Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Câu 1:

Dick is telling Michelle about his good news.

Dick: "I have a new job!" - Michelle: “_____________”

  • A Well, have fun.    
  • B Congratulations. Where do you work?
  • C You must be kidding. They are not good for you.   
  • D Really? Thank you.

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Dick đang nói với Michelle về tin tốt của anh ấy.

- Dick: "Tớ có 1 công việc mới!”

- Michelle: “_______”

A. Tốt, vui ghê

B. Chúc mừng cậu. Cậu làm ở đâu?

C. Cậu chắc đùa. Chúng không tốt cho cậu.

D. Thật sao? Cảm ơn

Chọn B.


Câu 2:

Lisa is having a talk with Charles, her classmate at college.

Lisa: "Didn't you go to the book fair?" - Charles: “______________.”

  • A Yes, I didn't          
  • B Sure, if you want to
  • C Yes, that book is good           
  • D I did, but I didn't stay long

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Lisa đang nói chuyện với Charles, bạn cùng lớp của cô ấy ở đại học.

- Lisa: "Bạn không đi đến hội chợ sách à?”

- Charles: “_______.”

A. Sai ngữ pháp “didn’t” => “did”

B. Chắc chắn rồi, nếu bạn muốn.

C. Đúng vậy, quyển sách đó thì hay

D. Mình có, nhưng mình không ở đó lâu

Chọn D.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài