Unit 2. I'm from Japan trang 8 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới


PHONICS (1) Complete and say the words aloud. 1. _apan 2. _apanese 3. _iet Nam 4. _ietnamese

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. Phonics Câu 1

1. Complete and say the words aloud.

(Hoàn thành và đọc lớn những từ sau.)

Lời giải chi tiết:

1. Japan (nước Nhật Bản) 

2. Japanese (người Nhật Bản) 

3. Viet Nam (nước Việt Nam)

4. Vietnamese (người Việt Nam) 

A. Phonics Câu 2

2. Circle, write and say the sentences aloud.

(Khoanh tròn, viết và đọc lớn những câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. a   2. a

1. 

Akiko: Where are you from? (Bạn đến từ đâu vậy?) 

Nam: I'm from Viet Nam. (Mình đến từ Việt Nam.) 

2. 

Hakim: What nationality are you? (Quốc tịch của bạn là gì?) 

Akiko: I'm Japanese. How about you? (Mình là người Nhật. Còn bạn thì sao?) 

Hakim: I'm Malaysian. (Mình là người Ma-lai-xi-a.) 

B. Vocabulary Câu 1

1. Put the words in the correct boxes.

(Xếp từ vựng vào ô đúng.) 

Lời giải chi tiết:

Country (Đất nước)

Nationality (Quốc tịch)

America 

Australia 

England 

Japan 

Malaysia 

Viet Nam

American 

Australian 

English 

Japanese 

Malaysian 

Vietnamese

E. Reading Câu 2

2. Look and write. 

(Nhìn và viết.) 

Lời giải chi tiết:

1. Vietnamese

2. Australia

3. Malaysian

4. Japanese

1. Hi. My name’s Mai. I’m from Viet Nam. I’m Vietnamese.

(Xin chào. Tên mình là Mai. Mình đến từ Việt Nam. Mình là người Việt Nam.)

2. Hi. I’m Tony. I’m from Australia. I’m Australian.

(Xin chào. Mình là Tony. Mình đến từ Úc. Mình là người Úc.)

3. Hi. I’m Hakim. I’m from Malaysia. I’m Malaysian.

(Xin chào. Mình là Hakim. Mình đến từ Ma-lai-xi-a. Mình là người Ma-lai-xi-a.)

4. Hi. I’m Akiko. I’m from Japan. I’m Japanese.

(Xin chào. Mình là Aikiko. Mình đến từ Nhật Bản. Mình là người Nhật.)

C. Setence patterns Câu 1

1. Read and match. 

(Đọc và nối.) 

Lời giải chi tiết:

                    1 – b

2 – c

3 – d

4 – a

1 – b

What's your name? (Tên cậu là gì?)

My name’s Hakim. (Tên mình là Hakim.)

2 – c

Where are you from, Hakim? (Cậu đến từ đâu vậy Hakim?)

Malaysia. (Ma-lai-xi-a.)

3 – d

What nationality are you? (Quốc tịch của cậu là gì?)

I’m Malaysian. (Mình là người Ma-lai-xi-a.)

4 – a

Welcome to Viet Nam! (Chào mừng cậu đến Việt Nam!)

Thank you. (Cảm ơn cậu.)

C. Setence patterns Câu 2

2. Complete and read aloud.

(Hoàn thành và đọc lớn.)

Lời giải chi tiết:

1. Hi

2. I’m

3. from

4. Where

5. England

6. in

1.

Tony: Hi. I'm Tony (Xin chào. Mình là Tony.)

Akiko: Hi, Tony. I’m Akiko. (Chào Tony. Mình là Akiko.)

Tony: Nice to meet you, Akiko. Where are you from? (Rất vui được gặp câu. Cậu đến từ đâu vậy?)

Akiko: I'm from Japan. (Mình đến từ Japan.)

2.

Nam: Hi. I'm Nam. (Xin chào. Mình là Nam.)

Linda: Hello, Nam. I'm Linda. (Chào Nam. Mình là Linda.)

Nam: Nice to meet you.  Where are you from? (Rất vui được gặp cậu. Cậu đến từ đâu vậy?)

Linda: I'm from England. (Mình đến từ nước Anh.)

Nam: Where in England? (Chỗ nào nước Anh?)

Linda: London. (Luân Đôn.)

D. Speaking

Read and reply. 

(Đọc và trả lời.) 

Lời giải chi tiết:

a. What's your name? (Tên bạn là gì?)

    I’m Rei. (Mình là Rei.)

b. Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

    I’m from Japan. (Mình đến từ Nhật Bản.)

c. Where in Viet Nam are you from? (Bạn đến  từ nơi nào ở Việt Nam?)

    I come from Tokyo. (Mình đến từ Tokyo.)

d. What's your nationality? (Quốc tịch của bạn là gì?)

    I’m Japanese. (Mình là người Nhật Bản.)

E. Reading Câu 1

1. Read and complete. 

(Đọc và hoàn thành.) 

Lời giải chi tiết:

1. Vietnamese

2. English

3. Australian

4. American

5. Japanese

6. Malaysian

Hi. I am Hakim. Today is Sunday. I am on the beach with my friends. Mai, Nam, Quan and Phong are Vietnamese. Linda is English. Tony is Australian. Tom is American. Akiko is Japanese. And I am Malaysian. My friends and I like the beach very much. We have a lot of fun here.

Tạm dịch: 

Xin chào. tớ là Hakim. Hôm nay là chủ nhật. Tớ đang ở trên biển với các bạn. Mai, nam, Quân và Phong là người Việt Nam. Linda là người Anh. Tony là người  Úc. Tom là người Mỹ. Akiko là người Nhật. Và tớ là người Malaysia. các bạn và tớ rất thích biển. Chúng tớ đang chơi rất vui ở đây.

E. Reading Câu 1

2. Read again and write. 

(Đọc lại và viết.) 

1. Where are Hakim and his friends?
_____________________________. 
 
2. Where is Linda from?
_____________________________. 
 
3. Where is Akiko from?
_____________________________. 
 
4. What nationality is Tom?
_____________________________. 
 
5. What nationality is Hakim?
_____________________________. 

Lời giải chi tiết:

1. Where are Hakim and his friends? (Hakim và bạn của bạn ấy đang ở đâu?) 
They are on the beach. (Họ đang trên biển.)
 
2. Where is Linda from? (Linda đến từ đâu?) 
She is from England. (Cô ấy đến từ nước Anh.) 
 
3. Where is Akiko from? (Akiko đến từ đâu?) 
She is from Japan. (Cô ấy đến từ Nhật Bản.)
 
4. What nationality is Tom? (Quốc tịch của Tom là gì?)
He is American. (Cậu ấy là người Mỹ.)
 
5. What nationality is Hakim? (Quốc tịch của Hakim là gì?) 
He is Malaysian. (Cậu ấy là người Mai-lai-si-a.)

F. Writing Câu 1

1. Look and write. Use the information form the Pupil's book. 

(Nhìn và viết. Sử dụng thông tin trong Sách học sinh.) 

Lời giải chi tiết:

1. Hi I’m Akiko. I’m from Japan. I m Japanese.

   (Xin chào tớ là Akiko. Tớ đến từ Nhật. Tớ là người Nhật.)

2. Hi. I'm Hakim. I'm from Malaysia. I'm Malaysian

   (Xin chào tớ là Hakim. Tớ đến từ Malysia. Tớ là người Malaysia.) 

3. Hi. I'm tony. I'm from Australia. I'm Australian.

   (Xin chào tớ là Tony. Tớ đến từ Australia. Tớ là người Australia.)

4. Hi. I'm Linda. I'm from England. I'm English.

   (Xin chào tớ là Linda. Tớ đến từ Anh. Tớ là người Anh.)

F. Writing Câu 2

2. Write about you. Say your name, where you are from and your nationality.

(Viết về bạn. Nói về tên của bạn, bạn ở đâu và quốc tịch của bạn là gì.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone, my name’s Han. I’m from Việt Nam. I’m Vietnamese.

(Xin chào mọi người. Mình tên là Hân. Mình đến từ Việt Nam. Mình là người Việt Nam.)


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí