Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

1. Trình bày cơ cấu của ngành dịch vụ. 2. Trình bày vai trò của ngành dịch vụ. Nêu ví dụ minh họa. 3. Trình bày đặc điểm của ngành dịch vụ. Nêu ví dụ minh họa. 4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Nêu ví dụ minh họa...

Xem lời giải

Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải

1. Trình bày vai trò và đặc điểm của giao thông vận tải. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố giao thông vận tải. 3. rình bày tình hình phát triển và phân bố giao thông vận tải đường ô tô trên thế giới...

Xem lời giải

Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông

1. Trình bày vai trò và đặc điểm ngành bưu chính viễn thông. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của bưu chính viễn thông. Nêu ví dụ. 3. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông trên thế giới...

Xem lời giải

Bài 36. Địa lí ngành du lịch

1. Trình bày vai trò và đặc điểm của du lịch. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố du lịch. 3. Trình bày tình hình phát triển và phân bố du lịch trên thế giới....

Xem lời giải

Bài 37. Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng

1. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành thương mại. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành thương mại. 3. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thương mại thế giới...

Xem lời giải

Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ

Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ đã học (giao thông vận tải, bưu chính viện thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng) hoặc các ngành dịch vụ khác (bảo hiểm, y tế, giáo dục, dịch vụ pháp lí, quảng cáo, khách sạn, công chứng,...).

Xem lời giải