Câu hỏi

Choose the word which is stressed differently from the rest

Câu 1:

  • A telegraph 
  • B viable 
  • C deposit 
  • D violent

Lời giải chi tiết:

A. telegraph /ˈtel.ə.ɡræf/                                         

B. viable/ˈvaɪ.ə.bəl/             

C. deposit /dɪˈpɑː.zɪt/                                                    

D. violent /ˈvaɪə.lənt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 , còn lại là thứ nhất.

=> Đáp án C


Câu 2:

  • A disadvantage 
  • B communicate 
  • C documentary 
  • D exploration

Lời giải chi tiết:

A. disadvantage /ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/

B. communicate /kəˈmjuː.nə.keɪt/

C. documentary /ˌdɑː.kjəˈmen.t̬ɚ.i/

D. exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 , còn lại là thứ 3.

=> Đáp án B>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài