Câu hỏi

From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable.

Câu 1:

 • A appliance
 • B activity
 • C adventure
 • D average

Lời giải chi tiết:

A.  appliance /ə'plaiəns/

B.  activity /æk'tiviti/

C.  adventure /əd'ventʃə/

D.  average /'ævəriʤ/

Giải thích: Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là thứ 2.

Đáp án: D


Câu 2:

 • A chemical
 • B effective
 • C experience
 • D biology

Lời giải chi tiết:

A.  chemical /'kemikəl/

B.  effective /i’fektiv/

C.  experience /iks'piəriəns/

D.  biology /bai'ɔləʤi/

Giải thích: Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là thứ 2.

Đáp án: A


Câu 3:

 • A primary
 • B satisfy
 • C variety
 • D remedy

Lời giải chi tiết:

A.  primary /'praiməri/

B.  satisfy /'sætisfai/

C.  variety /və'raiəti/

D.  remedy /'remidi/

Giải thích: Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 1.

Đáp án: C>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài