Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3


In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch? a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers. b. Now, listen and circle the correct answers. a. Read the description and choose the best title. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)? a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's talk!

In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch?

(Làm theo cặp: Kể tên 3 bộ phim bạn thích và nói tại sao bạn thích. Những loại phim khác nhau nào bạn có thể xem?)

Lời giải chi tiết:

A: Name three movies you like and why you like them?

(Kể tên 3 bộ phim bạn thích và tại sao bạn thích chúng?)

B: Three movies I like: Harry Potter, Kungfu Panda, My Neighbor Totoro. Because they are interesting. 

(3 bộ phim tôi thích là: Harry Potter, Kungfu Panda, Hàng xóm của tôi là Totoro. Vì chúng rất thú vị.)

A: What are different types of movie you can watch?

(Những loại phim khác nhau nào bạn có thể xem?)

B: I can watch romantic film. 

(Tôi có thể xem phim tình cảm.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Listening a

a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers.

(Điền từ vào chỗ tróng sử dụng từ trong hộp. Nghe giáo viên người Anh và kiểm tra đáp án của bạn.)

  conclusion (kết cục)              plot (nội dung)              star (ngôi sao)            setting (bối cảnh)

1. The main character or actor is called the ____________.

2. The____________ is the place/time the movie happens. 

3. The story the movie tells is called the___________.

4. The __________ gives your overall feelings.

Lời giải chi tiết:

1. star

2. setting

3. plot

4. conclusion

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Listening b

b. Now, listen and circle the correct answers.

(Bây giờ, nghe và khoanh đáp án đúng.)

1. When should you say what kind of movie it is?

(Khi nào bạn có thể nói đó là loại phim nào?)

at the start/ in the middle 

(lúc bắt đầu/ ở giữa)

2. What does the teacher say you shouldn't tell?

(Giáo viên nói gì bạn không nên kể nữa?)

the ending/the surprise 

(kết thúc/ sự nhạc nhiên)

3. What else does the teacher say to write about?

(Giáo viên còn nói để viết về điều gì nữa?)

music and costumes/who would like the movie

(âm nhạc và trạng phục/ ai sẽ thích bộ phim)

Reading a

a. Read the description and choose the best title.

(Đọc bản mô tả và chọn chủ đề phù hợp.)

1. The Dark Knight - A fun family movie

(The Dark Knight - Một bộ phim gia đình vui nhộn)

2. The Dark Knight - An action-packed crime drama

(The Dark Knight - Một bộ phim tội phạm đầy tính hành động)

The Dark Knight is a superhero movie set in Gotham City. The star is a super hero called Batman. He fights crime in Gotham. 

Batman dresses like a black bat and drives a cool car to fight crime. In this movie, he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tries to help his friends and catch the Joker. 

The acting is really good, it has a lot of exciting action, and the story is really dramatic. 

Overall, I think this movie is great. If you like superhero movies, then you will love it.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

The Dark Knight là một bộ phim siêu anh hùng lấy bối cảnh thành phố Gotham. Ngôi sao này là một siêu anh hùng được gọi là Batman. Anh ta chiến đấu với tội phạm ở Gotham. 

Batman ăn mặc như một con dơi đen và lái một chiếc xe khá ngầu để chống lại tội phạm. Trong bộ phim này, anh chiến đấu chống lại Joker. Joker gây ra rất nhiều tội ác khủng khiếp. Batman cố gắng giúp bạn bè của mình và bắt Joker. 

Diễn xuất thực sự tốt, nó có rất nhiều hành động thú vị, và câu chuyện thực sự kịch tính. 

Nhìn chung, tôi nghĩ bộ phim này rất hay. Nếu bạn thích phim siêu anh hùng, bạn sẽ thích nó.

Lời giải chi tiết:

Chọn chủ đề 2. The Dark Knight - An action-packed crime drama

Giải thích: Vì nội dung đoạn phim nói về thể loại hành động, chiến đấu tội phạm.

Reading b

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống.)

1. The story takes place in _______City. 

2. Batman fights crime in a cool______.

3. Batman_________against the Joker. 

4. You'll enjoy The Dark Knight if you like movies about______.

Lời giải chi tiết:

1. Gotham

2. car

3. fights

4. superhero

Reading c

c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)?

(Làm theo cặp: Bạn muốn xem phim này không? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

A: Would you like to watch The Dark Knight? 

(Bạn muốn xem phim này không?)

B: Yes, I’d like. 

(Có)

A: Why? 

(Tại sao?)

B: Because I like superhero movies and it’s so action- packed.

(Bởi vì tôi thích xem phim siêu anh hùng và nó đầy tính hành động.)

Writing a

a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight again and underline the plot summary. 

(Đọc về việc viết một bản thảo phim. Sau đó, đọc lại bản mô tả của The Dark Knight và gạch chân chi tiết tóm tắt cốt truyện.) 

Writing Skill 

Writing a movie description

A good movie description should include: 

1. Introduction

Give the name of the movie and talk about the type of movie, the setting, and the main star(s):

The movie is called The Lion King. It's an animated movie set in Africa. The star of the movie is Simba,a young lion 

2. Plot summary

Write a short description of what happens to the star or what they have to do:

In the movie, an evil lion called Scar kills Simba's father...

* Don't tell the ending of the movie. 

3. Other details

Describe the good and/or bad parts of the movie (the way it looks/the music/the acting):

The music was great, and it looked really beautiful. 

4. Conclusion

Give your opinion of the movie and say who you think will like it:

Overall, I loved this movie, and I think kids will really enjoy it.

Phương pháp giải:

Kỹ năng viết

Viết một bản miêu tả phim:

Một bản miêu tả phim hay nên bao gồm:

1. Giới thiệu

Đặt tên của bộ phim và nói về loại phim, bối cảnh và (các) ngôi sao chính:

Bộ phim được gọi là The Lion King. Đây là một bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh ở Châu Phi. Ngôi sao của bộ phim là Simba, một con sư tử con

2.Tóm tắt cốt truyện

Viết một mô tả ngắn về những gì xảy ra với ngôi sao hoặc những gì họ phải làm:

Trong phim, một con sư tử độc ác tên là Scar giết chết cha của Simba.  

* Không kể về kết phim

3. Những chi tiết khác

Mô tả các phần tốt và / hoặc xấu của bộ phim (cách nhìn/ âm nhạc / diễn xuất):

Âm nhạc thật tuyệt vời, và nó thực sự rất hay.   

4. Kết luận

Đưa ra ý kiến của bạn về bộ phim và nói những người bạn nghĩ sẽ thích nó:

Nói chung, tôi yêu thích bộ phim này, và tôi nghĩ rằng trẻ em sẽ thực sự thích nó. 

Lời giải chi tiết:

The plot summary of The Dark Knight

(Tóm tắt nội dung chính của phim The Dark Knight)

In this movie, he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tries to help his friends and catch the Joker. 

(Trong bộ phim này, anh chiến đấu chống lại Joker. Joker gây ra rất nhiều tội ác khủng khiếp. Batman cố gắng giúp bạn bè của mình và bắt Joker. )

Writing b

b. Reorder the movie description. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại bảo mô tả phim. Sử dụng hộp kỹ năng.)

The star is Anna, a young princess. 

I think all kids will love this movie. 

The songs are fantastic! 

Frozen is an animated movie. It is set in a fantasy world. 

In the movie, Anna has to travel across a frozen country to find her sister, Elsa.

Lời giải chi tiết:

2 - 5 - 4 - 1 - 3

Speaking a

a. You're talking about your favorite movies. In pairs: Ask your partner the following questions.

(Bạn đang nói về bộ phim yêu thích. Làm theo cặp: Hỏi bạn mình những câu hỏi dưới đây)

• What's your favorite movie? (Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)

• What happens in the movie? (Bộ phim đó diễn biến ra sao?)

• What kind of movie is it? (Thể loại của bộ phim đó là gì?)

• What's the best part of the movie? (Phần hay nhất của bộ phim là gì?)

• Where and when is it set? (Bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào?)

• Who'll like this movie? (Ai sẽ thích bộ phim này?)

• Who's the star? (Ai là ngôi sao/ diễn viên?)

Lời giải chi tiết:

A: What's your favorite movie? 

(Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)

B: My favorite movie is Kungfu Panda.

(Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda.)

A: What happens in the movie?

(Bộ phim đó diễn biến ra sao?)

B: The movie is about a panda who likes to learn KungFu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father's noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of KungFu along with other famous colleagues.

(Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác.)

A: What kind of movie is it?

(Thể loại của bộ phim đó là gì?)

B: The kinds of movies is cartoon.

(Thể loại của bộ phim là hoạt hình)

A: What's the best part of the movie? 

(Phần hay nhất của bộ phim là gì?)

B: The best part of the movie is the kungfu fights full of drama.

(Phần hay nhất của bộ phim là những trận đấu kungfu đầy kịch tính)

A: Where and when is it set?

(Bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào?)

B: It is set in the Valley of Peace in ancient China, in 2004.

(Bối cảnh phim diễn ra ở Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại năm 2004.)

A: Who'll like this movie? 

(Ai sẽ thích bộ phim này?)

B: Kids will like this movie.

(Trẻ em sẽ rất thích bộ phim này)

A: Who's the star?

(Ai là ngôi sao/ diễn viên?)

B: The star is Jack Black.

(Diễn viên là Jack Black.)

Speaking b

b. Make notes about your favorite movie using the questions.

(Ghi chú lại bộ phim yêu thích của bạn bằng cách sử dụng những câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

My favorite movie is Kungfu Panda. It’s a cartoon movie set in the Valley of Peace in ancient China in 2004. The star of the movie is Jack Black. The movie is about a panda who likes to learn Kungfu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father’s noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of Kungfu along with other famous colleagues. I think all kids will like this movie.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda. Đó là một bộ phim hoạt hình đặt bối cảnh tại Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Diễn viên chính là Jack Black. Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác. Tôi nghĩ trẻ em sẽ rất thích bộ phim này.

Let's write!

Now, write a short description of a movie you like. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết một đoạn mô tả ngắn về một bộ phim bạn thích. Sử dụng biểu mẫu phản hồi. Viết từ 60 đến 80 từ.)

Lời giải chi tiết:

My favorite movie is Kungfu Panda. It’s a cartoon movie set in the Valley of Peace in ancient China in 2004. The star of the movie is Jack Black. The movie is about a panda who likes to learn Kungfu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father’s noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of Kungfu along with other famous colleagues. It’s interesting and I can understand everything. I think all kids will like this movie.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda. Đó là một bộ phim hoạt hình đặt bối cảnh tại Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Diễn viên chính là Jack Black. Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác. Nó rất thú vị và tôi có thể hiểu được tất cả. Tôi nghĩ trẻ em sẽ rất thích bộ phim này.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 1

    a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Say which types of music you like and dislike. Describe them using the adjectives below. a. Read the blog posts. Do Binh and Linh both like rock music? b. Now, read and circle the correct answers. c. In pairs: When do you like to listen to music? . Listen and repeat. b. Circle the correct words. c. Write sentences using the pictures. d. In pairs: Ask and answer. a. Focus on different sounds /s/, /z/ of "s" at the end of verbs.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.