới. 3. Nhận xét và giải thích sự phân bố các cây công nghiệp chính trên thế giới....

Xem lời giải

Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 2. Trình bày vai trò, đặc điểm của một trong những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 3. Nêu một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới. Lấy ví dụ cụ thể....

Xem lời giải

Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp SGK Địa lí 10 Cánh Diều

1. Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế và đời sống. Lấy ví dụ cụ thể. 2. Nêu đặc điểm của sản xuất công nghiệp. 3. Nêu cơ cấu ngành công nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể. 4. Lựa chọn và phân tích một trong ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Lấy ví dụ minh họa...

Xem lời giải

Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp

1. Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp khai thác than. Giải thích sự phân bố của ngành này và sự cần thiết phải thay thế bằng nguồn năng lượng tái tạo. 2. Nêu vai trò và đặc điểm của công nghiệp khai thác dầu khí. Giải thích sự phân bố của công nghiệp khai thác dầu mỏ và sự cần thiết phải thay thế bằng nguồn năng lượng tái tạo...

Xem lời giải

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Nêu quan niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể về vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 2. Nêu ví dụ cụ thể về một trong các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 3. Hoàn thành sơ đồ theo mẫu sau để thể hiện đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp...

Xem lời giải

Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

1. Ví dụ cụ thể về một trong những vai trò của dịch vụ. 2. Trình bày đặc điểm của dịch vụ. Nêu một ví dụ cụ thể. 3. Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ. Nêu ví dụ về một trong ba nhóm ngành dịch vụ...

Xem lời giải

Bài 27. Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

1. Cho biết vai trò của giao thông vận tải. Lấy ví dụ cụ thể. 2. Nêu đặc điểm của ngành giao thông vận tải. 3. Tìm ví dụ làm rõ ảnh hưởng của một trong ba nhóm nhân tố đến sự phát triển và phân bố giao thông vận tải...

Xem lời giải

Bài 28. Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch

1. Nêu ví dụ cụ thể về vai trò của ngành thương mại. 2. Trình bày và nêu ví dụ cụ thể về một trong ba đặc điểm của thương mại. 3. Lựa chọn và phân tích một hoặc hai nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại. Lấy ví dụ cụ thể...

Xem lời giải