LISTEN AND READ trang 22 unit 3 tiếng anh lớp 9


On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river

 1. Đề bài

Click tại đây để nghe:

 

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Ha Noi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel r-e-.veen the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they :rach a big old banyan tree at the entrance to the village.

Liz met Ba’s family at his house early in the morning; and after two hours raveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt từed and hungry, so they sat down under die tree and had a snack.

After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh aữ there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

“I wish I could visit your village again some day,” Liz told Ba.

"You’ll always be welcome here, Liz,” Ba replied.

a)     True or false? Check (V) the boxes. Then correct the false sentences.

-* Ba and his family had a day trip to their home village.

 1. Many people like going there for their weekends.
 2. There is a small bamboo forest at the entrance to the village.
 3. Liz had a snack at the house of Ba’s uncle.
 4. There is a shrine on the mountain near Ba’s village.
 5. Everyone had a picnic on the mountain.
 6. Everyone left the village late in the evening.
 7. Liz had a videotape to show the trip to her parents.
 8. Liz wants to go there again.

2.  Answer.

 1. Where is Ba’s vil

  Vào ngày Chủ nhật, Ba.mời Liz tham gia chuyến di chơi một ngay cùng gia đinh về làng quê của anh cách Ilà Nội khoảng (SO cây sô' về ptna bác Làng năm gần chán một ngọn núi vá cạnh một con sông. Nhiểu người đến đấy vào ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau một luán làm việc vất vả.

  Cuộc hành trình đến làng rất thích thú. Nfjười ta có dịp đi giữa những dóng lúa xanh iươi và băng qua một rừng tre nhỏ iruớc khi họ đ< n một cây đa cổ thụ to ngay cổng làng.

  Liz gập gia đình của Ba vào sánj: sớm, và sau hai giờ đi bàng XI buỹt. họ đến cây cổ thụ to. Mọi người câm thấy mệt và đói, do đó họ ngồi xuống bên dưới cây và dùng bữa àn nhanh.

  An xong, họ bắt đầu đi bộ vào láng khoảng 30 phút đẽ thàm chú của Ca. Sau đó, họ đi bộ lên núi đố viếng đền cùa một anh hùng tré Việt Nam và thưởng thức không khí irong lành ở đấy. Buổi trưa, họ (li chơi thuyền trên sông và có cuộc dã ngoại bên bờ sóng trước khi trở về nhà vào xế chiều. Đó là một ngày thú vị. Liz chụp nhiều ành đế’ i lio cha mẹ cô biết chuyến đi.

  Liz bào Ba, "Tôi ước gì một ngày nào đó tôi có thê thâm lại làng cùa bạn

  Ba đáp, "Liz. bạn luỏn luõn được tiếp đón nổng hậu ỏ đây."

1.True or false? Check (S) the boxes. Then correct the false sentences

 

(Đủng hay sai? Đánh dâu (S) và các ô. Sau đó sửa các câu sõi.)

 

1.Ba and his family had a two-day trip to their home village.                 (F)                                                                                               

—   Ba and his family had a day trip to their home village.

2.Many people like going there for their weekends.                                (T)       

3.There is a small bamboo forest at the entrance to  the village    .         (T)

                                                                                        

4.Liz had a snack at Ba's uncle's house.                                                (F)

-* Liz had a snack under the tree.

5.There is a shrine on the mountain near Bars village.                             (T)

6.Everyone had a picnic on ihe mountain                                                (F)     

Everyone had a pinic on the riverbank.

7.Everyone left the village late in the evening.                                        (T)  

8.Liz had a videotape to show the trip to her parents.                              (F)  

Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

9.Liz wants to go there again.                                                                (T)

Answers, Trà lời

1.Ba's village is about 60 kilometres to the north of Ha Noi

2. Ba and his family got to the village bv bus.

3.The banyan tree is at the entrance to the village.

4.On the mountain they saw a shrine of a voung Vietnamese her I.

5.They had a picnic on the riverbank.

6.Liz took a lot of photographs to show the trip to her parents.

7.Liz wishes she could visit Ba’s village again some day.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu