Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 3


In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch? a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers. b. Now, listen and circle the correct answers. a. Read the description and choose the best title. b. Now, read and fill in the blanks. c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)? a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's talk!

Video hướng dẫn giải

In pairs: Name three movies you like and say why you like them. What are different types of movie you can watch?

(Làm theo cặp: Kể tên 3 bộ phim bạn thích và nói tại sao bạn thích. Những loại phim khác nhau nào bạn có thể xem?)

Lời giải chi tiết:

A: Name three movies you like and why you like them?

(Kể tên 3 bộ phim bạn thích và tại sao bạn thích chúng?)

B: Three movies I like: Harry Potter, Kungfu Panda, My Neighbor Totoro. Because they are interesting. 

(3 bộ phim tôi thích là: Harry Potter, Kungfu Panda, Hàng xóm của tôi là Totoro. Vì chúng rất thú vị.)

A: What are different types of movie you can watch?

(Những loại phim khác nhau nào bạn có thể xem?)

B: I can watch romantic film. 

(Tôi có thể xem phim tình cảm.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

a. Fill in the blanks using the words in the box. Listen to an English teacher and check your answers.

(Điền từ vào chỗ tróng sử dụng từ trong hộp. Nghe giáo viên người Anh và kiểm tra đáp án của bạn.)


  conclusion (kết cục)              plot (nội dung)              star (ngôi sao)            setting (bối cảnh)

1. The main character or actor is called the ____________.

2. The____________ is the place/time the movie happens. 

3. The story the movie tells is called the___________.

4. The __________ gives your overall feelings.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

OK, class, today we are going to write about movies we like. First, start with the movie name, and what type of movie it is. Next, write about the main character or star of the movie. For example, the star is Brad Pitt. After that, write where the movie takes place. This is the setting. For example, you can say, the movie is set in America. After that, tell the main parts of the story. This is called the plot. Say what the movie is about, but don't tell the ending. Then, you should describe some good or bad parts of the movie. At the end, you should give your overall feelings and who would enjoy the movie. This is called the conclusion.

Tạm dịch:

Được rồi, cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ viết về những bộ phim mà chúng ta thích. Đầu tiên, hãy bắt đầu với tên phim và loại phim đó là gì. Tiếp theo, viết về nhân vật chính hoặc ngôi sao của bộ phim. Ví dụ, ngôi sao là Brad Pitt. Sau đó, ghi nơi bộ phim diễn ra. Đây là bối cảnh. Ví dụ, em có thể nói, bộ phim lấy bối cảnh ở Mỹ. Sau đó, kể các phần chính của câu chuyện. Đây được gọi là cốt truyện. Nói phim về cái gì, nhưng đừng nói cái kết. Sau đó, bạn nên mô tả một số phần tốt hoặc xấu của bộ phim. Cuối cùng, bạn nên đưa ra cảm xúc tổng thể của mình và ai sẽ thích bộ phim. Đây được gọi là kết luận.

Lời giải chi tiết:

1. star

2. setting

3. plot

4. conclusion

1. The main character or actor is called the star.

(Nhân vật chính hoặc diễn viên được gọi là ngôi sao.)

2. The setting is the place/time the movie happens. 

(Bối cảnh là địa điểm / thời gian bộ phim diễn ra.)

3. The story the movie tells is called the plot.

(Câu chuyện mà bộ phim kể được gọi là cốt truyện.)

4. The conclusion gives your overall feelings.

(Kết luận đưa ra cảm nhận tổng thể của bạn.)

Listening b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and circle the correct answers.

(Bây giờ, nghe và khoanh đáp án đúng.)

