Unit 20. What are you going to do this summer? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới


A. PHONICS (1) Look at the words write them with stress marks (') in the correct columns. say the words aloud. 1. enormous 2. elephant 3. November 4. wonderful 5. crocodiles 6. December 7. beautiful 8. delicious

Unit 20: What are you going to do this summer?

Bài 20: Bạn sẽ đi đâu hè này?

A. PHONICS - phát âm 

(1) Look at the words write them with stress marks (') in the correct columns. say the words aloud.

Nhìn vào những từ, viết trọng âm của chúng và đặt vào cột đúng, sau đó đọc to

u
1. enormous /ɪˈnɔːməs/

2. elephant /ˈɛlɪf(ə)nt/

3. November/ nə(ʊ)ˈvɛmbə/

4. wonderful /ˈwʌndəfʊl/

5. crocodiles krɒkədʌɪlz/

6. December /dɪˈsɛmbə/

7. beautiful /ˈbjuːtɪfʊl/

8. delicious /dɪˈlɪʃəs/

 2) complete with the words above. Then say the sentences aloud

( Hoàn thành với những từ trên. Sau đó đọc to các câu)

u

key: 

1. enormous

Con hổ rất lớn

2. December 

Tôi sẽ thăm Huế tháng 12

3. crocodiles 

Tôi không thích cá sấu

4. beautiful/ wonderful

Thời tiết thật đẹp

B. VOCABULARY - từ vựng

1) Read and match (đọc và nối)

u

key: 

1c (ở trong 1 khách sạn)

2e (xây lâu đài cát)

3a (bơi trên biển)

4d (đi du ngoạn bằng thuyền) 

5b (ăn hải sản)

2) Complete the sentences. Use the words from Activity B1

Hoàn thành câu, sử dụng những từ từ mục B1

u

key:

1 in a hotel 

Chúng tôi sẽ ở trong 1 khách sạn

2 seafood

Chúng tôi sẽ ăn hải sản

3 on a boat trip

Chúng tôi sẽ đi du ngoạn bằng thuyền

4 sandcastles 

Chúng tôi sẽ xây lâu đài cát

5 in the sea 

Chúng tôi sẽ bơi trên biển

C. SENTENCE PATTERNS - cặp câu

1) Read and match (đọc và nối)

 

uKey:

1b

Bạn sẽ đi đâu hè này? Tôi sẽ đến Phú Quốc

2e

Bạn sẽ ở đâu? Trong 1 khách sạn

3a

Bạn sẽ ăn gì? Hải sản

4c

Bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ bơi trên biển

5d

Bạn sẽ đi cùng ai? Bố mẹ tôi

2) Put the words in order (xếp từ theo thứ tự đúng) 

u

key: 

1. They are going to Sa Pa

Họ sẽ đến Sa Pa

2. They are going to stay in a hotel

Họ sẽ ở trong 1 khách sạn

3. They are going to buy clothes

Họ sẽ mua quần áo

4. Where are they going to this summer?

Họ sẽ đi đâu hè này?

5. What are they going to do?

Họ sẽ làm gì?

D. SPEAKING - nói

1) Read ad reply (đọc và đáp)

u

key:

1. bạn đang làm gì bây giờ?

2. Bạn sẽ làm gì vào mùa hè?

3. Bạn sẽ đi đâu vào mùa đông?

4. Bạn sẽ thăm họ hàng khi nào?

2) Talk about what you are going to do this summer?

Nói về những gì bạn sẽ làm hè này

E. READING - đọc

1) Read and complete - đọc và hoàn thành câu

u

key: 

1. going 

Bạn sẽ đi đâu hề này?

2. stay

Bạn sẽ ở đâu?

3. do

Bạn sẽ làm gì?

4. swim

Tôi sẽ bơi trên biển

5. eat

và ăn rất nhiều hải sản

2) Read and write (đọc và viết)

u

key:

1. go on a boat trip along the beach

Sáng thứ 7, họ sẽ đi du ngoạn bằng thuyền dọc theo bãi biển

2. They are going to swim in the sea 

Chiều thứ 7, họ sẽ bơi trên biển

3. They are going to play football

Sáng chủ nhật họ sẽ chơi bóng đá

4. They are going to have a party in the hotel

Chiều chủ nhật, họ sẽ có 1 bữa tiệc trong khách sạn

F. WRITING - VIẾT

1) Look and write (nhìn và viết)

u

key:

1. Phu Quoc/ go on a boat trip

Linda sẽ đi đến Phú Quốc/ sẽ đi du ngoạn bằng tàu

2. stay in a hotel (by the sea)

Cô ấy sẽ ở trong 1 khách sạn (gần biển)

3. swim (in the sea)

Cô ấy sẽ bơi (trên biển)

4. eat seafood (and drink orange juice)

Cô ấy sẽ ăn hải sản (và uống nước cam)

2) write about you (viết về bạn ) 

u

key:

Vào chủ nhật, Tôi và gia đình sẽ..............

CHúng tôi sẽ ở..................

Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ.........................

Vào buối chiều, chúng tôi sẽ....................

Chúng tôi sẽ ăn............

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí