Câu hỏi

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 1:

 • A hospital 
 • B mischievous  
 • C supportive              
 • D special

Lời giải chi tiết:

A. hospital  /ˈhɒspɪtl/              

B. mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/                

C. supportive /səˈpɔːtɪv/                     

D. special /ˈspeʃl/

Quy tắc:

- Các hậu tố -ous, -ive không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Tính từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn C


Câu 2:

 • A biologist
 • B generally
 • C responsible
 • D security

Lời giải chi tiết:

A. biologist  /baɪˈɒlədʒɪst/     

B. generally /ˈdʒenrəli/                       

C. responsible /rɪˈspɒnsəbl/                

D. security /sɪˈkjʊərəti/

Quy tắc:

- Hậu tố -ly, -ible không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –ity thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 3:

 • A confident
 • B important 
 • C together                              
 • D exciting

Lời giải chi tiết:

A. confident /ˈkɒnfɪdənt/      

B. important  /ɪmˈpɔːtnt/                    

C. together  /təˈɡeðə(r)/                      

D. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

Quy tắc:

- Âm cuối tính từ có 3 âm tiết chứa 1 nguyên âm ngắn, âm thứ 2 chứa nguyên âm dài => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

- Hậu tố -ing không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 4:

 • A possible
 • B university
 • C secondary               
 • D suitable

Lời giải chi tiết:

A. possible /ˈpɒsəbl/               

B. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/                            

C. secondary /ˈsekəndri/              

D. suitable /ˈsuːtəbl/

Quy tắc: Những từ có tận cùng bằng –ity thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 5:

 • A partnership
 • B romantic
 • C actually                   
 • D attitude

Lời giải chi tiết:

A. partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/                  

B. romantic /rəʊˈmæntɪk/                  

C. actually /ˈæktʃuəli/             

D. attitude /ˈætɪtjuːd/

Quy tắc:

- Hậu tố -ship, -ly không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –ic thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 6:

 • A summary 
 • B different 
 • C physical 
 • D decision

Lời giải chi tiết:

A. summary /ˈsʌməri/             

B. different /ˈdɪfrənt/                         

C. physical /ˈfɪzɪkl/                 

D. decision /dɪˈsɪʒn/

Quy tắc:

- Hậu tố -al không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –sion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn D


Câu 7:

 • A attractiveness
 • B traditional 
 • C generation             
 • D disaster

Lời giải chi tiết:

A. attractiveness /əˈtræktɪvnəs/          

B. traditional /trəˈdɪʃənl/                                

C. generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/               

D. disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Quy tắc:

- Hậu tố -ness, -al không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Danh từ 3 âm tiết có âm cuối là 1 nguyên âm ngắn, âm thứ 2 là nguyên âm dài => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 8:

 • A example 
 • B consider
 • C several                    
 • D attention

Lời giải chi tiết:

A. example /ɪɡˈzɑːmpl/          

B. consider /kənˈsɪdə(r)/                                 

C. several /ˈsevrəl/                  

D. attention /əˈtenʃn/

Quy tắc:

- Danh từ 3 âm tiết có âm cuối là 1 nguyên âm ngắn, âm thứ 2 là nguyên âm dài => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 9:

 • A restaurant
 • B assistance
 • C usually 
 • D otherwise

Lời giải chi tiết:

A. restaurant /ˈrestrɒnt/          

B. assistance /əˈsɪstəns/                      

C. usually /ˈjuːʒuəli/                           

D. otherwise /ˈʌðəwaɪz/

Quy tắc:

- Những từ tận cùng bằng –ance thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -ly, -wise không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 10:

 • A impolite  
 • B exciting
 • C attention                 
 • D attracting

Lời giải chi tiết:

A. impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/                       

B. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/                                      

C. attention /əˈtenʃn/                  

D. attracting /əˈtrækt/

Quy tắc:

- Tiền tố im- không nhận trọng âm.

- Hậu tố -ing không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A


Câu 11:

 • A obvious
 • B probably
 • C finally                     
 • D annoying

Lời giải chi tiết:

A. obvious /ˈɒbviəs/               

B. probably /ˈprɒbəbli/                       

C. finally /ˈfaɪnəli/                   

D. annoying /əˈnɔɪɪŋ/

Quy tắc:  

- Những từ tận cùng bằng –ious thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -ly, -ing không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn D


Câu 12:

 • A parallel 
 • B dependent 
 • C educate      
 • D primary

Lời giải chi tiết:

A. parallel /ˈpærəlel/               

B. dependent /dɪˈpendənt/                

C. educate /ˈedʒukeɪt/                 

D. primary /ˈpraɪməri/

Quy tắc:

- Hậu tố -ent không thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng là –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 13:

 • A physical 
 • B achievement
 • C government 
 • D national

Lời giải chi tiết:

A. physical /ˈfɪzɪkl/                 

B. achievement /əˈtʃiːvmənt/                          

C. government /ˈɡʌvənmənt/          

D. national /ˈnæʃnəl/

Quy tắc: Hậu tố -al, -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 14:

 • A mechanic
 • B chemistry 
 • C cinema
 • D finally

Lời giải chi tiết:

A. mechanic /məˈkænɪk/       

B. chemistry /ˈkemɪstri/                      

C. cinema /ˈsɪnəmə/                

D. finally /ˈfaɪnəli/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng bằng –ic thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -al, -ry không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn A


Câu 15:

 • A conference
 • B lecturer
 • C reference
 • D researcher

Lời giải chi tiết:

A. conference /ˈkɒnfərəns/                 

B. lecturer /ˈlektʃərə(r)/                      

C. reference /ˈrefrəns/               

D. researcher /rɪˈsɜːtʃə(r)/

Quy tắc: Hậu tố -er không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn D