1. When should you say what kind of movie it is?

(Khi nào bạn có thể nói đó là loại phim nào?)

at the start/ in the middle 

(lúc bắt đầu/ ở giữa)

2. What does the teacher say you shouldn't tell?

(Giáo viên nói gì bạn không nên kể nữa?)

the ending/the surprise 

(kết thúc/ sự nhạc nhiên)

3. What else does the teacher say to write about?

(Giáo viên còn nói để viết về điều gì nữa?)

music and costumes/who would like the movie

(âm nhạc và trạng phục/ ai sẽ thích bộ phim)

Lời giải chi tiết:

1. When should you say what kind of movie it is? - at the start

(Khi nào bạn có thể nói đó là loại phim nào? - lúc bắt đầu)

2. What does the teacher say you shouldn't tell? - the ending

(Giáo viên nói gì bạn không nên kể nữa? - kết thúc)

3. What else does the teacher say to write about? - who would like the movie

(Giáo viên còn nói để viết về điều gì nữa? - ai sẽ thích bộ phim)

Reading a

Video hướng dẫn giải

a. Read the description and choose the best title.

(Đọc bản mô tả và chọn chủ đề phù hợp.)

1. The Dark Knight - A fun family movie

(The Dark Knight - Một bộ phim gia đình vui nhộn)

2. The Dark Knight - An action-packed crime drama

(The Dark Knight - Một bộ phim tội phạm đầy tính hành động)

The Dark Knight is a superhero movie set in Gotham City. The star is a super hero called Batman. He fights crime in Gotham. 

Batman dresses like a black bat and drives a cool car to fight crime. In this movie, he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tries to help his friends and catch the Joker. 

The acting is really good, it has a lot of exciting action, and the story is really dramatic. 

Overall, I think this movie is great. If you like superhero movies, then you will love it.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

The Dark Knight là một bộ phim siêu anh hùng lấy bối cảnh thành phố Gotham. Ngôi sao này là một siêu anh hùng được gọi là Batman. Anh ta chiến đấu với tội phạm ở Gotham. 

Batman ăn mặc như một con dơi đen và lái một chiếc xe khá ngầu để chống lại tội phạm. Trong bộ phim này, anh chiến đấu chống lại Joker. Joker gây ra rất nhiều tội ác khủng khiếp. Batman cố gắng giúp bạn bè của mình và bắt Joker. 

Diễn xuất thực sự tốt, nó có rất nhiều hành động thú vị, và câu chuyện thực sự kịch tính. 

Nhìn chung, tôi nghĩ bộ phim này rất hay. Nếu bạn thích phim siêu anh hùng, bạn sẽ thích nó.

Lời giải chi tiết:

Chọn chủ đề 2. The Dark Knight - An action-packed crime drama

Giải thích: Vì nội dung đoạn phim nói về thể loại hành động, chiến đấu tội phạm.

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống.)

1. The story takes place in _______City. 

2. Batman fights crime in a cool______.

3. Batman_________against the Joker. 

4. You'll enjoy The Dark Knight if you like movies about______.

Lời giải chi tiết:

1. Gotham

2. car

3. fights

4. superhero

1. The story takes place in Gotham City. 

(Câu chuyện xảy ra ở thành phố Gotham.)

2. Batman fights crime in a cool car.

(Batman chiến đấu với tội phạm trên một chiếc xe hơi cực ngầu.)

3. Batman fights against the Joker. 

(Batman chiến đấu chống lại Joker.)

4. You'll enjoy The Dark Knight if you like movies about superhero.

(Bạn sẽ thích The Dark Knight nếu bạn thích phim về siêu anh hùng.)

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. In pairs: Would you like to watch this movie? Why (not)?

(Làm theo cặp: Bạn muốn xem phim này không? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

A: Would you like to watch The Dark Knight? 

(Bạn muốn xem phim The Dark Knight không?)

B: Yes, I’d like. 

(Có)

A: Why? 

(Tại sao?)

B: Because I like superhero movies and it’s so action- packed.

(Bởi vì tôi thích xem phim siêu anh hùng và nó đầy tính hành động.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

a. Read about writing a movie description. Then, read the description of The Dark Knight again and underline the plot summary. 

(Đọc về việc viết một bản thảo phim. Sau đó, đọc lại bản mô tả của The Dark Knight và gạch chân chi tiết tóm tắt cốt truyện.) 

Writing Skill 

Writing a movie description

A good movie description should include: 

1. Introduction

Give the name of the movie and talk about the type of movie, the setting, and the main star(s):

The movie is called The Lion King. It's an animated movie set in Africa. The star of the movie is Simba,a young lion 

2. Plot summary

Write a short description of what happens to the star or what they have to do:

In the movie, an evil lion called Scar kills Simba's father...

* Don't tell the ending of the movie. 

3. Other details

Describe the good and/or bad parts of the movie (the way it looks/the music/the acting):

The music was great, and it looked really beautiful. 

4. Conclusion

Give your opinion of the movie and say who you think will like it:

Overall, I loved this movie, and I think kids will really enjoy it.

Phương pháp giải:

Kỹ năng viết

Viết một bản miêu tả phim:

Một bản miêu tả phim hay nên bao gồm:

1. Giới thiệu

Đặt tên của bộ phim và nói về loại phim, bối cảnh và (các) ngôi sao chính:

Bộ phim được gọi là The Lion King. Đây là một bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh ở Châu Phi. Ngôi sao của bộ phim là Simba, một con sư tử con

2.Tóm tắt cốt truyện

Viết một mô tả ngắn về những gì xảy ra với ngôi sao hoặc những gì họ phải làm:

Trong phim, một con sư tử độc ác tên là Scar giết chết cha của Simba.  

* Không kể về kết phim

3. Những chi tiết khác

Mô tả các phần tốt và / hoặc xấu của bộ phim (cách nhìn/ âm nhạc / diễn xuất):

Âm nhạc thật tuyệt vời, và nó thực sự rất hay.   

4. Kết luận

Đưa ra ý kiến của bạn về bộ phim và nói những người bạn nghĩ sẽ thích nó:

Nói chung, tôi yêu thích bộ phim này, và tôi nghĩ rằng trẻ em sẽ thực sự thích nó. 

Lời giải chi tiết:

The plot summary of The Dark Knight

(Tóm tắt nội dung chính của phim The Dark Knight)

In this movie, he fights against the Joker. The Joker does a lot of terrible crimes. Batman tries to help his friends and catch the Joker. 

(Trong bộ phim này, anh chiến đấu chống lại Joker. Joker gây ra rất nhiều tội ác khủng khiếp. Batman cố gắng giúp bạn bè của mình và bắt Joker. )

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Reorder the movie description. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại bảo mô tả phim. Sử dụng hộp kỹ năng.)

The star is Anna, a young princess. 

I think all kids will love this movie. 

The songs are fantastic! 

Frozen is an animated movie. It is set in a fantasy world. 

In the movie, Anna has to travel across a frozen country to find her sister, Elsa.

Lời giải chi tiết:

2 - 5 - 4 - 1 - 3

1. Frozen is an animated movie. It is set in a fantasy world. 

(Frozen là một bộ phim hoạt hình. Nó được đặt trong một thế giới giả tưởng.)

2. The star is Anna, a young princess. 

(Ngôi sao là Anna, một công chúa nhỏ.)

3. In the movie, Anna has to travel across a frozen country to find her sister, Elsa.

(Trong phim, Anna phải đi khắp đất nước băng giá để tìm chị gái của mình, Elsa.)

 

4. The songs are fantastic! 

(Các bài hát thật tuyệt vời!)

5. I think all kids will love this movie. 

(Tôi nghĩ rằng tất cả trẻ em sẽ thích bộ phim này.)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

a. You're talking about your favorite movies. In pairs: Ask your partner the following questions.

(Bạn đang nói về bộ phim yêu thích. Làm theo cặp: Hỏi bạn mình những câu hỏi dưới đây.)

• What's your favorite movie? (Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)

• What happens in the movie? (Bộ phim đó diễn biến ra sao?)

• What kind of movie is it? (Thể loại của bộ phim đó là gì?)

• What's the best part of the movie? (Phần hay nhất của bộ phim là gì?)

• Where and when is it set? (Bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào?)

• Who'll like this movie? (Ai sẽ thích bộ phim này?)

• Who's the star? (Ai là ngôi sao/ diễn viên?)

Lời giải chi tiết:

A: What's your favorite movie? 

(Bộ phim yêu thích của bạn là gì?)

B: My favorite movie is Kungfu Panda.

(Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda.)

A: What happens in the movie?

(Bộ phim đó diễn biến ra sao?)

B: The movie is about a panda who likes to learn KungFu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father's noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of KungFu along with other famous colleagues.

(Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác.)

A: What kind of movie is it?

(Thể loại của bộ phim đó là gì?)

B: The kinds of movies is cartoon.

(Thể loại của bộ phim là hoạt hình.)

A: What's the best part of the movie? 

(Phần hay nhất của bộ phim là gì?)

B: The best part of the movie is the kungfu fights full of drama.

(Phần hay nhất của bộ phim là những trận đấu kungfu đầy kịch tính.)

A: Where and when is it set?

(Bối cảnh phim diễn ra ở đâu và khi nào?)

B: It is set in the Valley of Peace in ancient China, in 2004.

(Bối cảnh phim diễn ra ở Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại năm 2004.)

A: Who'll like this movie? 

(Ai sẽ thích bộ phim này?)

B: Kids will like this movie.

(Trẻ em sẽ rất thích bộ phim này.)

A: Who's the star?

(Ai là ngôi sao/ diễn viên?)

B: The star is Jack Black.

(Diễn viên là Jack Black.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Make notes about your favorite movie using the questions.

(Ghi chú lại bộ phim yêu thích của bạn bằng cách sử dụng những câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

My favorite movie is Kungfu Panda. It’s a cartoon movie set in the Valley of Peace in ancient China in 2004. The star of the movie is Jack Black. The movie is about a panda who likes to learn Kungfu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father’s noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of Kungfu along with other famous colleagues. I think all kids will like this movie.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda. Đó là một bộ phim hoạt hình đặt bối cảnh tại Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Diễn viên chính là Jack Black. Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác. Tôi nghĩ trẻ em sẽ rất thích bộ phim này.

Let's write!

Video hướng dẫn giải

Now, write a short description of a movie you like. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết một đoạn mô tả ngắn về một bộ phim bạn thích. Sử dụng biểu mẫu phản hồi. Viết từ 60 đến 80 từ.)

Lời giải chi tiết:

My favorite movie is Kungfu Panda. It’s a cartoon movie set in the Valley of Peace in ancient China in 2004. The star of the movie is Jack Black. The movie is about a panda who likes to learn Kungfu martial arts but this is not approved by his father because he is forced to follow his father’s noodle business. Then on one occasion, he learned with a master of Kungfu along with other famous colleagues. It’s interesting and I can understand everything. I think all kids will like this movie.

Tạm dịch:

Bộ phim yêu thích của tôi là Kungfu Panda. Đó là một bộ phim hoạt hình đặt bối cảnh tại Thung lũng Bình Yên thuộc Trung Hoa cổ đại vào năm 2004. Diễn viên chính là Jack Black. Bộ phim nói về một chú gấu trúc thích học võ thuật Kung Fu nhưng không được cha đồng ý vì bị bắt buộc phải nối nghiệp bán mì của cha mình. Rồi trong một dịp, cậu được học với một sư phụ bậc thầy môn võ Kung Fu cùng với những đồng môn có tiếng khác. Nó rất thú vị và tôi có thể hiểu được tất cả. Tôi nghĩ trẻ em sẽ rất thích bộ phim này.


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Review

  You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C.) Read the paragraph. Choose the best word (A, B, or for each space.)Number the pictures. a. Underline the mistakes and write the correct answers on the lines. b. Write sentences using the prompts.a. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.b. Circle the word that differs fr

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 2

  a. Match the words with the descriptions. Listen and repeat. b. In pairs: Ask and answer about each type of music. Do you like any of them? a. Listen to three friends talking about a music event. Where are they? b. Now, listen and answer the questions. c. In pairs: What kind of music concert would you like to go to? Which band or singer would you like to see?

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 1

  a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Say which types of music you like and dislike. Describe them using the adjectives below. a. Read the blog posts. Do Binh and Linh both like rock music? b. Now, read and circle the correct answers. c. In pairs: When do you like to listen to music? . Listen and repeat. b. Circle the correct words. c. Write sentences using the pictures. d. In pairs: Ask and answer. a. Focus on different sounds /s/, /z/ of "s" at the end of verbs.

 • Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 7 iLearn Smart World Unit 3 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 3. Music and Arts Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí