Tiếng Anh 10 Unit 1 Lesson 3


In pairs: How often do you send text messages and who do you send them to? What do you write about? a. Listen to someone talking about text messaging. The purpose of the talk is to… b. Now, listen and circle. a. Read the text message. What does Adam want his father to do for him? b. Now, read and match the text language to its meaning. c. Now, read and answer the questions. d. In pairs: Do you use any text language? Can your parents understand what you write? a. Read about text language, then r

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's talk!

In pairs: How often do you send text messages and who do you send them to? What do you write about?

(Theo cặp: Em thường gửi tin nhắn văn bản như thế nào và em gửi tin nhắn cho ai? Em viết về cái gì?)

Lời giải chi tiết:

I usually send text messages to my friends and family to greet, chat and make a traveling plan.

(Tôi thường gửi tin nhắn cho bạn bè và gia đình để chào hỏi, trò chuyện và lên kế hoạch đi du lịch.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Listening a

a. Listen to someone talking about text messaging. The purpose of the talk is to…

(Nghe một người nói về tin nhắn văn bản. Mục đích của buổi nói chuyện là để …)

1. tell people how to use it.

(cho mọi người biết cách sử dụng nó.)

2. give information about its uses. 

(cung cấp thông tin về công dụng của nó.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Listening b

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, hãy nghe và khoanh vào đáp án đúng.)

1. In what year was the first text message sent?

(Tin nhắn văn bản đầu tiên được gửi vào năm nào?)

a. 1992                                                                                  

b. 1982

2. What did it say? (Tin nhắn đó là về gì?)

a. Merry Christmas (Chúc mừng giáng sinh)                  

b. Happy Birthday (Chúc mừng sinh nhật)

3. Why wasn't SMS popular at first?

(Tại sao lúc đầu tin nhắn văn bản không phổ biến?)

a. Cell phones were expensive. (Điện thoại di động đắt tiền.)

b. Cell phones didn't send messages. (Điện thoại di động không gửi được tin nhắn.)

4. In 2012, how many text messages did American teenagers send a day?

(Vào năm 2012, thanh thiếu niên Mỹ đã gửi bao nhiêu tin nhắn văn bản một ngày?)

a. 16                                                                                       

b. 60

5. What do parents think texting makes teenagers become?

(Cha mẹ nghĩ việc nhắn tin khiến thanh thiếu niên trở nên như thế nào?)

a. lazy (lười nhác)                                                               

b. bad writers (những người viết tệ)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Reading a

a. Read the text message. What does Adam want his father to do for him?

(Đọc tin nhắn văn bản. Adam muốn bố làm gì cho mình?)

Adam: hey, Dad. How r u?

Dad: What? Oh, I'm fine. Why?

Adam: can u pick me up from school 2nite @ 6:30?

Dad: Why are you going to be late? And don't forget you need to do your chores.

Adam: soccer practice np will do them 18r

Dad: OK. I'll be there at 6:30. Can you please write properly? I don't understand what you're trying

to say.

Adam: thx. c u l8r

1. to pick him up

(đến đón anh ấy)

2. to do his chores

(làm việc nhà giúp anh ấy)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Adam: Chào bố. Bố thấy thế nào?

Bố: Cái gì? Ồ, bố ổn. Tại sao thế?

Adam: Bố có thể đón con ở trường tối nay vào 6 giờ 30 không?

Bố: Sao con về muộn vậy? Đừng quên con còn phải làm việc nhà nhé.

Adam: Con tập bóng đá. Không có vấn đề gì đâu bố. Con sẽ làm sau.

Bố: Ừ. Bố sẽ có mặt ở đó vào 6 giờ 30. Con có thể viết đúng cách không? Bố không hiểu con đang cố gắng nói gì.

Adam: Cảm ơn bố. Hẹn gặp bố sau.

Lời giải chi tiết:

1. to pick him up (đến đón anh ấy)

Giải thích:

Trong đoạn tin nhắn, Adam đã nhắn “can u pick me up from school 2nite @ 6:30?” (Bố có thể đón con ở trường tối nay vào 6 giờ 30 không?). Cấu trúc “pick someone up” có nghĩa là đón ai đó.

Reading b

b. Now, read and match the text language to its meaning.

(Bây giờ, hãy đọc và nối ngôn ngữ nhắn tin với nghĩa của nó.)

1. l8r 

2. 2nite

3. np

4. thx 

5. c u

6. @

 see you

at

tonight

thanks

later

no problem

    

Lời giải chi tiết:

1. l8r - later (sau, sau đó)                                       

2. 2nite - tonight (tối nay)                                      

3. np - no problem (không vấn đề gì)                                           

4. thx - thanks (cảm ơn)

5. c u - see you (hẹn gặp lại)                     

6. @ - at (vào lúc)

Reading c

 c. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. Where is Adam going to be at 6:30?

(Adam sẽ ở đâu vào lúc 6:30?)

2. Why is Adam going to be late?

(Tại sao Adam lại về muộn?)

3. What does Adam's dad remind him to do?

(Bố của Adam nhắc nhở anh ấy làm gì?)

4. What does Adam's dad ask him to do?

(Bố của Adam yêu cầu anh ấy làm gì?)

Lời giải chi tiết:

1. He is going to be at school at 6:30.

(Anh ấy sẽ ở trường lúc 6:30.)

Thông tin: can u pick me up from school 2nite @ 6:30?

(Bố có thể đón con ở trường tối nay vào 6 giờ 30 không?)

2. Because he is going to practice soccer.

(Vì anh ấy đang đi tập bóng đá.)

Thông tin: soccer practice np will do them 18r

(Con tập bóng đá. Không có vấn đề gì đâu bố. Con sẽ làm sau.)

3. His dad reminds him to do his chores.

(Bố của anh ấy nhắc nhở anh ấy làm việc nhà của mình.)

Thông tin: Why are you going to be late? And don't forget you need to do your chores.

(Sao con về muộn vậy? Đừng quên con còn phải làm việc nhà nhé.)

4. His dad asks him to write properly.

(Bố của anh ấy yêu cầu anh ấy viết đúng cách.)

Thông tin: Can you please write properly? I don't understand what you're trying to say.

(Con có thể viết đúng cách không? Bố không hiểu con đang cố gắng nói gì.)

Reading d

d. In pairs: Do you use any text language? Can your parents understand what you write?

(Theo cặp: Em có sử dụng ngôn ngữ nhắn tin nào không? Bố mẹ của em có thể hiểu những gì em viết không?)

Lời giải chi tiết:

I just use some text languages that are popular and easy to understand, so my parents can understand them well.

(Tôi chỉ sử dụng một số ngôn ngữ văn bản phổ biến và dễ hiểu, vì vậy bố mẹ có thể hiểu rõ chúng.)

Writing a

a. Read about text language, then read Adam's text message again and underline all the text language.

(Đọc về ngôn ngữ nhắn tin, sau đó đọc lại tin nhắn văn bản của Adam và gạch chân tất cả ngôn ngữ nhắn tin.)

Writing Skill (Kĩ năng viết)

Using text language to shorten messages

(Chúng ta sử dụng ngôn ngữ nhắn tin để rút gọn tin nhắn)

Sometimes you can use symbols >:( (angry), emojis

Writing b

b. Rewrite the text messages in full sentences with proper punctuation and spelling. Use the skill box to help you.

(Viết lại tin nhắn văn bản thành câu đầy đủ với dấu câu và chính tả thích hợp. Sử dụng bảng kỹ năng để giúp bạn.)

1. what time 2nite? => What time tonight? (Tối nay mấy giờ?)

2. c u 18r @ the park

3. u look

Speaking a

a. In pairs: Talk about the last time you texted somebody to request something. What did you

ask for? How did you make the messages shorter with text language?

(Theo cặp: Nói về lần cuối cùng bạn nhắn tin cho ai đó để yêu cầu điều gì đó. Bạn đã yêu cầu gì? Bạn đã làm cách nào để làm cho các tin nhắn ngắn hơn bằng ngôn ngữ nhắn tin?) 

(1)  I asked my dad to pick me up from school. (Tôi nhờ bố đón tôi đi học về.)

       I wrote “skl” for “school.” (Tôi đã viết “skl” cho “school” (trường học).)

(2)  He said he would see me in 15 minutes. (Anh ấy nói anh ấy sẽ gặp tôi sau 15 phút nữa.)

       He wrote “c u” for “see you” and “mins” for “minutes.” (Anh ấy viết “c u” cho “see you” (hẹn gặp lại) và “mins” cho “minutes” (phút)).

(3) Hey, Dad! Thanks for coming to get me! (Chào bố! Cảm ơn vì đã đến đón con!)

Lời giải chi tiết:

I recently texted my close friend to meet her up. I wrote “l8r” for “later.”

(Gần đây tôi đã nhắn tin cho người bạn thân của mình để hẹn gặp cô ấy. Tôi đã viết “l8r” thay cho “later” (sau).)

Speaking b

b. You need to ask your friend for help. Choose your role and plan your messages to make and respond to a request. Think about the following questions.

(Em cần nhờ bạn bè giúp đỡ. Chọn vai trò của em và sau đó lên kế hoạch tin nhắn để gửi và phản hồi yêu cầu. Hãy nghĩ về những câu hỏi sau.)

• Who? (Ai?)                       

• Where? (Ở đâu?)

• What? (Cái gì?)               

• When? (Khi nào?)

• Why? (Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

A: Hey Lily. How r u?

B: Oh, I’m fine. Sup?

A: Can u lend me ur English book for 1 week?

B: Why? I think you have already had one.

A: I lost it and I need yours to use before my mother can buy it for me.

B: OK! When will u pick it? I have an English class tomorrow morning.

A: So let’s meet after ur class.

B: thx. c u l8r

Let's write!

Now, with your partner, take turns to write messages making and responding to a request. Use the Feedback form to help you.

(Bây giờ, cùng với bạn cùng bàn của em, hãy thay phiên nhau viết tin nhắn và phản hồi một yêu cầu. Sử dụng mẫu Nhận xét dưới đây để giúp em.)

Lời giải chi tiết:

A: Hey Lily. How r u?

B: Oh, I’m fine. Sup?

A: Can u lend me ur English book for 1 week?

B: Why? I think you have already had one.

A: I lost it and I need yours to use before my mother can buy it for me.

B: OK! When will u pick it? I have an English class tomorrow morning.

A: So let’s meet after ur class.

B: thx. c u l8r


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Tiếng Anh 10 Unit 1 Lesson 2

    New Words a. Match the words with the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Choose the two words that best describe you and say why. Reading a. Read the interview Adam Parker gave about his family. Who is the least helpful family member? b. Now, read and answer the questions. c. In pairs: Would you like to have a famous parent? Why (not)? Grammar a. Listen and repeat. b. Write sentences using the prompts. c. Fill in the blanks with, so or because. d. In pairs: Tell your partner about a p

  • Tiếng Anh 10 Unit 1 Lesson 1

    New Words a. Match the words with the pictures. Listen and repeat. b. In pairs: Use the new words to talk about the chores you do at home. Which are OK? Which do you hate? Listening a. Listen to Sam talk about doing chores. Who does more chores, Sam or his sister, Alice? b. Now, listen and draw lines from Sam and his sister to the chores they do and how often they do them. c. Read the Conversation Skill box and listen to Task b. audio again. Number the phrases in the Conversation Skill box in th

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - iLearn Smart World - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.