Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 28. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Trình bày vai trò của ngành công nghiệp. 2. Nêu đặc điểm của ngành công nghiệp. 3. Trình bày cơ cấu của ngành công nghiệp. 4. Hãy sắp xếp các ngành công nghiệp dưới đây vào hai nhóm. 5. hân tích vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp...

Xem lời giải

Bài 29. Địa lí một số ngành công nghiệp

1. Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp khai thác than, dầu khí, quặng kim loại. 2. Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực. 3. Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện tử, tin học...

Xem lời giải

Bài 30. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Trình bày quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 2. Phân biệt vai trò và đặc điểm của điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp. 3. Lập sơ đồ khái quát về đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 4. Tìm hiểu về một khu công nghiệp lớn ở Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 31. Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

1. Phân tích các tác động của công nghiệp đến môi trường. 2. Giải thích tại sao cần phải phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo? 3. Nêu các định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai. 4. Tại sao trong tương lai, nền công nghiệp trên thế giới phải vừa phát triển mạnh mẽ dựa trên các thành tựu công nghệ vừa đảm bảo phát triển bền vững?...

Xem lời giải

Bài 32. Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp

Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp.

Xem lời giải