Trắc nghiệm Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn & Trạng từ tần suất - Unit 1. My new school - Tiếng Anh 6 - Global Success


- Hiểu cách sử dụng thì hiện tại đơn và biết cách chia dạng đúng của động từ với chủ ngữ số ít và số nhiều. - Hiểu ý nghĩa, cách sử dụng và vị trí của trạng từ tần suất trong câu. - Vận dụng được kiến thức thì hiện tại đơn và trạng từ tần suất vào bài tập và giao tiếp hàng ngày.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu