Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1. Nêu vai trò của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 2. Trình bày đặc điểm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 4. Trong các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố nào có vai trò quyết định xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của mỗi lãnh thổ? Tại sao? ...

Xem lời giải

Bài 24. Địa lí ngành nông nghiệp

1a. Nêu vai trò của ngành trồng trọt. 1b. Trình bày đặc điểm của ngành trồng trọt. 1c. Kể tên các cây lương thực chính và một số cây công nghiệp. Trình bày và giải thích sự phân bố của các cây lương thực và một số cây công nghiệp. 2a. Nêu vai trò của ngành chăn nuôi...

Xem lời giải

Bài 25. Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản

1. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành lâm nghiệp. 2. Trình bày hoạt động trồng rừng và khai thác rừng trên thế giới. 3. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành thủy sản. 4. Trình bày hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên thế giới...

Xem lời giải

Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

1. Trình bày quan niệm và vai trò của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 2. Phân biệt vai trò và đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 3. Nêu một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới...

Xem lời giải

Bài 27. Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới

Cho bảng số liệu: 1. Tính cơ cấu sản lượng lương thực thế giới năm 2000 và năm 2019. 2. Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thực của thế giới năm 2000 và 2019. 3. Nhận xét sự thay đổi quy mô và cơ cấu sản lượng lương thực thế giới hai năm 2000 và 2019.

Xem lời giải