Câu 16:

 • A memory
 • B exactly
 • C radio                      
 • D management

Lời giải chi tiết:

A. memory /ˈmeməri/             

B. exactly /ɪɡˈzæktli/                          

C. radio /ˈreɪdiəʊ/                     

D. management /ˈmænɪdʒmənt/

Quy tắc: Hậu tố -ly, -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B


Câu 17:

 • A requirement
 • B condition
 • C example
 • D previous

Lời giải chi tiết:

A. requirement /rɪˈkwaɪəmənt/           

B. condition /kənˈdɪʃn/                       

C. example /ɪɡˈzɑːmpl/                 

D. previous /ˈpriːviəs/

Quy tắc:

- Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ tận cùng bằng –tion, -ious thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 18:

 • A interviewee
 • B refugee  
 • C understand                        
 • D referee

Lời giải chi tiết:

A. interviewee /ˌɪntəvjuːˈiː/                

B. refugee /ˌrefjuˈdʒiː/                       

C. understand /ˌʌndəˈstænd/             

D. referee /ˌrefəˈriː/

Quy tắc:

- Những từ tận cùng bằng –ee thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa đuôi này.

- Động từ có 3 âm tiết kết thúc bằng 2 phụ âm => trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn A


Câu 19:

 • A university
 • B application
 • C technology            
 • D entertainment

Lời giải chi tiết:

A. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/                

B. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/                             

C. technology /tekˈnɒlədʒi/                

D. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng bằng –ity, -gy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết trước đuôi này.

- Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn C


Câu 20:

 • A mathematics
 • B engineering
 • C scientific                 
 • D laboratory

Lời giải chi tiết:

A. mathematics /ˌmæθəˈmætɪks/        

B. engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/            

C. scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/                    

D. laboratory /ləˈbɒrətri/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng bằng –ic thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -ing không làm thay đổi trọng âm của từ.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn D


Câu 21:

 • A considerable
 • B information
 • C librarian                  
 • D technician

Lời giải chi tiết:

A. considerable /kənˈsɪdərəbl/            

B. information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/                           

C. librarian /laɪˈbreəriən/                     

D. technician /tekˈnɪʃn/

Quy tắc:

- Hậu tố -able không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ tận cùng bằng –tion, -ian thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn B


Câu 22:

 • A institution 
 • B university 
 • C preferential             
 • D indicative

Lời giải chi tiết:

A. institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/    

B. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/                            

C. preferential /ˌprefəˈrenʃl/               

D. indicative /ɪnˈdɪkətɪv/

Quy tắc:

- Những từ tận cùng bằng –tion, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

- Những từ tận cùng bằng –ity thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn D


Câu 23:

 • A available     
 • B majority
 • C tutorial 
 • D differently

Lời giải chi tiết:

A. available /əˈveɪləbl/            

B. majority /məˈdʒɒrəti/                     

C. tutorial /tjuːˈtɔːriəl/                        

D. differently /ˈdɪfrəntli/

Quy tắc:

- Hậu tố -able, -ly không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ tận cùng bằng –ity, -ial thì trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn D


Câu 24:

 • A graduation
 • B understanding
 • C international           
 • D accommodation

Lời giải chi tiết:

A. graduation /ˌɡrædʒuˈeɪʃn/             

B. understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/                 

C. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/          

D. accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/

Quy tắc:

- Những từ tận cùng bằng –tion thì trọng âm thường rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

- Hậu tố -ing, -al không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn D


Câu 25:

 • A experience
 • B certificate
 • C interviewer            
 • D  enthusiasm

Lời giải chi tiết:

A. experience /ɪkˈspɪəriəns/                

B. certificate /səˈtɪfɪkət/                     

C. interviewer /ˈɪntəvjuːə(r)/           

D. enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

- Hậu tố -er không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C


Câu 26:

 • A qualification
 • B disappointingly
 • C responsibility         
 • D recommendation

Lời giải chi tiết:

A. qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/         

B. disappointingly /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋli/                 

C. responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/                   

D. recommendation /ˌrekəmenˈdeɪʃn/

Quy tắc:

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -ly không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ tận cùng bằng –ity thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4.

Chọn B


Câu 27:

 • A economic
 • B experience
 • C entertainment         
 • D introduction

Lời giải chi tiết:

A. economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/                  

B. experience /ɪkˈspɪəriəns/               

C. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/       

D. introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃn/

Quy tắc:

- Những từ kết thúc bằng đuôi –ic, -tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

- Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

Chọn B


Câu 28:

 • A interview
 • B impression
 • C company
 • D formally

Lời giải chi tiết:

A. interview /ˈɪntəvjuː/                       

B. impression /ɪmˈpreʃn/                                 

C. company /ˈkʌmpəni/                      

D. formally /ˈfɔːməli/

Quy tắc:

- Những từ kết thúc bằng –sion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Hậu tố -ly không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1.

Chọn B           


Câu 29:

 • A advantageous
 • B ambitious 
 • C publicity                 
 • D financial

Lời giải chi tiết:

A. advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/                 

B. ambitious  /æmˈbɪʃəs/                                

C. publicity /pʌbˈlɪsəti/                       

D. financial /faɪˈnænʃl/

Quy tắc: Những từ tận cùng bằng –eous, -ious, -ity, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các đuôi này.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn A           


Câu 30:

 • A employment
 • B remember 
 • C concentrate             
 • D position

Lời giải chi tiết:

A. employment /ɪmˈplɔɪmənt/            

B. remember /rɪˈmembə(r)/                             

C. concentrate /ˈkɒnsntreɪt/                

D. position /pəˈzɪʃn/

Quy tắc:

- Hậu tố -ment không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

- Những từ tận cùng bằng –ate thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Chọn C>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài